Skjema RF-1526

Søk om endring av utleggstrekk knyttet til skatte- og avgiftskrav

Skatteetaten kan pålegge utleggstrekk, det vil si trekk i lønn, pensjon eller andre ytelser, for å få inn skatt som du skylder. Dersom din økonomiske situasjon endrer seg, kan du søke om å få endret eller stanset trekket.

Logg inn og fyll ut RF-1526:

Søk om endring av utleggstrekk

Som vedlegg godtar vi

  • foto av papirdokument tatt med mobiltelefon/kamera eller
  • skjermbilde fra datamaskinen

Når vi mottar utfylt skjema, vurderer vi størrelsen på trekket på nytt. Ser vi at trekket er for høyt, sender vi arbeidsgiveren din et nytt og lavere trekk. Arbeidsgiveren din kan ikke trekke deg mindre før vi har gitt beskjed om dette.

Hvem kan søke?

Privatpersoner kan søke om endring eller stans av trekk i lønn, pensjon eller andre ytelser.

Du kan også søke om endring av utleggstrekket på papir. Da bruker du skjemaet “Opplysninger om inntekt og formue” som du fikk sammen med varselet om utleggstrekk.

Hvis du ikke har dette skjemaet, kan du laste ned skjemaet som PDF.

Husk at opplysningene skal dokumenteres og legges ved søknaden.

Papirskjemaet sender du til:
Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 Oslo

Endrer vi ikke trekket og du fortsatt ønsker å klage, oversender vi klagen din til tingretten. Før tingretten kan behandle klagen din må du betale 1 rettsgebyr. Kontakt oss for hjelp og veiledning hvis du ønsker å klage.