Utenlandske artister og idrettsutøvere

Her finner du informasjon om utenlandske artister og idrettsutøvere som skal skattlegges etter artistskatteloven, og hva som må gjøres for å betale artistskatt til Norge.

Særegne forhold ved artistskatt

 • Satsen for artistskatt fastsettes årlig av Stortinget og er for tiden 15 prosent.
 • Etter artistskatteloven skal det trekkes artistskatt uavhengig av honorarets/inntektens størrelse.
 • Skatteberegning og innbetaling av artistskatt er ikke som for ordinær beskatning.
 • Fradragsreglene er ikke de samme som for ordinær beskatning. Satsene for fradrag fastsettes også årlig. 
 • Artister/idrettsutøvere som kun er skattepliktig etter artistskatteloven, skal ikke søke om d-nummer eller skattekort, og har heller ikke plikt til å levere ordinær skattemelding. De får ikke et ordinært skatteoppgjør, men kan be om bekreftelse på betalt artistskatt.
 • Skattegrunnlaget etter artistskatteloven er artistens bruttoinntekt for opptredenen i Norge.
 • Bruttoinntekter skal ikke rapporteres i A-meldingen og utgjør ikke grunnlag for arbeidsgiveravgift.
 • Meldepliktige må uoppfordret levere skjema "Melding fra arrangør/ plassutleier om artist(er)" (RF-1091).
 • Meldingen skal leveres til Skatteetaten tre uker før en utenlandsk artist/idrettsutøver skal opptre eller delta på et arrangement. Dersom det ikke er meldt fra 3 uker før, skal det meldes fra snarest mulig. Dette gjelder også selv om fristen er utløpt eller arrangementet er over.
 • Trekkpliktige må levere "Melding om trekk av artistskatt" (RF-1092).

Du finner mer informasjon i punktene under.

Artistskatt gjelder for disse gruppene

Utenlandske artister og idrettsutøvere som deltar i arrangementer eller opptrer som artist i Norge, skal beskattes etter artistskatteloven med mindre de er skattemessig bosatt i Norge. Begrepet "artist" inkluderer også personer som mottar vederlag for opptreden med religiøst, politisk, sosialt eller veldedig innhold.

Artister

Blant annet personer som er musikere, dansere, dirigenter, skuespillere med sceneopptreden (teater), filmskuespillere og sirkusartister.

Administrativt/teknisk personell eller støttestab er ikke skattepliktig etter artistskatteloven.  Eksempel er "road crew", riggere, kamerafolk, filminstruktører, koreografer og regissører.

Idrettsutøvere

Blant annet personer som er fotballspiller, hockeyspiller, håndballspiller, basketballspiller, langrenn, skiskyting, alpint, hopp, kombinert, skøyter, snowboard, rytter, motorsport, seilere, biljard, sjakk og bridgeturneringer.

Artister/idrettsutøvere som er bosatt i et EU/EØS land og som ikke er skattemessig bosatt i Norge, kan likevel kreve å skattlegges etter skattelovens regler etter inntektsårets utløp.

Når en utenlandsk artist/idrettsutøver er skattemessig bosatt i Norge

Artister/idrettsutøvere som er skattemessig bosatt i Norge skal skattlegges etter skatteloven.

Dersom artisten oppholder seg i Norge mer enn 183 dager i løpet av en 12 måneders periode, eller over 270 dager i løpet av en 36 måneders periode, blir vedkommende skattemessig bosatt i Norge og skal beskattes etter skatteloven fra og med året før det året vedkommende er blitt skattemessig bosatt.

Når en artist blir skattemessig bosatt vil artistskatt som er trukket etter artistskatteloven bli omgjort til forskuddstrekk eller forskuddsskatt, avhengig av om artisten er næringsdrivende eller lønnstaker. For artister som blir skattepliktige etter skatteloven gjelder ordinære regler for levering av skattemelding.

Meldeplikt, skatteberegning og innbetaling av artistskatt

Den som engasjerer utenlandske artister/idrettsutøvere eller arrangerer forestillinger hvor utenlandske artister/idrettsutøvere skal delta, skal uoppfordret melde fra om arrangementet til Skatteetaten tre uker før arrangementet finner sted. Dersom det ikke er meldt fra 3 uker før, skal det meldes fra snarest mulig. Dette gjelder også selv om fristen er utløpt eller arrangementet er over.

