Sats for:

Kost og losji - sats for fradrag

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du i en periode ha krav på fradrag for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) etter satsene under.

Er du på yrkes-/tjenestereise uten overnatting, har du også i visse tilfeller rett til fradrag for merkostnader til kost på reisen.

Som pendler har du fradragsrett for merkostnader til kost (mat og drikke) når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene.

Tidsbegrensningen på 24 måneder gjelder også for losji, noe som betyr at fradragsretten for kost og losji stopper etter 24 måneder, regnet fra det tidspunktet fradraget først gis.

Reglene om maksimalt 24 måneder med fradrag hadde virkning fra og med inntektsåret 2020. Tidsbegrensningen på 24 måneder beregnes fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjedde fra 1. januar 2020.

Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Kari jobber i Trondheim og bor i Oslo med sin familie. Hun begynte å jobbe i Trondheim 01.01.2019 og hun krevde fradrag for husleie (losji) for sin pendlerbolig i Trondheim i skattemeldingen for 2019 og 2020.

24-månedersperioden utløp 31.12.2020

Kari kan ikke føre fradrag for sine utgifter til losji i skattemeldingen for 2021 eller senere, fordi 24-månedersperioden utløp 31.12.2020.

Ny jobb

Den 01.01.2023 fikk Kari jobb i Ålesund, hvor hun får seg en ny pendlerbolig. Fordi hun har byttet både arbeidssted og pendlerbolig til en ny kommune, kan hun i skattemeldingen for 2023 igjen kreve fradrag for husleie (losji).

Fradragssatsen tilsvarer hva du kan motta som trekk- og skattefri utgiftsgodtgjørelse til dekning av kost og losji.

Kost (mat)

På yrkes-/tjenestereiser uten overnatting vil merkostnader til mat inngå i minstefradraget for lønnstakere. I den grad du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradraget, gis det fradrag for dokumenterte merkostnader til mat (dvs. ikke etter sats) på yrkes-/tjenestereisen.

På yrkes-/tjenestereiser med overnatting eller pendleropphold, gis fradrag for merkostnader til mat etter fastsatte satser som Skattedirektoratet gir årlig. Fradragsretten forutsetter at du selv har dekket kostnadene til mat. På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få i fradrag. I tillegg vil skillet mellom yrkesopphold og pendleropphold være av betydning dersom overnattingsstedet er hybel med kokemuligheter eller privat.

Losji

Du får fradrag for dine reelle utgifter til å bo (leie, faste utgifter til pendlerbolig med mer).


Kost

Satsene for merutgifter til mat (kost) avhenger av hvordan du bor.

Type losji Sats per døgn
Hotell med frokost: 526 kroner
Hotell uten frokost: 658 kroner
Bolig med kokemuligheter (kun ved tjeneste-/yrkesreise): 102 kroner
Bolig uten kokemuligheter*: 400 kroner


* Som bolig uten kokemulighet anses også overnatting på pensjonat eller på brakke uavhengig av om det er mulig å tilberede mat i boligen. For overnatting på brakke gjelder dette fra og med 2023.

Satsene forutsetter at du dekker de reelle kostnader til kost selv, uten subsidiering mv. fra arbeidsgiver eller annen oppdragsgiver. Tillegg for kostbesparelse er inkludert i alle satsene ovenfor.

Losji

Type losji Sats per døgn
Overnatter i egen campingvogn 76 kroner per døgn