Rettskilder om fastsetting

Siste publiserte rettskilder om Rettskilder om fastsetting

  1. Skatteavtalen med Tyskland og allokering til fast driftssted. Bruk av forenklet metode ved fastsetting av fortjenestemargin

  2. Tilleggsskatt grunnet feilføring av bilag. Spørsmål om det foreligger åpenbare regne- eller skrivefeil

  3. Anmodning om endring av Skatteklagenemndas vedtak etter skatteforvaltningsloven §13-9 - saksbehandlingsfeil

  4. Godtgjørelse for «dobbelt innbetalt» merverdiavgift

  5. Klage på endring av ligning – tilordning av uteholdt omsetning