Høring

Høring – skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format

  • Publisert:
  • Avgitt 15.03.2019

Høringen gjelder forslag om endring i lov om skatteforvaltning av 27. mai 2016 nr. 14 (skatteforvaltningsloven) § 8-15 første ledd om hjemmel til å fastsette forskrift om hvordan opplysninger etter lovens kapittel 8 skal gis. Forslaget til lovendring vil gi hjemmel til å fastsette forskrift om at skattemeldinger skal gis på et standardisert digitalt format.

Skatteetaten skal i årene frem til 2021 utvikle en ny digital skattemelding for formues- og inntektsskatt (SIRIUS-prosjektet), jf. Prop. 1 S (2017–2018) punkt 2.4.14. Dette omfatter skattemeldinger for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt og petroleumsskatt etter skatteforvaltningsloven § 8-2, selskapsmelding mv. for selskap med deltakerfastsetting etter skatteforvaltningsloven § 8-9 og melding og annen dokumentasjon for kontrollerte transaksjoner mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-11. Plikt til å levere disse skattemeldingene  på standardisert digitalt format for næringsdrivende foreslås inntatt i forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) ny § 8-2-7. Høringsnotatet omhandler det nye formatet for skattemelding for næringsdrivende og hvem som omfattes.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 15. juni 2019.

Høringsinnspillene sendes til: [email protected].

Vi ber om at vår referanse 2019/8405 oppgis ved henvendelser i saken.

 

Høringsdokumenter

Høringssvar

NHO