Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

Kildeskatt på lønn er en skatteordning for deg som er utenlandsk arbeidstaker. Du betaler kildeskatt når du har korte arbeidsopphold i Norge, eller det første året du er skattemessig bosatt i Norge. Du må oppfylle visse krav for å være med i ordningen. Kildeskatt på lønn er en frivillig skatteordning.

Viktig

Skattekvitteringen for 2019 er tilgjengelig i Altinn. Skattekvitteringen viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert til Skatteetaten.

Du som er i ordningen for kildeskatt på lønn, får ikke skattemelding og skatteoppgjør for lønnen din. I stedet får du en skattekvittering som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert til Skatteetaten. 

Skattekvitteringen for inntektsåret 2019 er for de fleste tilgjengelig i Altinn og den vil i tillegg vises på Min skatt. Du får en SMS og e-post når skattekvitteringen din er klar. Dersom du ikke er elektronisk bruker får du kvitteringen i posten.

Nedenfor kan du lese mer om ordningen, kravene for å bli med i kildeskatt på lønn, og hvordan du kan velge å bli skattlagt etter ordinære regler i stedet. 

Slik får du kildeskatt på lønn 

 • Du som er utenlandsk arbeidstaker og oppfyller kravene, blir automatisk en del av ordningen når du søker om skattekort. Skattekortet ditt vil være merket "Kildeskatt på lønn".
 • Alle utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge må ha et skattekort. Når du søker om skattekort skal du gi opplysninger om inntektene dine, slik at vi kan vurdere om du kan være med i ordningen. Endrer opplysningene seg, må du gi beskjed til skattekontoret slik at du kan få et korrekt skattekort. Ektefeller kan velge ordning for skattlegging uavhengig av hverandre.
 • Dersom arbeidsgiveren din søker om skattekort for deg vil du få et skattekort med kildeskatt på lønn hvis du tilfredsstiller kravene. Arbeidsgiveren din kan ikke bestemme om du skal være med i kildeskatt på lønn-ordningen eller ikke.

Dette skiller kildeskatt på lønn fra ordinær skatt

 • Arbeidsgiveren din trekker en fast skatteprosent fra lønnen din - 25 prosent. Dersom du ikke er med i norsk folketrygd er skatteprosenten 16,8 prosent.
 • For deg som er under 17 år eller over 69 år er skatteprosenten 21,9 prosent.
 • Skatten din er ferdig gjort opp når du får lønnen din utbetalt.
 • Du mottar ikke skattemelding på lønn og får ikke et ordinært skatteoppgjør på lønn. I stedet sender vi deg en skattekvittering som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert. Du mottar skattekvitteringen året etter inntektsåret.
 • Alle pendlergodtgjørelser er skattepliktige.
 • Kildeskatt på lønn er en frivillig ordning. Du kan velge å gå ut av ordningen når som helst i inntektsåret, og senest innen 31. desember 3 år etter inntektsåret. Dersom du velger å gå ut, eller blir tatt ut fordi du ikke oppfyller vilkårene lenger, kan du ikke bli med i ordningen igjen for det samme inntektsåret.

Du oppfyller kravene for kildeskatt på lønn når du:

 • er utenlandsk arbeidstaker som jobber i Norge i kortere perioder, eller
 • er utenlandsk arbeidstaker som jobber i Norge og det er ditt første år som skattemessig bosatt i Norge, eller
 • bor i utlandet og mottar styrehonorar og andre lignende godtgjørelser fra norske selskap, og
 • tjener mindre enn 639 750 kroner i året (gjelder inntektsåret 2020). For inntektsåret 2021 er beløpsgrensen kroner 651 250.

Du kan også kombinere kildeskatt på lønn med disse skattepliktige inntektene eller formue:

Inntekter som verken er skattepliktige eller trygdepliktige i Norge, for eksempel lønn opptjent i utlandet når du ikke er medlem i norsk folketrygd, kan også kombineres med å være i kildeskatt på lønn.

