Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

Kildeskatt på lønn er en skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge, og første året arbeidstakeren er skattemessig bosatt i Norge.

For deg som arbeidsgiver betyr kildeskatt på lønn at du skal trekke skatt etter en fast prosent og rapportere både lønn og skattetrekk til Skatteetaten. Du skal beregne og trekke kildeskatt av all lønn og alle godtgjørelser som er skattepliktige for den ansatte. For den ansatte er skatten gjort opp i det du rapporterer lønn og trekk, det er derfor viktig at du rapporterer riktig.

Informasjon på skattekortet

Skattekortet til den ansatte kan endre seg i løpet av året. For å trekke riktig skatt er det viktig at du som arbeidsgiver kontinuerlig har oversikt over skattekortene til dine ansatte.

Skattekortet til ansatte i kildeskatteordningen er spesielt merket "kildeskatt på lønn" under tilleggsopplysninger. Dersom opplysningen om kildeskatt på lønn fra skattekortet ikke vises i ditt lønnssystem, må du skaffe deg tilgang til den informasjonen på annen måte før du kjører lønn.

Du som arbeidsgiver har ansvar for riktig rapportering  

Arbeidstakere som blir skattlagt etter ordinære skatteregler fastsetter skattegrunnlaget selv når de leverer skattemeldingen. For arbeidstakere i kildeskatteordningen er det derimot arbeidsgiver som har dette ansvaret. Som arbeidsgiver fastsetter du skattegrunnlaget og beregner skatten for dine ansatte i kildeskatteordningen ved å rapportere i a-meldingen. Som arbeidsgiver har du ansvaret for at trekket er riktig og du er ansvarlig for manglende trekk og betaling.

Siden skatten til den ansatte er gjort opp med en gang du rapporterer inntekter og forskuddstrekk i a-meldingen, må du sjekke nøye at trekket og grunnlaget for trekket er riktig. Se mer om hvordan du rapporterer under "Skattegrunnlag og kildeskatt".

Nyttige lenker:

Skattegrunnlag og kildeskatt

Du som er arbeidsgiver har ansvaret for å fastsette inntekt og beregne rett skatt for ansatte som er i kildeskatteordningen.

Også for ansatte i kildeskatteordningen skal du rapportere lønn og forskuddstrekk i a-meldingen, men det er noen forskjeller i hvordan du beregner grunnlaget du trekker skatt av i og utenfor ordningen. Dette avhenger av hva slags ytelser arbeidstakeren mottar.

Viktig ved rapportering på ansatte i kildeskatteordningen

 • Du skal beregne kildeskatt av bl. a.:
  • All lønn og godtgjørelser for arbeid utført i Norge
  • All dekning av merkostnader til pendlere
  • Husk også:
   • fullt trekk i alle måneder, gjelder også feriepenger og lønn før jul
   • du skal ikke redusere trekkgrunnlaget med pensjonsinnskudd eller fagforeningskontingent
 • Du skal ikke beregne kildeskatt av bl. a.:
  • Lønn for arbeid utført i utlandet
  • Dekning av kostnader i direkte sammenheng med arbeidet (med mindre de gir overskudd)

Dette skal du beregne kildeskatt av:

 • Honorar, godtgjørelse, gratiale og lignende ytelser til f.eks. utenlandske styreledere eller styremedlemmer i norske selskap
 • Lønn (kontantytelser, honorar, godtgjørelser mv.) for arbeid utført i Norge. Dette inkluderer feriepenger (se mer om det under)

Du skal ikke gjøre fradrag i beregningsgrunnlaget for trekk for pensjonsinnskudd og fagforeningskontingent som du avkorter i den ansattes lønn.

Dekning av merkostnader for pendlere skal med i grunnlaget

Har du ansatte i kildeskatteordningen som er pendlere og du dekker deres merkostnader ved opphold utenfor hjemmet og besøksreiser, skal alt du dekker - hele beløpet - inngå i grunnlaget for kildeskatt. Hele beløpet du dekker skal du rapportere som trekkpliktig, og du skal trekke skatt etter satsen på skattekortet på hele beløpet.

A-meldingens trekkfrie pendlergodtgjørelser kan ikke brukes når du rapporterer på en ansatt i kildeskatteordningen.

Utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og naturalytelser

Utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og naturalytelser skal vurderes etter ordinære skatteregler. Unntaket er dekning av pendlerkostander, se "Dekning av merkostnader for pendlere skal med i grunnlaget".

Utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og naturalytelser skal inngå i grunnlaget som du beregner og trekker kildeskatt av dersom ytelsene er skattepliktige fordeler for den ansatte.

