Prinsipputtalelse

Skattemessig vurdering av utbetalinger fra en barneforsikring («utvidet hjelpestønad»)

  • Publisert:
  • Avgitt 27.04.2022

Skattedirektoratet har mottatt spørsmål om utbetaling fra barneforsikring til pleie, omsorg og tilsyn av barn, heretter omtalt som «utvidet hjelpestønad», er skattepliktig.

Konklusjon

Utbetaling av såkalt «utvidet hjelpestønad» fra en barneforsikring, som beskrevet nedenfor, er skattefri for mottaker.

Bakgrunn

Skattedirektoratet legger til grunn at «utvidet hjelpestønad» er en type forsikringsytelse som skal dekke økte utgifter som følge av sykdom/ulykke.

Utbetaling forutsetter at det er innvilget hjelpestønad fra NAV i henhold til folketrygdloven kapittel 6. Hjelpestønad fra NAV er ment å kompensere for utgifter til et særskilt, personlig hjelpebehov. «Utvidet hjelpestønad» er et supplement til hjelpestønad fra NAV, som ytes til personer som har barn som trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

«Utvidet hjelpestønad» utbetales foreldrene, og kan gis for flere år. Størrelsen på denne forsikringsutbetalingen avhenger av stønadssatsen fra NAV. Det stilles krav om at det må fremlegges dokumentasjon fra NAV som viser hvilken stønadssats forsikrede har fått innvilget, og for hvilken periode stønaden er innvilget.

«Utvidet hjelpestønad» utbetales som et engangsbeløp for den perioden NAV har innvilget hjelpestønad. Det er ikke noe vilkår om bortfall av inntekt for mottaker eller vilkår knyttet til bruk av forsikringsytelsen.

Skattedirektoratets vurdering

Det følger av skatteloven § 5-1 at som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet samt pensjon, føderåd og livrente.

Skattedirektoratet er av den oppfatning at den typen forsikringsutbetaling som er beskrevet her, som skal dekke økte utgifter som følge av sykdom/ulykke, og som ikke skal kompensere for inntektsbortfall hos mottaker, er skattefri for mottaker.

Skattepliktige som har blitt beskattet for denne typen forsikringsutbetaling, kan selv endre dette i sin skattemelding, alternativt anmode skattekontoret om endring dersom det ikke er egenendringsadgang. Se mer om endring av skattemelding.