Høring

Høring - organisering av Skatteklagenemndas arbeid

  • Publisert:
  • Avgitt 23.05.2022

Høringen gjelder forslag om endring i organisering av Skatteklagenemndas arbeid.

Fra 1. juli 2016 ble det innført en landsdekkende Skatteklagenemnd for behandling av klager på vedtak om blant annet formues- og inntektsskatt og merverdiavgift, jf. skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd. Siden ordningen trådte i kraft har det bygget seg opp store restanser av ubehandlede klagesaker. For å redusere saksbehandlingstiden for klager som behandles av Skatteklagenemnda foreslås det å endre hvilke klagesaker som skal behandles i stor avdeling i Skatteklagenemnda og at alminnelig avdeling kan avgjøre saker med alminnelig flertall. Forslaget innebærer endringer i skatteforvaltningsforskriften §§ 2-8-5 tredje ledd og 2-8-10 første ledd.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 24. august 2022.

Høringsinnspillene sendes til: [email protected]

Vi ber om at vår referanse 2022/1920 oppgis ved henvendelser i saken.

Høringsdokumenter

Høringssvar

Uten merknad