Prinsipputtalelse

Unntak for krav til kassasystem ved lavt kontantsalg

  • Publisert:

Bokføringspliktige som har kontantsalg under 50 000 kroner fra fast forretningssted i løpet av et regnskapsår, trenger ikke å benytte produkterklært kassasystem for å registrere og dokumentere kontantsalg.

Bakgrunn

Det er reist spørsmål om hvordan unntaket i bokføringsforskriften § 5-4-1 første ledd annet punktum skal forstås.

En virksomhet har kontantsalg fra ambulerende virksomhet på 250 000 kroner og kontantsalg fra fast forretningssted på 35 000 kroner. I tillegg har virksomhetene kredittsalg på kr 275 000 kroner. Det er reist spørsmål om virksomheten må benytte produkterklært kassasystem på forretningsstedet eller om unntaket i bokføringsforskriften § 5-4-1 første ledd annet punktum, for kontantsalg som ikke overstiger 50 000 kroner, kommer til anvendelse.

Gjeldende rett

Bokføringsforskriften § 5-4-1 første ledd lyder:

For bokføringspliktige som driver ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et regnskapsår for så vidt gjelder denne virksomheten, gjelder ikke kravene i § 5-3-2. Det samme gjelder bokføringspliktige med kontantsalg som ikke overstiger kr 50 000 eksklusive merverdiavgift i løpet av et regnskapsår. Bokføringspliktige som nevnt i første og annet punktum kan dokumentere kontantsalg fortløpende i innbundet bok, der sidene er forhåndsnummererte, ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag eller ved oppstilling over ut- og innleverte varer og kontanter. Oppstillingen skal være datert og signert. Det skal skrives ut kvittering dersom kunden ber om det.

Skattedirektoratets vurdering og konklusjon

Unntaksgrensen for ambulerende og sporadisk kontantsalg - tre ganger folketrygdens grunnbeløp - gjelder uavhengig av annet kontantsalg. Dette følger både av ordlyden "for så vidt gjelder denne virksomheten", og er også slått fast i SKDs prinsipputtalelse om unntak fra-kravene om kassaapparat av 10. januar 2006. Spørsmålet blir da om også unntaket for kontantsalg som ikke overstiger 50 000 kroner kan ses isolert fra unntaket for ambulerende og sporadisk kontantsalg.

I høringsdokumentet "Nytt regelverk for kassasystemer" står det følgende om unntaket på 50 000 kroner:

Forslaget til nye regler for bruk av kassasystem vil medføre kostnader for næringslivet. Særlig vil dette gjelde nystartede virksomheter som ikke kan oppgradere eksisterende kassasystem. Av denne grunn, synes det formålstjenlig å unnta alle virksomheter med særlig lav omsetning fra kravet til kassasystem. Med særlig lav omsetning menes at kontantsalget i løpet av et regnskapsår ikke overstiger kr 50 000 (kr 62 500 inkl. mva). Det foreslås at den som benytter seg av dette unntaket skal dokumentere kontantsalg i samsvar med de reglene som gjelder for ambulerende og sporadisk kontantsalg. Det foreslås for øvrig ingen endringer i beløpsgrensen for ambulerende og sporadisk kontantsalg. Dette bør imidlertid tas opp til ny vurdering etter at de nye reglene har virket en stund.

I Prop. 120 LS (2014-2015), pkt. 16.6.3 skrev departementet følgende:

Til merknadene frå Den norske Revisorforening og Norges Bondelag om at grensa for omsetnad for krav til bruk av kassasystem er sett for lågt, påpeikar departementet at det i den samfunnsøkonomiske analysen frå Steria AS er lagt til grunn at nytt regelverk særleg vil ha ein effekt på dei mindre næringsdrivande. Departementet meiner derfor at ei grense på 50 000 kroner eksklusiv meirverdiavgift er fornuftig, og viser til at dette òg er grensa for registrering i meirverdiavgiftsregisteret og for plikt til å levere næringsoppgåve.

Forarbeidene peker på behov for å skjerme virksomheter med særlig lav omsetning fra kostnadene forbundet med å måtte anskaffe eller oppgradere nytt kassasystem. Det er den bokføringspliktiges kontantsalg som skal vurderes opp mot denne bestemmelsen. Dette taler for at virksomhet som har høyere kontantsalg enn denne grensen, uavhengig av type kontantsalg, skal ha plikt til å benytte kassasystem ved salg fra et fast forretningssted. En annen forståelse kan være at grensen på 50 000 skal vurderes kun i forhold til kontantsalg fra fast forretningssted. Dvs. at annet kontantsalg, f.eks. ambulerende kontantsalg, ikke skal medregnes.

Forarbeidene omtaler ikke særskilt tilfeller hvor den bokføringspliktige har lavt kontantsalg fra et fast forretningssted og i tillegg kontantsalg som kommer inn under en annen unntaksbestemmelse i bokføringsforskriften delkapittel 5-4.

Kassasystemreglene er begrunnet i kontrollformål og likere konkurransevilkår for næringslivet. Samtidig er det gitt unntak fra kravet for å skjerme mindre næringsdrivende fra kostnadene ved å anskaffe kassasystem.

Skattedirektoratet har etter en totalvurdering kommet til at grensen på 50 000 kroner skal vurderes ut fra kontantsalg fra fast forretningssted. Kontantsalg der andre unntak kommer til anvendelse, f.eks. ambulerende salg og salg fra ubetjente salgssteder og automater, skal dermed ikke medregnes i forhold til denne grensen. Disse unntakene er begrunnet i særskilte salgsformer, hvor bruk av kassasystem kan være praktisk vanskelig. Skattedirektoratet bemerker likevel at mange av dagens kassasystemer er velegnet til bruk også ved ambulerende kontantsalg. For en virksomhet som driver ambulerende salg deler av uken og salg fra fast forretningssted andre deler, kan produkterklært kassasystem være en hensiktsmessig løsning, uavhengig av om plikt til å bruke kassasystem følger av regelverket.