Prinsipputtalelse

Utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam

  • Publisert:
  • Avgitt 29.10.2021

Kommuner skal som hovedregel utstede salgsdokument for gebyr for tømming av slam fra slamavskiller snarest mulig og senest en måned etter at tømmingen er gjennomført. Skattedirektoratet har likevel ingen innvendinger mot at kommuner behandler tømming av slam som en tjeneste som leveres løpende. Salgsdokument skal da utstedes fortløpende, senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen for merverdiavgift.

1. Bakgrunn

De fleste husstander er tilkoblet et avløpsnett for avløpsvann. Etter forurensingsforskriften § 12-2, jf. § 12-1, er kommunen forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn med utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv. Husstander som ikke er tilkoblet et avløpsnett, benytter egne slamavskillere og samlekummer. Kommunen skal også sørge for tømming av disse, jf. forurensingsloven § 26.

Tømming av slamavskiller skal skje ved behov og minimum annethvert år med unntak for fritidsboliger, hvor minimumsfrekvensen er hvert fjerde år, jf. forurensningsforskriften §§ 12-13 og 13-11. Det følger av forurensningsloven § 34 at kommunen skal fastsette gebyr for dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren. Bestemmelsen om gebyr gjelder også ved tømming av slamavskillere, privet mv., jf. § 26 fjerde ledd.
Kommunen har dermed en lovpålagt plikt til å håndtere slam fra husstander med slamavskiller og samlekummer, i tillegg til slam fra husstander som er tilkoblet et avløpsnett.

Etter Skattedirektoratets erfaring har kommuner ulik praksis for fakturering av tømming av slam. Enkelte kommuner utsteder salgsdokument (faktura) etter tømmingen. Andre kommuner behandler tømming av slam som en tjeneste som leveres løpende, og fakturerer løpende, dvs. både før og etter tømmingen. Videre har også kommunene ulik praksis for hvor ofte det utstedes faktura for den løpende tjenesten. I tillegg er Skattedirektoratet kjent med at mange kommuner har langvarig praksis med å fakturere gebyr for tømming av slam sammen med øvrige kommunale avgifter.

Det er reist spørsmål om hvilket tidspunkt det skal utstedes salgsdokument (faktura) for tømming av slam fra slamavskiller. Konkret er spørsmålet om tjenesten skal faktureres etter faktisk tømming, eller om tømmingen kan anses som en tjeneste som leveres løpende, og dermed kan faktureres løpende fordelt over perioden mellom hver tømming.

2. Gjeldende rett

Enhver som har plikt til å levere skattemelding for merverdiavgift etter skatteforvaltningsloven § 8-3, har bokføringsplikt for den virksomhet som drives, jf. bokføringsloven § 2 annet ledd.

Det følger av bokføringsforskriften § 5-2-2 at salgsdokument skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering av tjenesten med mindre annet er bestemt i forskriften.

Etter bokføringsforskriften § 5-2-4 skal tjenester som leveres løpende faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1.

3. Skattedirektoratets vurdering

Tømming av slam er en avgiftspliktig tjeneste og kommunene har dermed bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2 annet ledd for denne virksomheten. Det innebærer at kommunen bl.a. plikter å følge reglene for utstedelse av salgsdokument i bokføringsforskriften delkapittel 5-2.

Kommuner har en lovpålagt plikt til å håndtere slam, uavhengig av om husstanden er koblet til et avløpsnett eller benytter slamavskiller, og utsteder gebyr for dette. Ofte faktureres gebyr for å håndtere slam sammen med øvrige kommunale avgifter.

De aller fleste husstander er tilkoblet et avløpsnett for avløpsvann. Dette er en tjeneste som leveres løpende, og som også skal faktureres løpende innenfor de frister som følger av bokføringsforskriften § 5-2-4. For husstander som ikke er tilkoblet et avløpsnett, skal tømming av slamavskiller skje ved behov og minimum annethvert år med unntak for fritidsboliger, hvor minimumsfrekvensen er hvert fjerde år. Spørsmålet er om regelmessig tømming av slamavskiller kan likestilles med å være tilkoblet et avløpsnett.

Tømming av slam består av flere elementer, i tillegg til selve tømmingen og håndteringen av slammet. Elementene er bl.a. administrasjon av tømmetjenesten og kontroll av tilstanden i avløpsanleggene. Skattedirektoratet har vurdert om disse elementene utgjør tjenester som leveres løpende, eller om dette kun utgjør kostnader som er nødvendig for å kunne levere den avgiftspliktige tømmetjenesten.

Skattedirektoratet legger til grunn at både type tjenester og omfanget av elementene som inngår i tjenesten, tilsier at det vesentlige og hovedelementet av tjenesten er selve tømmingen og håndteringen av slammet. Utgangspunktet blir da at tømming av slam skal følge hovedregelen for fakturering, jf. bokføringsforskriften § 5-2-2. Dette betyr at salgsdokumentet skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter tømmingen av slammet.

Skattedirektoratet ser likevel at det er momenter som taler for at tømming av slam kan anses å være en tjeneste som leveres løpende, tilnærmet likt som for husstander som er tilkoblet et avløpsnett. Tjenestene husstandene mottar vil som utgangspunkt være de samme, uavhengig av om eiendommen er tilkoblet et avløpsnett eller ikke. Dersom dette legges til grunn vil husstandene bli behandlet likt mht. fakturering av gebyr, uavhengig av frekvensen på selve tømmingen. Skattedirektoratet er som tidligere nevnt også kjent med at mange kommuner har en lang praksis med å fakturere kommunale avgifter, herunder gebyr for tømming av slam, løpende. Skattedirektoratet er dermed innforstått med at det kan være en fordel for både kommunene og deres kunder at tømming av slam faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter.

Basert på vurderingen ovenfor har Skattedirektoratet ingen innvendinger mot at kommuner behandler tømming av slam som en løpende tjeneste etter bokføringsforskriften § 5-2-4. Det presiseres at dersom tømming av slam anses som en tjeneste som leveres løpende, skal tømmingen faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, dvs. senest annen hver måned. Kommunene får dermed en valgfrihet mellom å utstede salgsdokument ved levering av tømmetjenesten, eller fakturere løpende i perioden mellom hver tømming.

4. Konklusjon

Tømming av slam fra slamavskiller skal som hovedregel faktureres snarest mulig og senest en måned etter tømmingen, jf. bokføringsforskriften § 5-2-2.

Skattedirektoratet har likevel ingen innvendinger mot at kommuner behandler tømming av slam som en løpende tjeneste etter bokføringsforskriften § 5-2-4. Tjenesten skal da faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1.

Mer om fakturering