Prinsipputtalelse

Revisors signatur ved flere virksomheter i enkeltpersonforetak

  • Publisert:
  • Avgitt 19.09.2023

Dersom skattyter driver flere selvstendige og atskilte virksomheter i enkeltpersonforetak, hvor bare virksomheten som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet er revidert, gjelder revisors signatur på næringsspesifikasjonen kun for denne delen.

 

De fleste enkeltpersonforetak har ikke regnskaps- og revisjonsplikt fordi de er under terskelverdiene for regnskaps- og revisjonsplikt.

Revisor, regnskapsfører og andre som er under tilsyn fra Finanstilsynet og som driver virksomhet i enkeltpersonforetak, har likevel regnskaps- og revisjonsplikt uansett størrelse, jf. regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 5, revisorloven § 2-1 annet ledd bokstav d, jf. finanstilsynsloven § 1.

I noen tilfeller driver revisor eller regnskapsfører underlagt tilsyn enkeltpersonforetak, hvor det også drives annen virksomhet, f.eks. en jordbruksvirksomhet.

Skattyter som driver flere virksomheter i enkeltpersonforetak, skal kun levere én næringsspesifikasjon. Signaturpliktige næringsopplysninger i næringsspesifikasjonen skal være signert av revisor, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-2-7 og § 8-9-4.

Dersom skattyter driver flere selvstendige og atskilte virksomheter i enkeltpersonforetak, hvor bare virksomheten som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet er revidert, gjelder revisors signatur på næringsspesifikasjonen kun for denne delen. Dersom all virksomhet som drives av skattyter er revidert, gjelder revisors signatur på næringsspesifikasjonen for hele virksomheten. Hva som anses som signaturpliktige opplysninger er omtalt i Skattedirektoratets melding nr. 4/2022.

Hvis revisor ikke har revidert skattyters totale næringsvirksomhet, kan revisor opplyse om dette i vedlegg til skattemeldingen. For eksempel ved at dette vedlegget viser de reviderte tallene i form av regnskapet for den revisjonspliktige delen. Det presiseres at næringsspesifikasjonen også i disse tilfellene skal signeres av revisor.