Prinsipputtalelse

SAF-T regnskapsfil

  • Publisert:
  • Avgitt 10.11.2020

Skattedirektoratet forutsetter at bokføringspliktige som ble forsinket med implementeringen av SAF-T regnskap grunnet utbruddet av korona i mars, nå har fått nødvendig funksjonalitet på plass.

Bakgrunn

For merverdiavgiftspliktige virksomheter var første tidspunkt for når Skatteetaten kunne be om en SAF-T regnskapsfil ved en kontroll, 10. april 2020. I Skattedirektoratets uttalelse av 19. mars 2020 ble det lagt til grunn at mange virksomheter hadde jobbet mot denne fristen, og at det som følge av koronapandemien oppsto noen umiddelbare kapasitetsproblemer hos både bokføringspliktige og deres systemleverandører. Dette som følge av karantener, permitteringer, mv. Skattedirektoratet besluttet derfor at det midlertidig ikke var nødvendig å søke om dispensasjon dersom man ble forsinket grunnet koronapandemien. Det ble forutsatt at arbeidet med SAF-T regnskapsfiler ble ferdigstilt så snart det var praktisk mulig.

Skattedirektoratets vurdering

Korona-pandemien rammet med særlig tyngde i mars 2020, dvs. ca. en måned før første frist 10. april. Skattedirektoratet er av den oppfatning at hensynene bak et generelt "koronaunntak" for dispensasjonssøknader ikke lenger er til stede. Direktoratet forutsetter derfor at de som ble forsinket grunnet utbruddet av korona i mars, nå har fått nødvendig funksjonalitet på plass.

Den enkelte bokføringspliktige kan søke om dispensasjon. Det følger av bokføringsforskrift § 7-8 tredje ledd at Skattedirektoratet [1] i særlige tilfeller kan gjøre unntak fra kravet til kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form, herunder gi utsettelse med å oppfylle kravet. Se beskrivelse av dispensasjonspraksis i Skattedirektoratets uttalelse av 4. oktober 2019. De fleste søknadene om utsettelse ble fremmet i 2019, men det er også fremmet noen søknader i 2020. Det er ikke gitt utsettelser utover 31. desember 2020.

[1] Delegert skattekontoret fra 1. juni 2019