Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2001

  • Publisert:
  • Avgitt 19.03.2001

Skattedirektoratets melding nr. 4/01, 19. mars 2001.

Avgiftssatsene for arbeidsgiveravgiften til folketrygden for 2001 er i avgiftssone 1:14,1 prosent, i avgiftssone 2: 10,6 prosent, i avgiftssone 3: 6,4 prosent, i avgiftssone 4: 5,1 prosent og i avgiftssone 5: 0,0 prosent. Plasseringen av kommune i avgiftssoner for 2001 er uendret fra 2000.

EFTA-domstolen har fastslått at for enkelte næringer innebærer ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ulovlig statsstøtte etter EØS-avtalen. Foretak som driver virksomhet innen nærmere angitte næringer, må således alltid fastsette arbeidsgiveravgift etter høyeste sats for all lønn og godtgjørelse, uavhengig av hvor den ansatte er bosatt.

Det skal betales ekstra arbeidsgiveravgift av avgiftspliktige ytelser som for den enkelte mottaker overstiger 16 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp for 2001. Enkelte særskilte spørsmål omtales.

Det er særskilte bestemmelser for arbeidstakere utsendt til Norge fra USA og Canada og for visse sjømenn som er utenlandske statsborgere og trygdet etter folketrygdloven § 23-2 og § 2-6.

Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift på godtgjørelse til utenlandske artister som skattlegges etter artistskatteloven.

Lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon, samt for private arbeidsgivere, er i visse tilfeller fritatt for arbeidsgiveravgift.

Innhold

 1. Arbeidsgiveravgiften til folketrygden for 2001

2. Næringer som må betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats

2.1 Foretak med blandet virksomhet

2.2 Bunnfradrag

2.3 Foretak som produserer elektrisitet ved vannkraft

2.4 Foretak som utvinner råolje eller naturgass

2.5 Foretak som yter visse tjenester tilknyttet utvinning av olje eller gass

2.6 Foretak som bryter metallholdig malm eller utvinner industrimineralene nefelinsyenitt og olivin

2.7 Foretak som bygger eller reparerer skip

2.8 Foretak som produserer EKSF-stål

2.9 Finansinstitusjoner som driver grenseoverskridende virksomhet innen EØS-området

2.10 Foretak som driver godstransport på vei

2.11 Foretak som produserer telekommunikasjonstjenester

3. Terminoppgave for forskuddstrekk / Beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift

4. Betaling av arbeidsgiveravgift

5. Ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over 16 G

6. Avgiftsberegning i enkelte tilfeller med tilknytning til utlandet

6.1 Arbeidstakere utsendt til Norge fra USA og Canada

6.2 Visse sjømenn trygdet etter folketrygdloven § 2-6

6.3 Enkelte spørsmål vedrørende ekstra arbeidsgiveravgift

6.4 Honorar til utenlandske artister

7. Regler om arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

8. Private arbeidsgivere

9. Arbeidsgiveravgift av tilskudd og premier til pensjonskasser

10. Vedlegg

10.1 Vedlegg 1: Stortingets vedtak av 28. november 2000 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2001 (utdrag)

10.2 Vedlegg 2: Forskrift av 26.01. 2001 til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter m.v. til folketrygden § 1 om arbeidsgiveravgift

10.3 Vedlegg 3: Forskrift om ikrafttredelse av forskrift av 8. november 2000 nr. 1102 om endring i forskrift av 8. november 2000 nr. 1101 om innbetalingsordningen for skatt

10.4 Vedlegg 4: Forskrift til utfylling av folketrygdloven § 23-2 tiende ledd annet punktum om fastsettelse, beregning og oppgjør av ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser

10.5 Vedlegg 5: Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2001 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada (utdrag)

10.6 Vedlegg 6: Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2001 (utdrag)

10.7 Vedlegg 7: Odeltingets vedtak av 21. november 1997 til lov om endringer av lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

10.8 Vedlegg 8: Skattedirektoratets kunngjøring i dagspressen av 12. januar 2001. Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2001

10.9 Vedlegg 9: Recordbeskrivelse for terminoppgave forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift