Høring

Høring - forslag til forbedringer av regelverket for naturalytelser

  • Publisert:
  • Avgitt 21.12.2016

Skattedirektoratet sender her på høring forslag om endringer i regelverket for naturalytelser. Høringsnotatet legger frem forslag til endringer i regelverket for visse naturalytelser, herunder forslag om å samle ansvaret for arbeidsgivers plikter for naturalytelser mottatt i arbeidsforholdet. 

Formålet med forslagene er å forbedre regelverket ved å fjerne svakt begrunnede særregler, erstatte skjønnsmessige vilkår med beløpsgrenser og å klargjøre hvem som har ansvaret for arbeidsgiverpliktene når ytelsene kommer fra/via en tredjepart.

Dette vil gi bedre rettsikkerhet gjennom økt forutsigbarhet, forenklet etterlevelse og mer lik og rettferdig beskatning.

Vi viser til vedlagt høringsbrev, høringsnotat og liste over høringsinstanser.

Høringsfristen er 21. mars 2017.

Høringsinnspill sendes elektronisk til [email protected], og eventuelt også med ordinær post.

Vennligst oppgi vårt saksnummer 2016/853974 ved henvendelser i saken.

 

Høringssvar uten merknader:

Brønnøysundregisterne

Justisdepartementet

Regelrådet

Helse- og omsorgsdepartementet

Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

 

Høringssvar med merknader:

Arbeidsgiverforeningen Spekter

BDO Advokater AS

Finans Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Infotjenester

KPMG Law Firm

KS Bedrift

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NHO

Norges Kemner- og kommuneøkonomers forbund

Olje- og energidepartementet

PWC

Regnskap Norge

Revisorforeningen

Sjøfartsdirektoratet

Skattebetalerforeningen

Sticos

Storbedriftenes skatteforum

Visma Software AS

Økonomiforbundet