Slik beregner du grunnlaget for forskuddstrekk

Her får du informasjon om hvordan du skal beregne grunnlaget for forskuddsstrekk. Beregningsgrunnlaget er summen av alle ytelser den ansatte har fått av deg, fastsatt etter bestemte verdsettelsesregler, eventuelt fratrukket enkelte lovbestemte fradrag.

Beregningsgrunnlaget

For å finne frem til riktig forskuddstrekk, må du først regne ut grunnlaget for forskuddstrekket, som du så skal anvende skattekortet på. Dette kalles beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget er summen av alle ytelser den ansatte har fått av deg, fastsatt etter bestemte verdsettelsesregler, eventuelt fratrukket enkelte lovbestemte fradrag. Ytelser som du betaler til dine ansatte kan deles inn i tre kategorier: kontantytelser, naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser. Utgangspunktet er at du må foreta forskuddstrekk i alle skattepliktige ytelser du betaler til dine ansatte. Dette er imidlertid et utgangspunkt med unntak. Trekkplikten du har som arbeidsgiver samsvarer ikke alltid med hva som er skattepliktig for dine ansatte. Det kan bety at du må foreta forskuddstrekk i ytelser som er skattefrie for den ansatte, eller motsatt, at du ikke skal foreta forskuddstrekk i ytelser som er skattepliktige for den ansatte.

Kildeskatt på lønn

Det er egne regler for å regne ut grunnlaget for trekk - beregningsgrunnlaget - for kildeskatt på lønn.

Kort oppsummert finner du beregningsgrunnlaget slik:

 • du må summere alle kontantytelser
 • du må regne ut verdien av naturalytelser
 • du må regne ut verdien av utgiftsgodtgjørelser
 • du må summere ytelsene og gjøre eventuelle fradrag i beregningsgrunnlaget

Når beregningsgrunnlaget er klart, må du sjekke at beløpene ikke faller under minstegrensene for forskuddstrekk, før du gjennomfører trekket i henhold til den ansattes skattekort.

Fradrag i beregningsgrunnlaget

Når alle trekkpliktige ytelser er regnet ut og lagt sammen, må du trekke i fra beløpene som nevnt nedenfor før du har det endelige grunnlaget som du skal foreta forskuddstrekket i. Det er bare disse fradragene du kan gjøre i bruttolønnen før gjennomføring av forskuddstrekket. Dette kalles fradrag i beregningsgrunnlaget og må ikke forveksles med inntektsfradrag, som er fradragene den ansatte kan kreve i skattemeldingen. Slike inntektsfradrag er det allerede tatt hensyn til ved skattekontorets valg av trekktabell og trekkprosent for hver enkelt person, og skal ikke påvirke forskuddstrekket.

Du må gjøre fradrag i beregningsgrunnlaget for:

 • pensjonsinnskudd som du avkorter i lønnen og som den ansatte vil ha krav på fradrag for ved fastsettingen
 • fagforeningskontingent som du avkorter i lønnen og som den ansatte vil ha krav på fradrag for ved fastsettingen
 • særskilt fradrag for sjøfolk bosatt i Norge

Minstegrenser for forskuddstrekk

Dersom dine ansatte tjener mindre enn bestemte minstegrenser i løpet av inntektsåret, kan du la være å gjennomføre forskuddstrekk.

Du kan la være å foreta forskuddstrekk dersom det er grunn til å tro at det samlede forskuddstrekket hos den ansatte ikke vil utgjøre mer enn kr 100 i kalendermåneden.

Du kan også la være å foreta forskuddstrekk når det er grunn til å tro at de samlede trekkpliktige ytelsene til den ansatte ikke vil overstige kr 500 i kalendermåneden.

Er du en privat arbeidsgiver og betaler for arbeid i tilknytning til ditt eget hjem eller egen fritidsbolig, kan du la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er mer enn kr 6 000. Det samme gjelder når du betaler for vergeoppdrag etter vergemålsloven. Betaler du mer enn kr 6 000, går hele beløpet inn i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.

Er du en arbeidsgiver i gruppen "skattefrie selskap, foreninger og institusjoner" (i skatteloven § 2-32 definert som en institusjon eller organisasjon, herunder selskap, menighet med mer, som ikke har erverv til formål), kan du la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 10 000. Betaler du mer enn kr 10 000, går hele beløpet inn i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk.

Kontantytelser

Kontantytelser er lønn og andre ytelser, og pensjon som utbetales i penger.  Kontantytelser omfatter kontanter, penger inn på konto, gavebrev/gavekort som kan løses inn i kontanter, gjeldsbrev, sjekker, reisesjekker, giroer, utenlandsk valuta og så videre. Kontantytelser inngår i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med bruttobeløpet.