Du oppfyller ikke kravene for kildeskatt på lønn når du:

 • tjener mer enn 639 750 kroner i året (gjelder inntektsåret 2020). For inntektsåret 2021 er beløpsgrensen kroner 651 250.
  • Forventer du å tjene mer enn 639 750 kroner/651 250 (inkludert feriepenger og skattepliktige utgiftsgodtgjørelser mv) i året, må du huke av for at du ønsker skattlegging etter ordinære skatteregler når du søker om skattekort. Da vil du få et skattekort uten kildeskatt.
  • Hvis du er usikker på om du kommer til å tjene mer enn beløpsgrensen, kan du starte i kildeskatt på lønn ordningen, og velge deg ut på et senere tidspunkt
  • offentlige ytelser fra NAV, for eksempel sykepenger eller dagpenger, når du plikter å betale trygdeavgift på ytelsen
  • Foreldrepenger fra NAV, også når arbeidsgiver forskutterer betaling av disse
  • skattepliktig inntekt fra næring i Norge
  • inntekt opptjent på norske skip
  • inntekt opptjent på norsk sokkel
  • skattepliktig lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet
  • skattepliktig inntekt av fast eiendom i Norge, inkludert din andel av inntekt i boligselskap/boligsameie
  • skattepliktig inntekt av løsøre i Norge
  • andre inntekter som kun er trygdeavgiftspliktige til Norge, for eksempel lønn fra norsk arbeidsgiver for arbeid utført i utlandet når du er medlem i norsk folketrygd
  • inntekter som ikke er skattepliktige til Norge ifølge skatteavtale, for eksempel dersom arbeidsgiver ikke har fast driftssted og verken arbeidsgiver eller du er skattepliktig til Norge etter skatteavtale
  • skattepliktig lønn fra nordisk arbeidsgiver hvor skattetrekk innbetales til et annet nordisk land etter reglene i Nordisk Trekkavtale (NT1)
  • inntekter som er skattepliktig til Svalbard

Har du slike inntekter i kombinasjon med lønnsinntekt opptjent i Norge eller styrehonorar fra norske selskap, kan du ikke være med i ordningen. Du må gi beskjed til Skatteetaten om at du har slike inntekter slik at du får et korrekt skattekort. Dette gjør du ved å søke om nytt skattekort.

Hvis arbeidsgivers innrapportering viser at du har tjent over inntektsgrensen i løpet av inntektsåret, blir du automatisk tatt ut av kildeskatt på lønn-ordningen. Skatteetaten beregner et nytt skattekort til deg, basert på de opplysningene vi har om inntekt og formue. Du får varsel på SMS eller e-post om at nytt skattekort er beregnet. Arbeidsgiver kan hente nytt skattekort elektronisk.

Å bli skattlagt i ordningen for kildeskatt på lønn er frivillig og du som er i ordningen kan når som helst i løpet av inntektsåret velge å gå over til å bli skattlagt etter ordinære regler. Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan velge.

Du må velge senest innen 31. desember 3 år etter inntektsåret. Det vil si at fristen for å velge seg ut for 2019 er 31. desember 2022, fristen for 2020 er 31. desember 2023, og for 2021 er fristen 31. desember 2024.

Husk at når du betaler skatt etter ordinære regler vil du motta en skattemelding for lønn og andre forhold, og du får et skatteoppgjør.

Når du har valgt deg ut av ordningen, kan du ikke gå tilbake til kildeskatt på lønn for samme inntektsår. Skattetrekk som allerede er innbetalt blir omregnet til ordinært forskuddstrekk når du går ut av ordningen, og blir tatt hensyn til i det nye skattekortet ditt. 

Søker du skattekort for et nytt inntektsår, vil du igjen få skattekort merket "Kildeskatt på lønn" dersom kravene for å være med i ordningen er oppfylt.

Du kan bytte fra kildeskatt på lønn til ordinær beskatning på flere måter

 • Har du ikke skattekort for i år enda og ønsker skattekort etter ordinære regler med en gang, må du velge skattlegging etter ordinære regler når du søker om ditt første skattekort. Dette gjør du i skattekortsøknaden (RF-1209) der du kan huke av for å velge ordinær ordning.
 • Har du allerede et skattekort for kildeskatt på lønn for inneværende inntektsår og du ønsker å bytte til ordinært skattekort, kan du velge deg ut av ordningen ved å endre skattekortet ditt.
 • Logg deg inn på Min skatt. Du må oppgi hvilket år du skal velge deg ut av ordningen. Gjelder utmeldingen inneværende år sender vi deg automatisk et nytt skattekort.
 • Hvis du ikke er elektronisk bruker og skal melde deg ut av ordningen for 2020, så må du laste ned, fylle ut og levere skjema RF-1515

Dersom du blir tatt ut av kildeskatt på lønn-ordningen etter at skattekvitteringen er sendt ut, vil du motta en ny skattekvittering som viser at grunnlaget for kildeskatt og kildeskatten er endret. Denne mottar du samtidig med et skatteoppgjør etter ordinær skattlegging.

Har du fritak fra medlemskap i norsk folketrygd, helt eller delvis, skal du betale en redusert kildeskatt på arbeidsinntektene.

