Prinsipputtalelse

SAF-T regnskapsfil – utsettelse grunnet koronapandemien

  • Publisert:
  • Avgitt 19.03.2020

Skattedirektoratet har fått spørsmål om hvordan Skatteetaten vil forholde seg til bokføringspliktige virksomheter som grunnet koronapandemien ikke rekker å bli klare til å produsere en SAF-T regnskapsfil innen 10. april 2020. Skattedirektoratet har besluttet at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon dersom man blir forsinket grunnet koronapandemien.

Denne uttalelsen gjelder ikke lenger

Bakgrunn

For merverdiavgiftspliktige virksomheter er første tidspunkt for når Skatteetaten kan be om en SAF-T regnskapsfil ved en kontroll, 10. april 2020. Mange virksomheter har jobbet mot denne fristen, men som følge av koronapandemien har det oppstått umiddelbare kapasitetsproblemer hos både bokføringspliktige og deres systemleverandører, som følge av karantener, permitteringer, mv.

Rettslig grunnlag

Fra første bokføringsperiode som begynner etter 1. januar 2020, skal alle bokføringspliktige virksomheter være i stand til å kunne eksportere sine bokførte opplysninger på standard dataformat (SAF-T regnskap) på forespørsel fra skattemyndighetene ved en kontroll, jf. bokføringsforskriften
§ 7-8. Det følger videre av § 7-8 tredje ledd at Skattedirektoratet[1] i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet til SAF-T regnskap, herunder gi utsettelse med å oppfylle kravet.

Skattedirektoratet publiserte en prinsipputtalelse den 5. mars 2020 som angir når ulike typer bokføringspliktige virksomheter må være klare til å kunne gjengi sine bokførte opplysninger på standard dataformat. Uttalelsene knytter dette til ajourholdskravet i bokføringsloven og -forskriften.

Skattedirektoratets vurdering

Skattedirektoratet har forståelse for at bokføringspliktige virksomheter med alminnelig skattleggingsperiode for merverdiavgift, har planlagt vesentlige aktiviteter og ressurser den siste måneden for å bli klare til å kunne produsere en SAF-T regnskapsfil før oppgavefristen 10. april 2020. Slik funksjonalitet må være på plass for å kunne levere regnskapsmateriale ved en eventuell kontroll fra skattemyndighetene.

Som følge av dagens situasjon med koronapandemien har mange virksomheter fått umiddelbare produksjons- og kapasitetsproblemer, noe som følgelig kan ha stor innvirkning i en sluttinnspurt på et stort teknisk arbeid som eksempelvis SAF-T regnskap tilpasning og programmering. Skyldes forsinkelsen uforutsette kapasitetsproblemer grunnet koronapandemien, er det ikke nødvendig å søke om dispensasjon etter bokføringsforskriften § 7-8 tredje ledd. Det forutsettes at arbeidet med SAF-T regnskap ferdigstilles så snart det er praktisk mulig.

[1] Delegert til skattekontoret fra 1. juni 2019.