Prinsipputtalelse

Utkjøring av matvarer mv. – Bruk av kassasystemet til å registrere salg

  • Publisert:
  • Avgitt 18.03.2020

Som følge av koronapandemien er det behov for å iverksette ordninger med utkjøring av matvarer mv. til personer som ikke selv oppsøker forretningsstedet. Skattedirektoratet har i en konkret sak lagt til grunn at slikt salg kan registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg, selv om betaling finner sted først ved levering hos kunden.

Bakgrunn

Skattedirektoratet har fått spørsmål fra en matvarekjede om salg til personer som får varer levert på døren, kan registrere som kontantsalg på kassasystemet i tilfeller der varene skannes på grunnlag av innsendt bestilling fra kunden. Problemstillingen er ytterligere aktualisert som følge av koronapandemien og behovet for utkjøring av varer for eksempel til personer i karantene/isolasjon. Det er i saken opplyst at kundene skal betale ved bruk av Vipps på leveringstidspunktet og at kjeden ikke tidligere har brukt Vipps som betalingsmetode. Det er videre opplyst at kjeden vil opprette en slik løsning pr. brukersted. Kassasystemet er pr. i dag heller ikke tilrettelagt for at Vipps kan registreres som betalingsmiddel på kassasystemet. Kjeden vil kunne tilrettelegge for dette på sikt, men spør om de i mellomtiden kan registrere salget ved bruk av "kredittsalgsmodulen" på kassasystemet.

Gjeldende rett

Fra 1. januar 2019 skal kontantsalg registreres ved bruk av produkterklært kassasystem, jf. bokføringsloven § 10a. Kontantsalg er definert slik, jf. bokføringsforskriften § 5-3-1 bokstav a:

salg av varer og tjenester der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontanter som betalingsmiddel. Salg over internett eller ved oppkrav anses ikke som kontantsalg 

Kvitteringen fra kassasystemet skal bl.a. inneholde opplysninger om hvilket betalingsmiddel som er benyttet. Dette følger av bokføringsforskriften § 5-3-12, jf. kassasystemforskriften § 2-8-4.

Skattedirektoratets vurdering

I en prinsipputtalelse fra 2006 om "Utkjøring av ferdig tilberedt mat og andre varer mot kontant betaling" har Skattedirektoratet gitt uttrykk for følgende:

Etter Skattedirektoratets oppfatning kan kontantsalget i slike tilfeller registreres fortløpende på kassaapparatet eller lignende på forretningsstedet, samtidig med at den ferdige varen bringes ut av lokalet for levering. Det forutsettes da at kvittering skrives ut og bringes med til kunden, jf. bokføringsforskriften § 5-3-2 annet ledd. Det må videre etableres et system slik at det til enhver tid kan dokumenteres hvor stor del av det registrerte salget hvor kontantoppgjøret ennå ikke er lagt i kassen. Dette kan gjøres ved at dokumentasjon for utkjørte, men ubetalte varer, for eksempel ordresedler eller kjøresedler, oppbevares separat.

Etter at kravene til kassasystem trådte i kraft har Skattedirektoratet fått spørsmål om denne uttalelsen fortsatt har gyldighet. Vi har da gitt uttrykk for at uttalelsen kan benyttes, forutsatt at det etableres løsninger som sikrer at riktig betalingsmiddel kan registreres på kassasystemet før kvitteringen skrives ut.

Skattedirektoratet ser at koronapandemien nå har medført behov for å iverksette hurtige løsninger, og at ikke alle har mulighet for å tilrettelegge den tekniske løsningen i kassasystemet i takt med dette. På denne bakgrunn legger vi til grunn at den midlertidige løsningen som er skissert med registrering av kontantsalget ved bruk av "kredittsalgsmodulen" e.l., er en akseptabel løsning.

Det er viktig at kontantsalget, inkludert betalingene som skjer ved bruk av Vipps, avstemmes. Dette kan f.eks. gjøres ved at virksomhetene oppbevarer en kopikvittering av det salget som skal betales med Vipps. Disse, sammen med oversikt over Vippsbetalinger, kan brukes til avstemming av salget ved dagsoppgjøret.