For aksjeselskap: Slik retter du balansen i Næringsrapport skatt

Aksjeselskap kan ikke sende inn Næringsrapport skatt hvis balansen ikke stemmer. Ofte er det egenkapitalen som blir feil. For nystartede bedrifter må stiftelseskostnader, aksjekapital og andre innskudd dobbeltsjekkes. Skatteetaten forutsetter at regnskapet er ferdig og er i balanse når du starter rapporteringen. Hvis tallene ikke stemmer, kan vi ikke regne ut riktig skatt for foretaket ditt.

Balanse 

Balansen er en oversikt over eiendeler, egenkapital og gjeld. Når summen av eiendelene er lik summen av egenkapital og gjeld, er regnskapet i balanse.  Det er bestemt i regnskapsloven at aksjeselskap skal ha en slik oversikt i sitt regnskap.

10 ting du bør sjekke hvis balansen ikke stemmer

 1. Kontroller alle summene du har lagt inn, se at de stemmer med regnskapet og at du har skrevet summene i riktig felt.

 2. Sjekk at du har skrevet inn verdier for datoen 31.12.20 (ikke en annen dato) f.eks. for bankinnskudd og gjeld.

 3. Sjekk egenkapitalen* - har du ført årets overskudd eller underskudd inn i denne, og har du tatt med verdien av egenkapitalen pr 01.01

 4. Har du hatt overskudd, før midler som er avsatt til utbytte og betalbar skatt som gjeld i balansen.

 5. Hvis ikke kundene dine betalte alle fakturaer du sendte ut mellom 01.01.2020 og 31.12.2020før beløpet som «utestående fordring» i balansen.

 6. Har du handlet varer skal du ha gjort en varetelling og oppgitt riktig verdi for varelageret. Kontroller også at du har beregnet varekostnader på riktig måte (varelager 01.01.2020, pluss varekjøp, minus verdien av varene 31.12.2020.)

 7. Har du gjort innkjøp som ikke var betalt 31.12.2020, sjekk at disse er ført som «leverandørgjeld»

 8. Er det forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier? Kontroller at det er de regnskapsmessige verdiene som står i balansen.

 9. Er du merverdiavgiftspliktig, sjekk at alle tall er skrevet uten merverdiavgift.

 10. Ble selskapet ble startet i 2020?
  Sjekk at du har tatt med stiftelseskostnader* i egenkapitalavstemmingen* og ikke under «kontorkostnader».
  Kontantinnskudd på kr 30 000 eller mer må føres i egenkapitalavstemmingen som aksjekapital.

Egenkapital

Egenkapital er differansen mellom eiendeler og gjeld. Egenkapital består av aksjekapital og penger bedriften har tjent eller tapt. Et aksjeselskap må ha minimum kr 30 000 i aksjekapital for å starte opp. Den dagen du stifter aksjeselskapet vil egenkapitalen være lik aksjekapitalen. Hvis du har betalt inn mer til selskapet enn aksjekapitalen, legger du dette beløpet til egenkapitalen. Dette beløpet kalles overkurs.

Stiftelseskostnader

Kostnaden du har betalt til Brønnøysundregistrene i forbindelse med opprettelse av selskapet og eventuelle faktura fra revisor for stiftelsespapirer.

Egenkapitalavstemmingen

Avstemmingen er en beregning av egenkapitalen du har satt opp i balansen. Denne dokumenterer endringen i egenkapitalen til bedriften fra starten til slutten av året. Et overskudd øker egenkapitalen og et underskudd reduserer egenkapitalen. Summen av egenkapitalen 01.01.2020 er utgangspunktet for beregningen. Det selskapet tjener blir lagt til egenkapitalen med mindre du tar ut utbytte. Du må ta med uttak eller innskudd i oppstillingen. Et underskudd vil redusere egenkapitalen.

Slik beregner du egenkapitalen

 
Fortegn Verdi Tall
  Egenkapital 01.01.2020 30 000
+

Innskudd

2 000
+ Overskudd før skatt

100 000

- Skatt 25 000
- Utbytte 10 000
= Avstemt egenkapital per 31.12.2020 97 000

Avstemt egenkapital skal stemme med egenkapitalen du har satt opp i balansen.

Søk profesjonell hjelp

Andre vanlige feilkilder kan være for eksempel regnefeil eller manglende begrepsforståelse. Å føre regnskap er et eget fag. Hvis du strever med å få balansen til å gå opp og ikke har grunnleggende kunnskap om regnskap, bør du søke hjelp fra en regnskapsfører eller revisor.