Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

Fra 2019 er det innført en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere i Norge. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.

Viktig

Du som har kildeskatt på lønn får ikke en skattemelding i mars og du får heller ikke et skatteoppgjør.

I stedet får du en skattekvittering som blir sendt til deg i juni. Skattekvitteringen viser hvor mye skatt du har betalt i Norge i 2019.

 

Kildeskattordningen går ut på at

 • du betaler 25 prosent skatt av arbeidsinntektene dine. Trygdeavgift på 8,2 prosent er inkludert i satsen
 • arbeidsgiveren din trekker skatten direkte av lønnen din, og skatten er ferdig gjort opp når du får lønnen utbetalt
 • du skal ikke kreve fradrag, og du slipper å levere skattemelding og vente på skatteoppgjøret

Ordningen gjelder for

Ordningen gjelder først og fremst for utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge i kortere perioder og som ikke er skattemessig bosatt i Norge. Ordningen gjelder også de fleste utenlandske arbeidstakere det året de blir skattemessig bosatt i Norge.

Kildeskattordningen gjelder også personer som bor i utlandet og mottar styrehonorar og andre lignende godtgjørelser fra norske selskap.

Ordningen gjelder ikke

 • arbeidstakere med andre skattepliktige inntekter som ikke er omfattet av kildeskatteordningen, les mer under Kildeskatt og andre inntekter
 • utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere
 • arbeidstakere som har næringsinntekter eller skattepliktig inntekt av eiendom i Norge

Har du slike inntekter i løpet av inntektsåret, kan du ikke være i kildeskatteordningen. Dette gjelder selv om du også har lønnsinntekt eller du mottar styrehonorar som i utgangspunktet er omfattet av kildeskatteordningen. Du må gi beskjed til skattekontoret om at du har slike inntekter slik at du får et korrekt skattekort.

Slik blir du med i ordningen

Alle utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge må ha et skattekort. I utgangspunktet blir de fleste automatisk en del av ordningen når de søker om skattekort. I søknaden skal du gi opplysninger om inntektene dine, slik at vi kan vurdere om du kan være med i ordningen. Endrer opplysningene seg, må du gi beskjed til skattekontoret slik at du kan få et korrekt skattekort. Ektefeller kan velge ordning for skattlegging uavhengig av hverandre.

Du kan velge å gå ut av ordningen

Dersom du ønsker å gå ut av kildeskatteordningen og heller betale skatt etter de ordinære skattereglene, kan du melde deg ut av kildeskatteordningen når som helst i løpet av inntektsåret, og senest innen 30. april året etter inntektsåret.

Utmelding etter 15. desember for inntekter du har hatt i 2019

Dersom du ønsker å gå ut av ordningen kildeskatt på lønn for inntekter du har hatt i 2019, etter den 15. desember må du gjøre det på denne måten:

Ønsker du å gå ut av ordningen for inntektsåret 2020

Når du logger deg inn og søker om skattekort for 2020, velger du (huker av) ordinær skattlegging.

Når du har valgt å betale skatt etter ordinære skatteregler, kan du ikke gå tilbake til kildeskatt for dette inntektsåret. Det gjelder uansett hva som er årsaken til at du valgte deg ut. Ved overgang til nytt inntektsår kan du bli med i kildeskatteordningen for det nye inntektsåret dersom vilkårene er oppfylt.

Skattetrekk som allerede er innbetalt blir omregnet til ordinært forskuddstrekk (skattetrekk) når du går ut av ordningen, og blir tatt hensyn til i det nye skattekortet ditt. Du vil også motta skattemelding og skatteoppgjør for dette inntektsåret.

Du kan beregne hva skatten kan bli om du velger å skatte etter skattelovens ordinære regler under Beregn skatten din.

Skattekort i kildeskattordningen

Du får et skattekort med 25 prosent kildeskatt på lønn når du søker om skattekort.

I søknaden må du huke av for skattlegging etter de ordinære skattereglene når du ikke ønsker å være med i kildeskattordningen eller har inntekter som gjør at du ikke (lenger) kan være med i ordningen.

Når arbeidsgiveren din søker om skattekort på dine vegne, vil du få et skattekort med kildeskatt dersom vilkårene for å være med i kildeskattordningen er oppfylt. Arbeidsgiveren din har ikke alle opplysninger om deg og dine inntekter, og kan ikke velge for deg at du ikke skal være med i kildeskattordningen.

Arbeidsgiveren din/den som utbetaler skal trekke kildeskatt av følgende inntekter:

 • lønn og andre godtgjørelser fra kilder i Norge for arbeid utført i Norge, inkludert feriepenger
 • godtgjørelser til direktør eller styremedlem i selskap i Norge
 • gratiale, tantieme eller lignende ytelser fra norske selskap
 • lønn til utleid utenlandsk arbeidstaker, inkludert feriepenger
 • utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og naturalytelser som er skattepliktige fordeler for deg, inkludert dekning av pendlerkostnader

Utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og naturalytelser som er skattepliktige fordeler for deg, skal inngå i inntektsgrunnlaget i kildeskattordningen.

Når arbeidsgiveren din dekker kostnader du har hatt i direkte sammenheng med arbeid, som for eksempel dekning av merkostnader ved opphold utenfor hjemmet ved yrkesreiser eller dekning av flyttekostnader, vil bare et eventuelt overskudd være en skattepliktig fordel for deg.

