Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Kost og losji – sats for kostbesparelse

Med kostbesparelse menes de innsparinger av utgifter til kost (mat) du har i hjemmet per døgn fordi du som arbeidstaker får dekket kosten av arbeidsgiver eller fradragsfører kostnader til mat.

Har du fri kost eller får kost dekket etter regning ved pendleropphold utenfor hjemmet skal det gjøres et tillegg i inntekt for kostbesparelse tilsvarende satsen nedenfor.

Krever du fradrag for kost etter faktiske utgifter ved pendleropphold utenfor hjemmet, trekkes det fra et beløp per døgn (tilsvarende satsen nedenfor) for kostbesparelse fordi du har mindre utgifter til mat hjemme.

Merk: Pendlere har ikke krav på fradrag for kostutgifter i pendlerbolig med kokemuligheter eller utover 24 mnd. for pendlerboliger uten kokemuligheter.

Er kost på yrkes-/tjenestereise dekket etter regning eller som fri kost, skal det ikke gjøres tillegg for kostbesparelsen. Det samme gjelder når kost er dekket etter Skattedirektoratets satser for skattefri kostgodtgjørelse da kostbesparelse er tatt hensyn til i satsene.

Krever du fradrag for kost etter faktiske utgifter ved yrkes-/tjenestereiser med overnatting, skal fradraget ikke reduseres med en sats for kostbesparelse.

Merk: Satsen for kostbesparelse gjelder ikke ved yrkesreise, bare for pendlerreise.  


Sats for kostbesparelse: 94 kroner per døgn