Om fradrag for pendlere

Dersom du på grunn av ditt arbeid må overnatte utenfor hjemmet ditt, kan du ha krav på fradrag for de ekstra kostnadene du har hatt til kost, losji og besøksreiser.

Det er en forutsetning at det er en ekstra kostnad og at den ikke er dekket av arbeidsgiveren din.

Endrede regler for pendlere

For pendlere som har kokemuligheter i tilknytning til pendlerboligen, er det ikke fradragsrett for kostutgifter i det hele tatt.

Som pendler har du nå kun en fradragsrett for merkostnader til kost (mat og drikke) og losji (kostnader for pendlerbolig) når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene.

Reglene om maksimalt 24 måneder med fradrag hadde virkning fra og med inntektsåret 2020. Tidsbegrensningen på 24 måneder beregnes fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjedde fra 1. januar 2020.

Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Har du hjemmet ditt i et annet EØS-land og arbeider i Norge, er kravet til antall besøksreiser for å kreve fradrag for reisekostnader, kost og losji endret fra 2018. Du kan kreve at endringene også legges til grunn for tidligere års skattemelding. Sjekk om det gjelder deg.

Fradrag for merkostnader for deg som har arbeidssted i Norge og hjemmet ditt er i et annet EØS-land.

Kost og losji

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobben din, kan du ha krav på fradrag for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med mer. Du skal føre fradraget i skattemeldingen din.

Når du er pendler og bor i foreldrehjemmet når du er hjemme, har du ikke merkostnader for dobbel husholdning, og kan som hovedregel ikke kreve fradrag for merkostnader til losji (pendlerbolig).

Reise

Hvis du krever kun avstandsfradrag etter kilometersats, kan du få et maksimalt fradrag på kr 97 000 ((50 000 km x kr 1,56) + (25 000 km x kr 0,76)). Fradraget må reduseres med bunnfradraget på kr 23 100, det gir et maksimalt fradrag på kr 73 900.

Fradraget beregnes etter reiseavstand og en gitt sats. Beløpet kan være forhåndsutfylt ut fra opplysningene på fjorårets skattemelding. Du skal føre fradraget  i skattemeldingen din.

Besøksreiser 

Hvis du på grunn av arbeid må bo utenfor hjemmet ditt i Norge eller i utlandet, kan du få fradrag for reisekostnadene mellom pendlerboligen og hjemmet som overstiger 23 100 kroner og opptil 97 000 kroner. 

Du får ikke fradrag for utgifter for ektefelles, samboers eller barns reiser til din pendlerbolig. Fradraget gjelder kun dine reiser.

Du kan i tillegg kreve fradrag for utgifter til bom, ferge og tunnel. Fradrag for disse utgiftene gis i sin helhet når summen overstiger 3 300 kroner per år. Utgiftene til bom, ferge og tunnel inngår i maksimalbeløpet på kroner 97 000.

Dersom du krever fradrag for fergeutgifter må du påse at strekning for fergen ikke er med i strekningen det kreves avstandsfradrag for.

Maksimalt reisefradrag for pendlere innenfor Norge og fra utlandet

Maksimalt årlig fradragsbeløp for arbeidsreiser og besøksreiser er til sammen kr 97 000 før bunnfradraget på kr 23 100. Dette gir maksimalt faktisk fradrag på kr 73 900. Beløpsgrensen gjelder samlet for arbeidsreiser og besøksreiser både innenfor og utenfor EØS-området. Maksimumsfradraget omfatter også kostnader til bompasseringer og ferge samt eventuelle faktiske kostnader til flyreiser.

Ved samlet reiselengde over 50 000 kilometer, kan det gis fradrag etter høyeste kilometersats, men bare så langt kostnadene og reiselengden kan dokumenteres. Er dokumenterte kostnader lavere enn beregnet fradrag etter høyeste sats, gis fradrag for dokumenterte kostnader. Fradrag kan gis etter høyeste sats også for samlet reiselengde over 50 000 kilometer, men bare så langt kostnadene og reiselengden dokumenteres. Er dokumenterte kostnader lavere enn beregnet fradrag etter høyeste sats, gis fradrag for dokumenterte kostnader.

Reglene om avstandsfradrag gjelder ikke for pendlerreiser til hjem utenfor EØS-området med mindre du kan dokumentere bruk av privatbil til reisene. For pendlerreiser til hjem utenfor EØS-området får du fradrag for dokumenterte utgifter til andre transportmidler.

Dersom arbeidsgiveren din har dekket kostnadene til kost, losji eller reise, kan du ikke samtidig kreve fradrag for disse utgiftene.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dette vil for eksempel kunne gjelde dokumentasjon på;

  • dine reiser med billett, kvittering eller lignende, der strekning, dato og ditt navn er påført.
  • utgifter til bom, ferge og/eller flyreiser hvis du krever fradrag for dette.