Dersom du som arbeidsgiver dekker kostnader som er i direkte sammenheng med arbeid, som for eksempel merkostnader ved opphold utenfor hjemmet i forbindelse med tjenestereise/yrkesreise, skal bare et eventuelt overskudd inngå i grunnlaget for kildeskatt. Den delen av godtgjørelsen mv. som ikke gir overskudd, skal ikke inngå i grunnlaget for kildeskatt, du skal ikke trekke skatt av denne delen og denne delen skal du rapportere som trekkfri. Den delen av godtgjørelsen mv. som gir overskudd, skal du rapportere som trekkpliktig og du skal trekke skatt av overskuddet etter satsen på skattekortet.

Dersom du som arbeidsgiver dekker kostnader for den ansatte som er private utgifter, som for eksempel reiser til og fra jobb, skal hele beløpet inngå i grunnlaget for kildeskatt. Hele beløpet du dekker skal du rapportere som trekkpliktig, og du skal trekke skatt etter satsen på skattekortet på hele beløpet.

Dette skal du ikke beregne kildeskatt av:

Selv om du skal rapportere alle lønnsytelser i a-meldingen, er det enkelte ytelser som ikke er skattepliktige for ansatte i kildeskatteordningen. Slike ytelser skal du heller ikke trekke kildeskatt av.

Når du dekker kostnader i direkte sammenheng med arbeid, skal den delen av godtgjørelsen som ikke gir overskudd heller ikke inngå i grunnlaget for kildeskatt. Du skal ikke trekke skatt av denne delen.

Lønn og godtgjørelser for arbeid utført utenfor Norge er ikke skattepliktig for ansatte som er i kildeskatteordningen, og skal derfor ikke inngå i grunnlaget for kildeskatt. Du skal ikke trekke skatt av slike ytelser. Husk å oppgi opptjeningsland når du rapporterer slike ytelser i a-meldingen.

Eksempel på hva som skal inngå i grunnlaget du skal beregne og trekke kildeskatt av for en ansatt som du har dekket både pendlerkostnader og tjenestereise (ikke overskudd) for:

imagektvet.png

Eksempel på hva som skal inngå i grunnlaget du skal beregne og trekke kildeskatt av for en ansatt som utfører arbeid både i Norge og i Sverige:

image1kzcm.png

Les generell veiledning om a-meldingen.

Ingen trekkfrie måneder

For ansatte som har skattekort merket "kildeskatt på lønn", skal du trekke en fast skatteprosent alle måneder i året. Det er ingen trekkfrie måneder eller halv skatt før jul.

Feriepenger

Når du utbetaler feriepenger til en arbeidstaker, må du alltid sjekke hvilket skattekort den ansatte har på tidspunktet for utbetaling. Dersom den ansatte har et skattekort for kildeskatt på lønn (se tilleggsopplysningen i skattekortet), skal du trekke skatt etter satsen på skattekortet. Dette gjelder også når du utbetaler feriepenger i år som er opptjent i fjor.

Nettolønn

For arbeidstakere som er på nettolønnsordning, skal du grosse opp nettolønnen med gjeldende sats i skattekortet og legge inn tabellnummer "0000" i feltet for oppgrossingstabell når du rapporterer i a-meldingen.

Korrigere trekk for januar når arbeidsgiver benytter fjorårets skattekort

Reglene om forskuddstrekk i januar før nytt skattekort for inntektsåret er klart, gjelder også for de arbeidstakerne som får et kildeskattekort. Det samme gjelder korrigering av trekket når skattekortet er innhentet.

Skattesats

Informasjon om hvilken sats du skal benytte finner du i den ansattes skattekort.

Dette kan også påvirke om du skal beregne arbeidsgiveravgift av lønn og andre godtgjørelser.

Skattesatser og arbeidsgiveravgift for kildeskatt på lønn 

Skattesats

Arbeidsgiveravgift

25 % for arbeidstakere som er medlem i norsk folketrygd

Arbeidsgiveren skal betale arbeidsgiveravgift etter de ordinære reglene

16,8 % for arbeidstakere som ikke er medlem i norsk folketrygd

Arbeidsgiveren skal ikke betale arbeidsgiveravgift

21,9 % for arbeidstakere som bare skal betale helsedelen i norsk folketrygd

For arbeidstakere utsendt til Norge fra USA eller Canada skal arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift etter særskilt sats. For øvrige arbeidstakere skal arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift etter de ordinære reglene

 

Har du beregnet feil arbeidsgiveravgift, må du korrigere a-meldingen. Les mer om hvordan du korrigerer a-meldingen.