Skattekort for kildeskatt på lønn 2020

Arbeidstakere som søker om skattekort eller får et skattekort automatisk, vil få et skattekort for kildeskatt på lønn for 2020, dersom de oppfyller vilkårene. Dette gjelder også de som meldte seg ut av ordningen for 2019. Les under for mer informasjon om kildeskatt på lønn.

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

Fra 2019 er det innført en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.

Kildeskattordningen går ut på at

 • arbeidstakerne betaler 25 prosent skatt på arbeidsinntektene. Trygdeavgift på 8,2 prosent er inkludert i satsen.
 • skatten er ferdig gjort opp når du som arbeidsgiver har trukket den og rapportert den i a-meldingen
 • arbeidstakerne skal ikke kreve fradrag, og de får ikke skattemelding eller skatteoppgjør

Ordningen gjelder for

Ordningen gjelder først og fremst for utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge i kortere perioder og som ikke er skattemessig bosatt i Norge. Ordningen gjelder også de fleste utenlandske arbeidstakere det året de blir skattemessig bosatt i Norge.

Kildeskatteordningen gjelder også arbeidstakere som bor i utlandet og mottar styrehonorar og andre lignende godtgjørelser fra norske selskap.

Dersom årsinntekten overstiger et fastsatt beløp, 639 750 kroner i 2020 vil arbeidstakeren bli tatt ut av ordningen og bli skattlagt etter skattelovens vanlige regler.

Ordningen gjelder ikke

 • arbeidstakere med andre skattepliktige inntekter som ikke omfattes av kildeskatteordningen
 • utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere
 • arbeidstakere som har næringsinntekter eller inntekt fra utleie av eiendom i Norge

Har arbeidstakeren slike inntekter i løpet av inntektsåret, kan han eller hun ikke være i kildeskatteordningen. Dette gjelder selv om vedkommende også har lønnsinntekt eller mottar styrehonorar som er omfattet av kildeskatteordningen. Arbeidstakeren må i slike tilfeller gi beskjed til skattekontoret slik at han eller hun kan få et korrekt skattekort.

Skattekort og skattetrekk

 • Skattekortet til arbeidstakere i kildeskatteordningen vil være merket med tilleggsopplysningen Kildeskatt på lønn, og du vil motta egen informasjon i Altinn dersom du har arbeidstakere som er med i kildeskatteordningen.
 • Ordningen medfører ingen endringer i rapporteringspliktene, men du må vite hvilke ytelser som skal inngå i inntektsgrunnlaget og trekkes kildeskatt av.
 • Det er ingen trekkfri måned eller måned med redusert trekk.
 • Når du utbetaler feriepenger til en arbeidstaker som er med i kildeskatteordningen, skal du trekke skatt etter satsen på skattekortet arbeidstakeren har når du utbetaler. Dette gjelder også arbeidsgivere som utbetaler feriepenger i 2020 som er opptjent i 2019. Har arbeidstakeren et skattekort med kildeskatt i 2020, skal du som arbeidsgiver/tidligere arbeidsgiver trekke skatt av feriepengene etter satsen på skattekortet.
 • Skatten fastsettes endelig ved skattetrekket og rapporteringen, så det er viktig å rapportere riktig første gang.
 • For arbeidstakere som helt eller delvis er fritatt fra norsk trygd vil skattekortet ha en lavere sats enn 25 prosent, og satsen kan da også være med desimaler.

Slik søker du om skattekort for dine utenlandske ansatte

Alle utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge må ha et skattekort. Når du søker om skattekort på vegne av en arbeidstaker, vil han eller hun i de fleste tilfeller få et skattekort med kildeskatt på lønn.  Dersom arbeidstakeren har inntekter som ikke kan skattlegges i kildeskatteordningen eller på andre måter ikke oppfyller vilkårene for å være med i ordningen, vil han eller hun få et ordinært skattekort. Du som arbeidsgiver kan ikke på vegne av arbeidstakeren velge at han eller hun ikke skal være med i kildeskatteordningen. Dersom arbeidstakeren ikke ønsker å bli skattlagt i kildeskatteordningen, må han eller hun selv endre skattekortet sitt og huke av for ønske om skattlegging etter skattelovens vanlige regler.

Dersom årsinntekten overstiger et fastsatt beløp (639 750 kroner i 2020), vil arbeidstakeren bli tatt ut av ordningen og få et ordinært skattekort når lønnen har nådd inntektsgrensen. Dersom arbeidstakeren ønsker et ordinært skattekort med en gang, må arbeidstakeren huke av for ønske om skattlegging etter ordinære regler når han eller hun søker om skattekort eller ved å endre skattekortet sitt. Det er ikke tilstrekkelig for å bli tatt ut av kildeskatteordningen at arbeidstakeren bare oppgir en forventet inntekt som overstiger inntektstaket. Arbeidstakeren må i tillegg huke av for ønsket om skattlegging etter ordinære regler.

Arbeidstakeren kan beregne hva skatten kan bli om han eller hun velger å skatte etter ordinære regler under Beregn skatten din.

Kildeskattordningen er frivillig

De fleste utenlandske arbeidstakere blir automatisk tatt inn i kildeskatteordningen det første året de jobber i Norge. Hvis arbeidstakeren ønsker å betale skatt etter ordinære regler i stedet, må han eller hun melde fra om dette når de søker om skattekort, eller når som helst i løpet av inntektsåret ved å søke om nytt skattekort.

