Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Prinsipputtalelse

Fritak for engangsavgift for spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet

  • Publisert:
  • Oppdatert: 18.05.2018
  • Avgitt 09.05.2018

Det kan innvilges fritak fra engangsavgiften for spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet (unntakskode BRA).

1 Innledning

Det kan innvilges fritak fra engangsavgiften for spesialutrustet motorvogn til bruk for brannvesenet (unntakskode BRA). Fritaket er hjemlet i Stortingets avgiftsvedtak om engangsavgift § 5 bokstav n med nærmere presiseringer i forskrift om engangsavgift § 4-5. Utdypende kommentarer fremkommer av Skattedirektoratets årsrundskriv til engangsavgiften (2018) punkt 9.16.

Skattedirektoratet har i den senere tid sett et økende behov for avklaring både av de materielle vilkårene for avgiftsfritaket og av forhold knyttet til selve saksbehandlingen, og vil derfor utdype dette nærmere i denne prinsipputtalelsen.

2 Materielle vilkår for avgiftsfritak

2.1 Krav til eier/bruker av motorvognen

Det vises til beskrivelsen i skattedirektoratets årsrundskriv punkt 9.16. Her fremkommer det at motorvognen må registreres på brannvesen som skal benytte denne til beredskaps- og redningsformål. Leasingkjøretøy kan således ikke oppnå fritak for engangsavgift på dette grunnlaget. Både offentlige/kommunale brannvesen og private aktører som for eksempel brannvern ved større industribedrifter kan omfattes av begrepet brannvesen. Aktører som ikke har en operativ beredskaps-/redningsfunksjon, men for eksempel driver opplæringsvirksomhet anses å falle utenfor avgiftsfritaket.

2.2 Krav til spesialutrustning

Av ordlyden i Stortingets avgiftsvedtak og forskrift om engangsavgift fremgår det at motorvognen må være spesialutrustet til bruk for brannvesenet. Regelverket inneholder imidlertid ikke noen mer konkrete vilkår utover å presisere at utstyret må være fastmontert og eksemplifisere dette til vann- og røykdykkerbiler til bruk i brann- og redningsoppgaver. Den nærmere vurderingen av om et konkret kjøretøy oppfyller vilkårene vil således innebære en viss utøvelse av skjønn.

Nærmere retningslinjer for denne skjønnsutøvelsen er nedfelt i årsrundskrivet punkt 9.16.1. Skattekontoret må således forholde seg til disse kriteriene ved behandlingen av søknader om avgiftsfritak. Skattedirektoratet vil presisere at teksten i årsrundskrivet ble endret og gjort noe mer utfyllende med virkning fra 1. januar 2017. Tidligere praksis, herunder både vedtak fra tollregionene/skattekontorene og TAD/SKD's vedtak i klagesaker, vil i mange tilfeller fremdeles være relevant, men må ses i lys av at årsrundskrivet nå er noe justert.

En bør særlig være oppmerksom på at årsrundskrivet fra og med 2017 søker å foreta en mer konkret oppgang av den nedre grensen mot kjøretøy som grunnet mangelfull spesialutrustning og/eller at utrustningen ikke er tilstrekkelig fastmontert, faller utenfor avgiftsfritaket.

I årsrundskrivet er det blant annet angitt minimumskrav til antall og utforming av røykdykkerstoler i eventuell røykdykkerbil. Selv om ikke dette er eksplisitt uttrykt, må det være en naturlig forutsetning at plassforholdene i bilen er slik at stolene reelt sett lar seg benytte av fullt utrustete røykdykkere ved utrykning. Det må også foretas en totalvurdering av kjøretøyets samlede utrustning. Utelukkende innmontering av røykdykkerstoler i en bil som ellers fremstår som en ordinær personbil og ikke er spesialutrustet på noen annen måte, vil ikke være tilstrekkelig til å komme inn under avgiftsfritaket.  