Det gjelder egne regler for forskuddstrekk i lønn og andre ytelser ved sommerferie og jul. Du skal ikke foreta forskuddstrekk i lovbestemt feriegodtgjørelse, vanlig lønn i ferien eller uføreytelser i ferien. Ved månedsbetaling gjelder trekkfritaket for én måned om sommeren og for en halv måned før jul. Ved uke-, dag- eller timebetaling gjelder gjelder trekkfritaket for 4 uker i ferietiden om sommeren og 2 uker før jul. Du står fritt til å bestemme om såkalt halvt trekk før jul skal skje i november eller desember. Dersom den ansatte ikke har skattekort, skal det alltid trekkes 50 prosent, også om sommeren og før jul.

I pensjon er det trekkfritak for én måned før jul. Du står fritt til å bestemme trekkfritaket før jul skal skje i november eller desember. I pensjon er det ikke trekkfritak i sommerferien. Du skal foreta forskuddstrekk i pensjon som du betaler til en som er skattemessig bosatt i utlandet. Forskuddstrekket skal være det samme som skatten (kildeskatt) på denne pensjonen. Du må beregne hva skatten av pensjonen vil utgjøre etter den satsen Stortinget har fastsatt i sitt skattevedtak for det aktuelle året. Det skal foretas forskuddstrekk gjennom hele året, også om sommeren og før jul.

Naturalytelser

Med naturalytelser menes enhver økonomisk fordel som i annet enn kontanter eller andre betalingsmidler. Eksempler på naturalytelser er varer, tjenester, aksjer, rentefordel ved rimelige lån og bruksrettigheter. Slike goder er naturalytelser når de gis gratis, og når de selges til underpris. Noen naturalytelser er skattepliktige, andre er skattefrie. Et eksempel på en skattefri naturalytelse er gratis parkering på arbeidsplassen.

Det skal foretas forskuddstrekk i naturalytelser dersom de er skattepliktige.

Når du gir skattepliktige naturalytelser, må du beregne verdien av disse ytelsene. Det er gitt verdsettelsesregler for forskjellige typer naturalytelser.

Det er fastsatt egne satser for verdien av:

 • kost og losji som arbeidsgiver betaler for sine ansatte
 • privat bruk av arbeidsgivers bil (firmabil)
 • rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold
 • fordel ved kostbesparelse i hjemmet
 • privat bruk av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon

Det er gitt regler om verdsettelse av bolig som arbeidsgiver eier eller leier og som de ansatte får stilt til disposisjon.

Noen naturalytelser er det du som arbeidsgiver som må verdsette. Dette gjelder for eksempel:

 • varer og tjenester som du gir eller selger med rabatt til dine ansatte, også når varen eller tjenesten kjøpes fra dine forretningsforbindelser eller annen tredjepart.
 • opsjoner i arbeidsforhold
 • privat bruk av bonuspoeng opptjent på reiser betalt av arbeidsgiver 

Som hovedregel skal naturalytelser verdsettes til markedsverdi hvor det ikke er gitt særskilte regler.

Utgiftsgodtgjørelser

En utgiftsgodtgjørelse er en ytelse som en arbeidsgiver utbetaler, normalt i penger, til en ansatt for å dekke en kostnad den ansatte har hatt i sitt arbeid. Utgiftsgodtgjørelser er dermed ikke en del av den ordinære lønnen. En utgiftsgodtgjørelse vil for eksempel være at den ansatte har fått dekket sine kostnader til spesialtilpassede briller den ansatte trenger i jobben, at den ansatte har fått dekket kostnader ved egen bruk av sykkel i yrket, kostnader til nødvendig videreutdanning eller kostnader til kost og losji ved å bo utenfor hjemmet på grunn av arbeidet.

Utgiftsgodtgjørelser er i utgangspunktet trekkpliktige, men det er unntak fra trekkplikten for en rekke utgiftsgodtgjørelser. Utgiftsgodtgjørelser som utbetales etter fastsatte satser og legitimasjonskrav og dokumenteres med reiseregning eller utgiftsoppgaver er normalt trekkfrie. 

En utgiftsgodtgjørelse er ikke det samme som en utgiftsrefusjon. En utgiftsrefusjon er når en ansatt har hatt en utgift i forbindelse med utførelse av arbeid og som arbeidsgiver refunderer etter kvittering eller annet bilag. Det skal ikke foretas forskuddstrekk i utgiftsrefusjoner.

Aktuelt regelverk

Skattebetalingsloven § 5-6

Skattebetalingsloven § 5-7

Skattebetalingsloven § 5-8

Skattebetalingloven § 5-9

Skattebetalingsforskriften § 5-6

Skattebetalingsforskriften § 5-7

Skattebetalingsforskriften § 5-8

Skattebetalingsforskriften § 5-9