Er arbeidstakeren usikker på hvilken ordning han eller hun skal velge, kan arbeidstakeren starte i kildeskatteordningen og velge å gå ut av ordningen på et senere tidspunkt.

Når arbeidstakeren har valgt å bli skattlagt etter de ordinære reglene kan han eller hun ikke gå tilbake til kildeskatteordningen for dette inntektsåret. Dette gjelder uansett hva som er årsaken til at arbeidstakeren valgte seg ut. Ved overgang til nytt inntekstår kan arbeidstakeren bli med i ordningen for det nye inntektsåret, gitt at vilkårene er oppfylt.

Arbeidstakeren kan velge å gå ut av kildeskatteordningen når som helst i løpet av inntektsåret, og senest innen 30. april året etter inntektsåret.

Når arbeidstakeren går ut av ordningen, blir allerede innbetalt skattetrekk omgjort til ordinært forskuddstrekk, og arbeidstakeren vil motta skattemelding og skatteoppgjør for dette inntektsåret. Du som arbeidsgiver vil få melding om å hente nytt skattekort for arbeidstakeren dersom han eller hun velger å gå ut av ordningen i løpet av inntektsåret.

Dette bør du være oppmerksom på når du rapporterer

Ordningen medfører ingen endringer i rapporteringspliktene i a-ordningen, men du må være oppmerksom på hvilke ytelser som skal inngå i inntektsgrunnlaget og trekkes kildeskatt av.

 • Dersom arbeidstakeren er pendler og du dekker merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved opphold utenfor hjemmet, er denne dekningen skattepliktig med brutto beløp i kildeskattordningen. Du skal ikke foreta en overskuddsberegning, men rapportere hele utgiftsgodtgjørelsen som trekkpliktig og ilegge kildeskatt på bruttobeløpet. Utgiftsgodtgjørelsen er også arbeidsgiveravgiftpliktig.
 • Når du som arbeidsgiver dekker kostnader arbeidstakeren har hatt i direkte sammenheng med arbeid, som for eksempel merkostnader ved opphold utenfor hjemmet i forbindelse med yrkesreiser, vil bare et eventuelt overskudd være en skattepliktig fordel. Det er bare denne skattepliktige fordelen som skal inngå i beregningsgrunnlaget for kildeskatt. Denne skattepliktige fordelen rapporteres i a-meldingen som trekkpliktig. Dersom dekningen ikke gir overskudd, eller deler av dekningen ikke gir overskudd, skal du rapportere den delen som trekkfri. Se mer om rapportering i veiledningen til a-ordningen. Dette gjelder ikke dekning av merkostnader for pendler, se punktet over.
 • For arbeidstakere som er på nettolønnsordning, skal du grosse opp nettolønnen med gjeldende sats i skattekortet og legge inn tabellnummer "0000" i feltet for oppgrossingstabell når du rapporterer i a-ordningen.

Inntekter du skal trekke kildeskatt av

 • Lønn og andre godtgjørelser fra kilder i Norge for personlig arbeid i tjeneste utført i Norge
 • Godtgjørelser som direktør eller medlem av styre, kontrollkomité eller lignende i selskap i Norge
 • Gratiale, tantieme eller lignende ytelser fra selskap i Norge
 • Lønn til utenlandske arbeidstakere som stilles til rådighet for andre for å utføre arbeid i Norge (utleide arbeidstakere)
 • Skattepliktige utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og naturalytelser
 •  Feriepenger
  • Trekkfritaket for feriepenger gjelder ikke for arbeidstakere som har skattekort i kildeskatteordningen – her skal du som arbeidsgiver trekke skatt etter satsen på det skattekortet arbeidstakeren har når feriepengene blir utbetalt

Utbetaler du lønnsytelser til arbeidstakeren for arbeid utført i utlandet, og arbeidstakeren ikke er medlem i folketrygden (kildeskattesats på 16,8 prosent), skal beløpet ikke inngå i inntektsgrunnlaget i kildeskatteordningen og ikke ilegges kildeskatt. Er arbeidstakeren omfattet av folketrygden i et slikt tilfelle, kan arbeidstakeren ikke være med i kildeskatteordningen. Se mer under Kildeskatt og andre inntekter

Korrigering av trekk og endringsmeldinger

De ordinære reglene om forskuddstrekk i januar før nytt skattekort for inntektsåret er klart, gjelder også for de som får kildeskattekort. Det samme gjelder korrigering når skattekortet er innhentet, se Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk.

Skattefritak etter skatteavtale og Nordisk Trekkavtale (NT1)

Dersom arbeidstaker mener at lønnsinntekten opptjent i Norge ikke er skattepliktig i Norge etter bestemmelser i en skatteavtale Norge har inngått med et annet land, vil skattekontoret vurdere en slik søknad og gi arbeidstaker et skattekort etter ordinære regler dersom søknaden godtas. Arbeidstakeren kan ikke skattlegges i kildeskatteordningen i et slikt tilfelle.

Arbeidstaker kan heller ikke skattlegges i kildeskatteordningen dersom det er innsendt en NT1 om at skattetrekk gjennomføres i et annet nordisk land.

Mer informasjon om vilkårene for kildeskattordningen, inntekter som kan/ikke kan kombineres, utmeldelse, refusjon og lignende.