Pressemelding

Skatteetaten endrer arbeidsgiveravgift og skatt for pendlerboliger som Stortinget og Statsministerens kontor har tildelt

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten har avsluttet sine kontroller av Stortingets og Statsministerens kontors (SMK) pendlerboligsaker. Det er fattet vedtak om endring av arbeidsgiveravgift og skatt i totalt 40 saker.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skatteetaten sendte i desember i fjor varselbrev om kontroll av tildelte pendlerboliger til Stortingets administrasjon, Statsministerens kontor (SMK) og til politikere som har mottatt pendlerboliger. Det betyr at både institusjonene, som vi i denne sammenheng omtaler som arbeidsgivere, og politikerne er kontrollert.  

For å etterberegne riktig grunnlag for arbeidsgiveravgift og skatt varslet etaten om kontroll og ba om opplysninger fra SMK, daværende statsråder, statssekretærer,politiske rådgivere, Stortingets administrasjon og daværende stortingsrepresentanter og vararepresentanter i perioden 2017-2020. I juni sendte Skatteetaten ut varselbrev om endringer og i august mottok etaten tilsvar. 

Nå har Skatteetaten fattet vedtak i sakene som handler om at arbeidsgiverne skulle ha beregnet arbeidsgiveravgift og trukket skatt av fordelen og verdien av deres tildeling av pendlerboliger. Flere politikere skulle ha skattet av fordelen med å ha hatt fri pendlerbolig.  

Resultat av kontrollene 
Forholdene knyttet ti290 politikere er blitt kontrollert av Skatteetaten i forbindelse med kontrollene. For 252 av disse er kontrollene ferdigstilt uten endring, mens Skatteetaten har fattet vedtak om endringog økning av arbeidsgiveravgiften for Stortinget og Statsministerens kontor og økt skatt for totalt 33 politikere. I tillegg har fem politikere fått økt inntekt, uten at dette medfører endringer i grunnlag for arbeidsgiveravgift. Totalt er det vedtak i 40 saker, inkludert de to arbeidsgiverne. Det er fire færre politikere som har fått vedtak om endring sammenlignet med antallet som mottok varsel om endring i juni. 

Det er fattet vedtak om endring av grunnlaget for arbeidsgiveravgift med totalt 8,7 millioner kroner for de to arbeidsgiverne samlet. Beløpet er totalt 3,6 millioner kroner lavere enn varslet i juni. Årsaken til at antall politikere, saker og beløp er endret handler om at Skatteetaten har fått nye opplysninger om faktum. 

– Skatteetaten har nøye vurdert tilsvarene og nye opplysninger om faktum fra de skattepliktige som har blitt kontrollert i pendlerboligsakene. Nye opplysninger om faktum har ført til endringer i vedtakene. Det er ikke uvanlig i kontrollsaker, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.  

Det er fattet vedtak om tilleggsskatt i 11 saker. Enhver arbeidsgiver og skattepliktig person har selv ansvar for å gi riktige og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene. Arbeidsgivere og skattepliktige kan bli ilagt tilleggsskatt hvis det er gitt manglende opplysninger og det ikke foreligger unnskyldelige forhold. Det ilegges kun tilleggsskatt hvis de manglende opplysningene har gitt en skattemessig fordel. 

Eksempler på forhold som kan være unnskyldelige og som dermed kan medføre at noen ikke ilegges tilleggsskatt, kan være regnskapsfeil av teknisk art, systemmessige misforståelser, uriktig eller mangelfull veiledning fra skattemyndighetene, eller om opplysningssvikten gjelder en enkeltstående feil av en ellers lojal og aktsom skattepliktig. 

Skatteetaten har taushetsplikt og kan derfor ikke kan gå nærmere inn på utfallet av kontrollene av enkeltpolitikere eller arbeidsgiverne.  

Skatteetatens vurderinger 
Skattedirektøren legger vekt på to sentrale prinsipper i pendlerreglene.  

– For det første er det et hovedprinsipp at hvis du får en fordel av din arbeidsgiver, som for eksempel fri pendlerbolig, så skal det betales skatt av denne fordelen. Et annet hovedprinsipp, er at hvis du skal slippe å betale skatt av en fordel, som en pendlerbolig, så må kostnaden være fradragsberettiget dersom du har betalt for pendlerboligen selv. 

Hun utdyper:
 

– Hvis du må bo to steder på grunn av jobben og derfor er en pendler, så er skattereglene slik at du kan få dekket pendlerbolig skattefritt fra arbeidsgiver dersom du har fulle utgifter på boligen hjemme. Hensikten er at du skal slippe å ha utgifter til to boliger.  

