Er jeg pendler?

En pendler er en lønnstaker som overnatter borte på grunn av jobb. Hvis du er pendler kan du ha krav på fradrag for dine merkostnader til kost, losji og reiser til og fra pendlerboligen.

Nye regler for kost og losji

Pendlere som har kokemuligheter i tilknytning til pendlerboligen, har ikke fradragsrett for kostutgifter i det hele tatt.

Som pendler har du kun en fradragsrett for merkostnader til kost og losji i maksimalt 24 måneder.

Ingen fradragsrett for kost(mat) i pendlerbolig med kokemuligheter. 

For pendlere som har kokemuligheter i tilknytning til pendlerboligen, er det fra og med 2018 ikke lenger fradragsrett for kostutgifter i det hele tatt.

Fradragsrett for kost og losji i maksimalt 24 måneder

Som pendler har du nå kun en fradragsrett for merkostnader til kost og losji når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene.

Reglene om maksimalt 24 måneder med fradrag får ikke virkning før i 2020. Var du pendler per 1. januar 2018, du bodde i pendlerbolig uten kokemuligheter og du fikk fradrag for merkostnader til kost og losji ved skattefastsettingen 2017, medregnes ikke eventuelle fradrag gitt for 2017 i  24-månedersperioden. Tidsbegrensningen på 24 måneder beregnes uansett først fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjer fra 1. januar 2020. Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Sjekk om du er pendler

Veiviseren viser satser og regelverk for 2018, til bruk i skattemeldingen du leverer i 2019.

Andre verktøy

Overnatter du borte på grunn av jobb, kan du være pendler. Da kan du bruke pendlerfradragskalkulatoren for å regne ut reisefradrag for besøksreiser til hjemmet (pendling).

Hvis du ikke overnatter borte på grunn av jobb er du ikke pendler.

Uansett om vi definerer deg som pendler eller ikke, kan du ha krav på reisefradrag for reise mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser). Bruk reisefradragskalkulatoren og se om det gjelder deg.

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag

Denne veiviseren gir veiledning og informasjon om du oppfyller vilkårene for å kunne regnes som pendler, og viser hva du kan ha krav på i fradrag for merkostnader til kost og losji ved pendleropphold og for hjemreiser.

Du må svare på mellom 1 og 13 spørsmål for å få vite hva som gjelder deg. Veiviseren tar utgangspunkt i de vanligste målgruppene innen pendling og gir generell veiledning ut fra spørsmålene du har svart på. Fordi ikke alle dine skattemessige forhold er vurdert, er informasjonen ikke et bindende svar fra oss. For utfyllende informasjon om regelverket for pendlere kan du lese mer her:

  • Skatte-ABC: Om vilkår for å bli definert som pendler
  • Skatte-ABC: Om merkostnader (regelverk og satser for kost, losji og reise)

Om du mener du har krav på fradrag for pendling, må du opplyse om det i skattemeldingen din. Endring av skattemeldingen kan gjøres elektronisk eller på papir.

Den endelige vurderingen av hva du kan få i fradrag for pendling, gjøres i behandlingen av skattemeldingen din. Og svaret på om vi har godkjent reisefradraget får du i skatteoppgjøret.