Er du pendler og arbeidsgiveren din dekker merkostnadene dine ved opphold utenfor hjemmet, vil slik dekning være skattepliktig i sin helhet. Den skal derfor tas med når du vurderer om den samlede inntekten din overstiger inntektstaket (se også neste avsnitt).

Dekning av private kostnader som for eksempel arbeidsreiser er også skattepliktige fra første krone i ordningen.

Inntektstak på 639 750 kroner

Forventer du å tjene mer enn 639 750 kroner (inkludert feriepenger og skattepliktige utgiftsgodtgjørelser mv.) i året, må du huke av for skattlegging etter de ordinære skattereglene når du søker om skattekort. Det er ikke tilstrekkelig at du kun oppgir en forventet inntekt som overstiger inntektstaket, du må i tillegg huke av for ønske om skattlegging etter skattelovens ordinære regler.

Er du usikker på hva du kommer til å tjene? Da kan du starte i kildeskattordningen og eventuelt velge deg ut på et senere tidspunkt, se "Du kan velge å gå ut av ordningen". Skattekontoret vil gi deg et nytt skattekort når inntektstaket er passert dersom du selv ikke sier ifra om det. Tjener du mer enn inntektsgrensen, vil hele inntekten bli skattlagt etter de ordinære skattereglene

Er du fritatt fra trygdeavgift?

Dersom du er fritatt fra medlemskap i norsk folketrygd, helt eller delvis, skal trygdeavgiften trekkes fra og satsen i skattekortet ditt reduseres tilsvarende. Du kan få skattekort med redusert sats om du dokumenterer for skattekontoret at du er omfattet av trygdeordningen i et annet land. Dette kan for eksempel være skjemaet A1, som viser at du er omfattet av trygdeordningen i et annet EØS-land. Du kan ikke få skattekort med redusert sats før du legger frem nødvendig dokumentasjon. Dersom trygdefritaket gjelder for perioder du har betalt 25 prosent kildeskatt, kan du søke refusjon av for mye betalt skatt.

Kildeskatt og andre inntekter

Du kan ikke være med i kildeskattordningen om du har andre skattepliktige inntekter som for eksempel:

 • skattepliktig lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet
 • skattepliktig inntekt av fast eiendom eller løsøre i Norge
 • skattepliktig inntekt fra næring i Norge
 • inntekter opptjent på norske skip i utlandet
 • inntekter opptjent på norsk sokkel
 • offentlige ytelser fra NAV, for eksempel sykepenger eller dagpenger, når du plikter å betale trygdeavgift på ytelsen
 • andre inntekter som kun er trygdeavgiftspliktige til Norge, for eksempel lønn fra norsk arbeidsgiver for arbeid utført i utlandet når du er medlem i norsk folketrygd
 • inntekter som ikke er skattepliktige til Norge ifølge skatteavtale, for eksempel dersom arbeidsgiver ikke har fast driftssted og verken arbeidsgiver eller du er skattepliktig til Norge etter skatteavtale

Har du inntekter som nevnt over i kombinasjon med annen lønnsinntekt eller styrehonorar i løpet av året, kan du ikke være med i kildeskattordningen. Du må gi beskjed til Skatteetaten ved å endre skattekortet ditt.

Kildeskatt på lønn kan likevel kombineres med disse skattepliktige inntektene/formue:

Når du blir bosatt i løpet av året - kapitalinntekt

Skal du betale skatt i kildeskattordningen, har du i utgangspunktet bare skatteplikt for inntekt og formue etter bestemmelsene om begrenset skatteplikt i Norge.

Blir du skattemessig bosatt i løpet av året, kan du være med i kildeskattordningen resten av inntektsåret. Dette gjelder likevel bare når dine samlede kapitalinntekter i Norge og i andre land ikke overstiger kroner 10 000. Kapitalinntekter er for eksempel aksjeutbytte, renteinntekter og inntekt fra aksjesalg.

Dersom disse inntektene overstiger beløpsgrensen, må du betale skatt etter skattelovens ordinære regler for alle inntekter og all formue for hele inntektsåret. Dersom du blir skattemessig bosatt i løpet av inntektsåret, må du gi skattekontoret opplysninger om dine forventede globale kapitalinntekter i skattekortsøknaden.

Har du betalt for mye kildeskatt?

Da kan du søke om refusjon ved å sende inn dette kontaktskjemaet med opplysning om beløp, kontonummer og eventuell dokumentasjon. Du kan kreve refusjon i inntil 3 år etter utløpet av det inntektsåret kildeskatten er fastsatt for.

Skattefritak etter skatteavtale og Nordisk Trekkavtale (NT1)

Dersom du mener at lønnsinntekten opptjent i Norge ikke er skattepliktig i Norge etter bestemmelser i en skatteavtale Norge har inngått med et annet land, vil skattekontoret vurdere en slik søknad og gi deg et skattekort etter ordinære regler dersom søknaden godtas. Du kan ikke skattlegges i kildeskatteordningen i et slikt tilfelle.

Du kan heller ikke skattlegges i kildeskatteordningen dersom det er innsendt en NT1 om at skattetrekk gjennomføres i et annet nordisk land.