Dersom du ikke skal være medlem i norsk folketrygd og derfor ikke skal betale trygdeavgift i Norge, må du først og fremst sende inn dokumentasjon til NAV, f.eks. skjemaet A1. Dersom NAV vurderer det slik at du ikke er medlem i folketrygden og derfor ikke skal betale trygdeavgift i Norge, sender de melding om dette til Skatteetaten.

Du kan få skattekort med redusert skattesats dersom du dokumenterer at du er omfattet av en trygdeordning i et annet land. Dette kan for eksempel være skjemaet A1. Dersom du kan fremlegge A1 eller lignende når du søker om skattekort, kan du få et kildeskattekort der satsen er redusert tilsvarende trydeavgiften du er fritatt fra å betale.

Gjelder fritaket fra medlemskap i norsk folketrygd for perioder du har betalt 25 prosent kildeskatt, kan du søke refusjon av for mye betalt skatt.

Dersom du har betalt for mye kildeskatt kan du søke refusjon. Bruk vårt kontaktskjema. Søknaden må inneholde opplysninger om:

 • hvilket år det gjelder
 • hvilke(n) måned du søker refusjon for
 • refusjonsbeløpet
 • og eventuelt dokumentasjon som viser at du har blitt trukket for mye kildeskatt

Du kan kreve refusjon inntil 3 år etter utløp av inntektsåret kildeskatten er fastsatt for.

Refundert beløp vil bli utbetalt til din norske eller utenlandske bankkonto registrert hos oss.

For å endre kontonummer for utbetaling må du:

Refundert beløp finner du i skattekvitteringen. Dersom vi behandler refusjonssøknaden din etter at skattekvitteringen er sendt til deg, vil du ikke motta en oppdatert skattekvittering. Refundert beløp vil vises i vedtaket om refusjon som du mottar fra Skatteetaten.

Arbeidsgiveren din/den som utbetaler, skal trekke kildeskatt av:

 • lønn og andre godtgjørelser for arbeid utført i Norge, inkludert feriepenger
 • lønn til utleid utenlandsk arbeidstaker, inkludert feriepenger
 • utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og naturalytelser som er skattepliktige fordeler for deg
 • godtgjørelser til å dekke private kostnader som for eksempel arbeidsreiser
 • godtgjørelser til å dekke merutgifter til pendling. For eksempel dekning av kostnader til besøksreise, mat og overnatting
 • godtgjørelse til direktør eller styremedlem i norsk selskap
 • dekning av pendlerkostnader til direktør eller styremedlem i norsk selskap
 • gratiale, tantieme eller lignende ytelser fra norske selskap

Når arbeidsgiveren din dekker kostnader du har hatt i direkte sammenheng med arbeidet, som for eksempel dekning av merkostnader ved opphold utenfor hjemmet ved yrkesreiser eller dekning av flyttekostnader, vil bare et eventuelt overskudd være en skattepliktig fordel for deg. Det skal da bare trekkes kildeskatt av overskuddet. 

Når du er med i kildeskatt på lønn, har du i utgangspunktet bare skatteplikt for inntekt og formue etter bestemmelsene om begrenset skatteplikt i Norge.

Blir du skattemessig bosatt i løpet av året, kan du være med i kildeskatteordningen resten av inntektsåret. Dette gjelder likevel bare når dine samlede kapitalinntekter i Norge og i andre land, ikke overstiger kroner 10 000. Kapitalinntekter er for eksempel aksjeutbytte, renteinntekter og inntekt fra aksjesalg.

Dersom disse inntektene overstiger beløpsgrensen, må du betale skatt etter skattelovens ordinære regler for alle inntekter og all formue for hele inntektsåret. Dersom du blir skattemessig bosatt i løpet av inntektsåret, må du gi skattekontoret opplysninger om dine forventede globale kapitalinntekter i skattekortsøknaden.

Dersom du mener at lønnsinntekten opptjent i Norge ikke er skattepliktig i Norge etter bestemmelser i en skatteavtale Norge har inngått med et annet land, vil Skatteetaten vurdere en slik søknad. Dersom søknaden godtas vil du få et skattekort etter ordinære regler. Du kan ikke skattlegges i kildeskatteordningen i et slikt tilfelle.

Du kan heller ikke skattlegges i kildeskatteordningen dersom det er innsendt en NT1 om at skattetrekk gjennomføres i et annet nordisk land.

Se film : Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

Filmen er på engelsk. For å se filmen med undertekster, må du klikke på CC-knappen nederst i høyre hjørne når filmen åpnes, og velge ønsket språk.

PAYE tax for foreign workers from Skatteetaten