Skjema RF-1114

Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende

Logg inn og lever RF-1114:

Søk om utsatt frist for levering

Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvem kan få utsettelse?

  • Næringsdrivende kan søke om 30 dagers utsettelse.
  • Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Søknaden må gjelde navngitte skattytere. Søk om utsettelse på vegne av klienter.
  • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 
  • For petroleumsselskaper gjelder egne frister og regler for søknad om utsettelse.

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.