Sats for:

Kost og losji - sats for fradrag

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du i en periode ha krav på fradrag for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) etter satsene under.

Er du på yrkes-/tjenestereise uten overnatting, har du også i visse tilfeller rett til fradrag for merkostnader til kost på reisen.

Som pendler har du nå kun en fradragsrett for merkostnader til kost (mat og drikke) når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene.

Tidsbegrensningen på 24 måneder gjelder også for losji, noe som betyr at fradragsretten for kost og losji stopper etter 24 måneder, regnet fra det tidspunktet fradraget først gis.

Reglene om maksimalt 24 måneder med fradrag hadde virkning fra og med inntektsåret 2020. Tidsbegrensningen på 24 måneder beregnes fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjedde fra 1. januar 2020.

Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Fradragssatsen tilsvarer hva du kan motta som trekk- og skattefri utgiftsgodtgjørelse til dekning av kost og losji.

Kost (mat)

På yrkes-/tjenestereiser uten overnatting vil merkostnader til mat inngå i minstefradraget for lønnstakere. I den grad du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradraget, gis det fradrag for dokumenterte merkostnader til mat (dvs. ikke etter sats) på yrkes-/tjenestereisen.

På yrkes-/tjenestereiser med overnatting eller pendleropphold, gis fradrag for merkostnader til mat etter fastsatte satser som Skattedirektoratet gir årlig. Fradragsretten forutsetter at du selv har dekket kostnadene til mat. På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få i fradrag. I tillegg vil skillet mellom yrkesopphold og pendleropphold være av betydning dersom overnattingsstedet er privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter.

Losji

Du får fradrag for dine reelle utgifter til å bo (leie, faste utgifter til pendlerbolig med mer).


Kost

Satsene for merutgifter til mat (kost) avhenger av hvordan du bor.

Type losji Sats per døgn
Hotell med frokost: 494 kroner
Hotell uten frokost: 617 kroner
Bolig med kokemuligheter (kun ved tjeneste-/yrkesreise): 95 kroner
Bolig uten kokemuligheter: 172 kroner


Satsene forutsetter at du dekker de reelle kostnader til kost selv, uten subsidiering mv. fra arbeidsgiver eller annen oppdragsgiver. Tillegg for kostbesparelse er inkludert i alle satsene ovenfor.

Losji

Type losji Sats per døgn
Overnatter i egen campingvogn 67 kroner per døgn