Prinsipputtalelse

Skattefunn, foretak i økonomiske vanskeligheter, skattefunnprosjekt for 2022 - en presisering

  • Publisert:
  • Avgitt 13.09.2022

Om foretak som søker om godkjenning av skattefunnprosjekt for 2022

Skattedirektoratet har i uttalelse av 30. august 2020 Skattefunn, foretak i økonomiske vanskeligheter, skattefunnprosjekt for 2022 omtalt godkjenning av skattefunnprosjekt for 2022. Det har i ettertid blitt stilt spørsmål om forståelsen av reglene, og Skattedirektoratet vil presisere:

Foretak som søker om støtte gjennom Skattefunn kan ikke være i økonomiske vanskeligheter («Foretak i vanskeligheter – FIV»). Dette følger av GBER art. 2 punkt 18. Vurderingen av om foretaket er FIV skal baseres på sist avlagte årsregnskap forut for godkjenning av prosjektet.

I forbindelse med COVID19-pandemien ble det fastsatt et midlertidig unntak fra FIV-regelen for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2021, se GBER art. 1 punkt 4 bokstav c. Unntaket fastslår at et foretak som ikke var FIV per 31. desember 2019, men som blir det i ovennevnte periode, likevel kan motta støtte.

Det har kommet spørsmål om rekkevidden av unntaket knyttet til søknader om støtte for 2022. Nærings- og fiskeridepartementet har lagt til grunn at foretak som søker om godkjenning av Skattefunn-prosjekt i 2022, og som baserer seg på årsregnskap avlagt i COVID19-unntaksperioden som viser at foretaket er i økonomiske vanskeligheter, vil anses å være FIV. Det vises her blant annet til fortalepunkt 2 i GBER, der følgende fremgår:

«Undertakings which became undertakings in difficulty as a consequence of the COVID-19 pandemic should remain eligible for aid under Regulation (EU) No 651/2014 for a limited period, namely from 1 January 2020 to 31 December 2021.”

Foretak som søker om støtte i 2022 basert på årsregnskap avlagt i COVID19-perioden, som viser at det er FIV, vil derfor i utgangspunktet ikke oppfylle vilkårene for støtte.

Dersom et slikt foretak legger fram tilleggsdokumentasjon i form av mellombalanse som viser at foretaket ved tildelingstidspunktet ikke er FIV (her tildelingstidspunktet for Forskningsrådets godkjenning ved skattefunnprosjekt for 2022), vil det likevel ikke anses som FIV.