Videre må det være en forutsetning at det aktuelle kjøretøyet reelt sett kan og skal benyttes til rednings- og brannslokkingsformål. Det må således være samsvar mellom de kapasiteter som kjøretøyet utrustes med og at det aktuelle brannvesen har intensjoner om og muligheter til å utnytte disse kapasitetene operativt.

Det understrekes at selv om det er et vilkår at kjøretøyet blir godkjent som utrykningskjøretøy av Statens vegvesen, er ikke dette i seg selv et tilstrekkelig grunnlag for avgiftsfritak. Skatteetaten må på selvstendig grunnlag vurdere om vilkårene for avgiftsfritak slik de er forankret i avgiftsregelverket er til stede. Det sentrale i skatteetatens vurdering vil i de fleste tilfeller være hvorvidt kjøretøyet er tilstrekkelig spesialutrustet.

3 Behandling av søknader om avgiftsfritak

3.1 Generelt

For å oppnå avgiftsfritak må det sendes søknad om avgiftsfritak til skattekontoret i forkant av at motorvognen registreres. Søknadsskjema er tilgjengelig på skatteetaten.no.

3.2 Dokumentasjonskrav

I søknaden må det gis tilstrekkelige opplysninger og vedlegges tilstrekkelig dokumentasjon til at skattekontoret kan ta stilling til om vilkårene for avgiftsfritak er til stede. Det er vanskelig å gi en generell og uttømmende opplisting av nødvendig dokumentasjon, slik at dette må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Men primært vil det være forhold knyttet til to hovedområder som må beskrives og dokumenteres:

  • Tiltenkt anvendelsesområde for det aktuelle kjøretøyet i brannvesenet, herunder hvordan beredskap og operative kapasiteter er organisert og hvordan kjøretøyet er tenkt å inngå i beredskapen.
  • Nærmere beskrivelse og dokumentasjon av hvordan kjøretøyet er bygget opp, særlig med hensyn til graden av spesialutrustning. Slik dokumentasjon kan for eksempel være tekniske beskrivelser, utstyrslister, bilder, plantegninger mv.

Hva som er nødvendig detaljeringsgrad på dokumentasjonen må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. For eksempel kan det være grunn til å akseptere mindre detaljert dokumentasjon dersom kjøretøyets størrelse og utrustning tilsier at det åpenbart oppfyller vilkårene enn dersom søknaden fremstår som et "grensetilfelle".  

3.3 Skattekontorets vedtak

Skattekontorets behandling av saken skal resultere i et begrunnet enkeltvedtak. Dette vedtaket kan på ordinær måte påklages til Skattedirektoratet i henhold til skatteforvaltningslovens bestemmelser.

3.4 Om søknads- og vedtakstidspunktet og forholdet til bindende forhåndsuttalelser

Skattekontorets vedtak om innvilgelse eller avslag på søknad om avgiftsfritak vil være et vedtak om fastsetting av skatt i skatteforvaltningslovens forstand, jf. §§ 9-1 annet ledd og 9-2 tredje ledd. Korrekt engangsavgift (eventuelt fritak) vil etter direktoratets syn ikke kunne fastsettes før faktum i saken er endelig klarlagt. Derfor kan ikke endelig vedtak fattes før motorvognen er ferdigstilt, herunder enkeltgodkjent/godkjent som utrykningskjøretøy av Statens vegvesen, og er klar til første gangs registrering i Norge.

Det vil ikke være adgang til å fatte forhåndsvedtak i form av å gi for eksempel forhåndstilsagn om avgiftsfritak.

Dette betyr ikke nødvendigvis at søknader ikke kan sendes inn på et tidligere tidspunkt, og nødvendig dokumentasjon ettersendes, men endelig vedtak kan først fattes på tidspunktet nevnt ovenfor.

I den grad det etterspørres forhåndsvurderinger av problemstillinger knyttet til slike kjøretøy, henvises det på generelt grunnlag til ordningen med bindende forhåndsuttalelser (BFU). Hvorvidt en eventuell forespørsel om BFU er av en slik karakter og omhandler temaer der Skatteetaten kan avgi forhåndsuttalelse må imidlertid vurderes konkret i det enkelt tilfelle.