Høring

Høring: Gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og innføring av nye opplysningsplikter på finansområdet

  • Publisert:

Skattedirektoratet sender med dette forslag til endringer i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt på høring. 

 

Årsaken til endringene er gjennomføring av avtale 15. april 2013 mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skatteplikten og gjennomføring av FATCA og innføring av nye opplysningsplikter på finansområdet.

Skattedirektoratet foreslår endringer i opplysningspliktene om innskuddskonti, verdipapirer og livsforsikringer. Endringene skal dekke både FATCA-avtalens rapporteringsplikter knyttet til finansielle kontoer og Skatteetatens behov for nye opplysninger på finansområdet. Det foreslås også nye bestemmelser som gjennomfører de øvrige plikter som følger av avtalen. Pliktene etter FATCA-avtalen trer i kraft fra 1. juli 2014.

Vi ber om at høringsinstansen vurderer om høringen bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til [email protected] innen 11. april 2014. Høringen er nå avsluttet. 

FATCA-avtalen finner du på regjeringens nettsider

Vi har fått høringssvar med merknader fra følgende instanser: 

Finans Norge - vedlegg 

Finanstilsynet

Oslo Clearing

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes forbund

Verdipapirsentralen

Følgende instanser har avgitt svar uten merknader:

Datatilsynet

Justis- og beredskapsdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Bank

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

SSB

Toll- og avgiftsdirektoratet

Utenriksdepartementet