Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Arbeidsgiver med arbeidstakere i kildeskatt på lønn-ordningen

Kildeskatt på lønn er en frivillig skatteordning for utenlandske arbeidstakere med korte arbeidsopphold i Norge. De fleste utenlandske arbeidstakere som er nye i Norge blir automatisk med i ordningen når de søker om skattekort. Arbeidstakeren kan velge seg ut av kildeskatt på lønn-ordningen og betale ordinær skatt i stedet hvis det lønner seg.

Hvis det er du som arbeidsgiver som søker om skattekort for arbeidstakeren, kan ikke du velge han eller hun ut av ordningen. Arbeidstakeren kan da først velge seg ut når han eller hun har time hos Skatteetaten for ID-kontroll.

Du får informasjon om arbeidstakeren er med i kildeskatt på lønn-ordningen når du henter skattekort på arbeidstakeren. Skattekortet er merket med tilleggsopplysningen "Kildeskatt på lønn". Det er viktig å sjekke om skattekortet til arbeidstakeren har denne tilleggsinformasjonen før du rapporterer lønn og skattetrekk.

Du fastsetter skattegrunnlaget  

Arbeidstakere i ordinær skatteordning fastsetter skattegrunnlaget selv når de leverer skattemelding. Skattemyndighetene beregner deretter skatten. I kildeskatt på lønn-ordningen er det du som fastsetter arbeidstakerens skattegrunnlag og beregner skatten når du rapporterer i a-meldingen.

Har du en arbeidstaker i kildeskatt på lønn-ordningen, skal du trekke skatt etter en fast prosent alle måneder i året og rapportere både lønn og skattetrekk i a-meldingen. Du skal beregne kildeskatt av all lønn og alle godtgjørelser som er skattepliktige for arbeidstakeren.

For arbeidstakeren er skatten ferdig gjort opp når du rapporterer lønn og skattetrekk i a-meldingen. Arbeidstakeren vil ikke motta skattemelding neste år.

Det er du som er ansvarlig for at fastsettingen og skattetrekket er rett. Dersom du har rapportert feil, må du rette a-meldingen.

Slik bereknar du kjeldeskatt

Det er nokre viktige skilnader mellom kjeldeskatt på lønn-ordninga og ordinær skatteordning. Ein av dei er at du skal trekkje kjeldeskatt av alle pendlarutgifter du dekkjer. Hugs også at det er ingen trekkfrie månader eller halv skatt før jul i kjeldeskatt på lønn-ordninga. Du skal heller ikkje redusere trekkgrunnlaget med pensjonsinnskot eller fagforeiningskontingent.

Her får du ei oversikt over kva du skal berekne kjeldeskatt av, og kva som ikkje er skattepliktig for arbeidstakarar i kjeldeskatt på lønn-ordninga.

Du skal berekne kjeldeskatt av

 • all lønn og alle godtgjersler for arbeid utført i Noreg (inkludert feriepengar)
 • honorar, godtgjersler og liknande ytingar til utanlandske styreleiarar eller utanlandske styremedlemmar i norske selskap

Du skal ikkje berekne kjeldeskatt av

 • Lønn og godtgjersler for arbeid utført utanfor Noreg er ikkje skattepliktig for arbeidstakarar som er i kjeldeskatt på lønn-ordninga. Slik inntekt skal derfor ikkje inngå i skattegrunnlaget, og du skal ikkje berekne kjeldeskatt av slik inntekt.

  Hugs å oppgi oppteningslandet når du rapporterer inntekta i a-meldinga.

  Her er eit døme på kva som skal inngå i grunnlaget du skal berekne og trekkje kjeldeskatt av for ein arbeidstakar som utfører arbeid både i Noreg og i Sverige:

  Yting

  Beløp

  Inngår i grunnlaget for kjeldeskatt

  Lønn (kontantlønn) opptent i Noreg

  400 000

  400 000

  Lønn (kontantlønn) opptent i Sverige

    50 000

            0

  Utgiftsgodtgjersle, flyttegodtgjersle

    10 000

            0

  Naturalytingar, fri bil i Sverige

      5 000

            0

 • Dersom du dekkjer kostnader direkte i samanheng med arbeid, til dømes kostnader ved opphald utanfor heimen i samband med tenestereise/yrkesreise, skal berre eit eventuelt overskot inngå i skattegrunnlaget, og du skal berre berekne kjeldeskatt av overskotet. Du skal rapportere overskotet som trekkpliktig i a-meldinga. Den delen som ikkje gir overskot, skal du rapportere som trekkfri i a-meldinga.

  Her er eit døme på kva som skal inngå i grunnlaget du skal berekne og berekne kjeldeskatt av, for ein arbeidstakar som du har dekt både pendlarkostnader og tenestereise (ikkje overskot) for:

  Yting

  Beløp

  Inngår i grunnlaget for kjeldeskatt

  Inngår i grunnlaget for skatt etter ordinær skatteordning

  Lønn, kontantytingar

  400 000

  400 000

  400 000

  Naturalytingar, fri bustad

  72 000

  72 000

  0

  Utgiftsgodtgjersle, dekning av heimreise

  10 000

  10 000

  0

  Utgiftsgodtgjersle, dekning av tenestereise

  20 000

  0

  0

   

 

Arbeidsgiver som har arbeidstaker med nettolønn

Har dere inngått avtale om nettolønn, skal du betale skatten for arbeidstakeren. Det betyr at du skal omregne nettolønn til bruttolønn ved å bruke skattesatsen i skattekortet og legge inn tabellnummer "0000" i feltet for oppgrossingstabell når du rapporterer i a-meldingen.

Skattesatser og arbeidsgiveravgift for kildeskatt på lønn

Informasjon om hvilken sats du skal benytte finner du i arbeidstakerens skattekort. Skattesatsen kan også påvirke om du skal beregne arbeidsgiveravgift av lønn og andre godtgjørelser.

Skattesats 2023

Arbeidsgiveravgift

25 % for arbeidstakere som er medlem i norsk folketrygd

Arbeidsgiveren skal betale arbeidsgiveravgift etter de ordinære reglene.

17,1 % for arbeidstakere som ikke er medlem i norsk folketrygd

Arbeidsgiveren skal ikke betale arbeidsgiveravgift.

22,2 % for arbeidstakere som bare skal betale helsedelen i norsk folketrygd

For arbeidstakere utsendt til Norge fra USA eller Canada skal arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift etter særskilt sats. For øvrige arbeidstakere skal arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift etter de ordinære reglene.

 

Dersom du har beregnet feil arbeidsgiveravgift, må du korrigere i a-meldingen

Her finner du informasjon om kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere