Sats for:

Kost og losji – sats for kostbesparelse

Med kostbesparelse menes de innsparinger av utgifter til kost (mat) du har i hjemmet per døgn fordi du som arbeidstaker får dekket kosten av arbeidsgiver eller fradragsfører kostnader til mat.

Som pendler har du fradragsrett for merkostnader til kost (mat og drikke) når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene.

Tidsbegrensningen på 24 måneder gjelder også for losji, noe som betyr at fradragsretten for kost og losji stopper etter 24 måneder, regnet fra det tidspunktet fradraget først gis.

Reglene om maksimalt 24 måneder med fradrag hadde virkning fra og med inntektsåret 2020. Tidsbegrensningen på 24 måneder beregnes fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjedde fra 1. januar 2020.

Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Kari jobber i Trondheim og bor i Oslo med sin familie. Hun begynte å jobbe i Trondheim 01.01.2019 og hun krevde fradrag for husleie (losji) for sin pendlerbolig i Trondheim i skattemeldingen for 2019 og 2020.

24-månedersperioden utløp 31.12.2020

Kari kan ikke føre fradrag for sine utgifter til losji i skattemeldingen for 2021 eller senere, fordi 24-månedersperioden utløp 31.12.2020.

Ny jobb

Den 01.01.2023 fikk Kari jobb i Ålesund, hvor hun får seg en ny pendlerbolig. Fordi hun har byttet både arbeidssted og pendlerbolig til en ny kommune, kan hun i skattemeldingen for 2023 igjen kreve fradrag for husleie (losji).

Har du fri kost eller får kost dekket etter regning ved pendleropphold utenfor hjemmet skal det gjøres et tillegg i inntekt for kostbesparelse tilsvarende satsen nedenfor.

Krever du fradrag for kost etter faktiske utgifter ved pendleropphold utenfor hjemmet, trekkes det fra et beløp per døgn (tilsvarende satsen nedenfor) for kostbesparelse fordi du har mindre utgifter til mat hjemme.

Merk: Pendlere har ikke krav på fradrag for kostutgifter i pendlerbolig med kokemuligheter eller utover 24 mnd. for pendlerboliger uten kokemuligheter.

Er kost på yrkes-/tjenestereise dekket etter regning eller som fri kost, skal det ikke gjøres tillegg for kostbesparelsen. Det samme gjelder når kost er dekket etter Skattedirektoratets satser for skattefri kostgodtgjørelse da kostbesparelse er tatt hensyn til i satsene.

Krever du fradrag for kost etter faktiske utgifter ved yrkes-/tjenestereiser med overnatting, skal fradraget ikke reduseres med en sats for kostbesparelse.

Merk: Satsen for kostbesparelse gjelder ikke ved yrkesreise, bare for pendlerreise.  


Sats for kostbesparelse: 102 kroner per døgn