 – Enkeltsaker kan være vanskelige og det vil kunne være grensetilfeller. I hver konkret sak vurderer vi faktum opp mot regelverk. Vi har ikke endret vårt prinsipielle syn på pendlerregelverket, men tydeliggjort vår forståelse på enkelte områder, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. 

Spesialbestemmelse for politikere om bosted 
Reglene om skatt på pendlerbolig er like for alle. Det er imidlertid en spesialbestemmelse som gir politikere mulighet til å beholde det skattemessige bostedet de hadde før han eller hun tiltrådte. Den særlige bostedsbestemmelsen og manglende krav til besøkshyppighet på hjemstedet for stortingsrepresentanter, vararepresentanter, statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere gjør at det er enklere for disse å oppnå pendlerstatus. Samtidig er kravet til merkostnader for retten til skattefri pendlerbolig like for disse som for arbeidstakere. 

– Dagens regelverk for politikere åpner for mange ulike måter å innrette bosituasjonen sin på, noe som gjør at reglene om pendlerbolig kan oppleves som kompliserte, men også gunstige i kombinasjon med spesialregelen om bosted og manglende krav til besøkshyppighet for politikere. Spesialregelen om bosted er det opp til politikerne å vurdere, men vi vil i vår dialog med Finansdepartementet belyse dette, sier skattedirektøren.    

Tydeligere veiledning, vil vurdere etterkontroll 
– Det har vært en diskusjon om hvorvidt reglene er forståelige. Skatteetaten vil se på hvordan vi kan gi enda tydeligere informasjon og veiledning om pendlerreglene, spesielt knyttet til at man må ha markedsmessige kostnader til boligen på hjemstedet og at delvis utleie ikke aksepteres, slik at det i enda større grad blir klart for arbeidsgiver og arbeidstaker hva som er gjeldende rett, sier skattedirektøren. 

Schanke Funnemark varsler at Skatteetaten fremover vil følge nøye med på dette området. 
 
– Pendlerbolig er en skattemessig fordel av høy verdi og Skatteetatens ansvar er å sikre at riktig skatt og avgift blir betalt. Gjennom kontrollene har vi sikret at skatten blir riktig, sier skattedirektøren.  
 
– Vi vil følge opp med etterkontroller av Stortingets administrasjon og Statsministerens kontor, hvis vi ser at det er behov for det, sier Nina Schanke Funnemark. 

Dette skjer videre 
Et vedtak fra Skatteetaten om endring kan klages på. Klager vil bli behandlet individuelt og oversendes til Skatteklagenemnda for avgjørelse. Skattepliktige kan også reise søksmål for domstolene om prøving av skattekontorets vedtak. For skatte- og avgiftskrav gjelder uansett en ubetinget betalingsplikt, og fristen for å betale er tre uker etter at melding om vedtaket er sendt. For tilleggsskatt gjelder det egne betalingsfrister. Ilagt tilleggsskatt vil ikke bli krevd innbetalt før etter at klagefristen er utløpt. Dersom vedtaket påklages, vil innfordring av tilleggsskatt utsettes til klagen er avgjort.   

 

 

FAKTA:

Tre tilfeller i kontrollene
Det er i hovedsak tre tilfeller i pendlerregelverket kontrollene har dreid seg om: 

Ikke pendlere: Personer som ikke må bo utenfor hjemmet av hensyn til arbeidet, for eksempel personer som var skattemessig bosatt i Oslo da de tiltrådte som stortingspolitiker og personer som har flyttet til Oslo og ikke lenger disponerer bolig på hjemstedet. 

Utleie: De som har leid ut egen boenhet helt eller delvis kan ikke få pendlerbolig skattefritt. For å kunne få skattefri pendlerbolig kan man ikke leie ut f.eks. et rom i sin egen boenhet, men må leie ut en helt separat boenhet. 

Markedsmessige kostnader til skattemessig bosted: Dersom man leier bolig på hjemstedet, eller har disponert gutte- eller jenterommet i foreldrenes bolig, må man ha betalt markedsmessig leie for å kunne få pendlerbolig fra arbeidsgiver skattefritt. 

Dette er tilleggsskatt 
Enhver skattepliktig har selv plikt til å gi riktige og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene. Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du har gitt manglende opplysninger og det ikke foreligger unnskyldelige forhold. Det ilegges kun tilleggsskatt hvis de manglende opplysningene kan ha gitt deg en skattemessig fordel. Tilleggsskatten er i utgangspunktet 20 prosent av den skattemessige fordelen.  

Her kan du lese mer om tilleggsskatt

Her finner du Skatteetatens pendlerveileder

Her kan du lese mer om Skatteetatens taushetsplikt

Les også: Skatteetaten varsler endringer av arbeidsgiveravgiften for Statsministerens kontor

Les også: Skatteetaten varsler endring av arbeidsgiveravgiften for Stortinget