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt, vil Skatteetaten sende skjema "Melding om trekk av artistskatt" (RF-1092) til den som er pliktig til å trekke og innbetale skatt etter artistskatteloven. (Skjemaet er ikke tilgjengelig på våre nettsider).

Den som er ansvarlig for skattetrekk og innbetaling (trekkpliktige) må:

 • fylle ut tilsendt skjema (RF-1092)
 • beregne skatten
 • foreta trekk i forbindelse med utbetalingen av honoraret 
 • innbetale skatten til Skatteetaten. Informasjon om hvordan artistskatt skal innbetales følger med i tilsendt skjema (RF-1092)

Det sendes ikke separat faktura.

Ferdig utfylt skjema sendes til:

Skatteetaten – Skatteinnkreving utland
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Den trekkpliktige er ansvarlig for at artisten/idrettsutøveren får kopi av skjemaet som kvittering.

Både innsendelse av skjema og innbetaling av skatt må skje innen 7 dager etter at skatten er trukket.

Dersom det er behov for å korrigere et innsendt skjema, kan det sendes inn en såkalt endringsmelding. Endringsmelding skal kun brukes dersom det allerede er levert RF-1092 for et arrangement og det er nødvendig å gjøre endringer for dette arrangementet. I kopi av innsendt skjema hukes det av i rubrikken "Endringsmelding". Artisten/idrettsutøveren skal også ha kopi av endringsmeldingen.

Korrigeringen kan gjennomføres som illustrert i dette eksempelet:

2.4 Dato for utbetaling 01.01.2020 + 31.01.2020
2.5 Brutto honorar før skatt NOK 10 000 + 2 500 = 12 500
2.6 Verdi av naturalytelse + NOK
2.7 Artistens utgifter til kost og losji - NOK
2.8 Artistens utgifter til transport - NOK 1 000
2.9 Artistens utgifter til agent - NOK
2.10 Trekkgrunnlag = NOK 9 000 + 2 500 = 11 500
2.11 Trukket skatt (av trekkgrunnlaget i post 2.10) x 15% = NOK 1 725

Slik gjøres skatteberegningen etter artistskatteloven

Skattegrunnlaget etter artistskatteloven er artistens bruttoinntekt for opptredenen i Norge. Dette omfatter alt økonomisk vederlag som opptjenes uavhengig av om betalingen skjer før, under eller etter arrangementet.

Alle beløp skal oppgis i norske kroner (NOK) i det tilsendte skjemaet (RF-1092).

Alle omkostninger som dekkes av arrangør skal inngå i skattegrunnlaget. Det er kun arrangørens dekning av artistens utgifter til transport, kost og losji i forbindelse med arrangementet som ikke skal inngå i skattegrunnlaget. Dersom artisten selv dekker disse utgiftene, kan det kreves fradrag i skattegrunnlaget ved fremleggelse av dokumentasjon eller en oversikt som beskrevet under punktet om fradrag.

Plikten til å betale skatt av inntekt fra artistvirksomhet gjelder uavhengig av om inntekten tilfaller artisten selv, dennes representant eller et foretak. Plikten til å betale skatt gjelder også uavhengig av om inntekten til artist betales via faktura.

Oppgrossing av inntekten

Dersom honoraret er avtalt som et beløp etter skatt (netto), eller det er avtalt at arrangøren eller andre skal dekke skatten, skal honoraret oppgis til det beløp det ville utgjøre om artisten selv skulle betale skatten (oppgrossing).

 • Avtalt honorar etter skatt NOK 30 000
 • Artisten dekker utgiften til reise med egen bil 400 km (400 km x gjeldende skattesats på NOK 3,50 = NOK 1 400)
 • Artisten betaler NOK 3 000 i agentprovisjon

Nettohonorar som skal oppgrossess:

Honorar NOK 30 000
- fradrag for transport NOK   1 400
- fradrag for agentprovisjon NOK   3 000
= NOK 25 600
Oppgrossing:  
NOK 25 600 x 100/85 = NOK 30 118
   
Skatteberegning:  
NOK 30 118 x 0,15  = NOK   4 518

 

Artistskatt som skal trekkes er NOK 4 518

Fradrag for faktiske utgifter som dokumenteres

Dersom det ved innsending av skjema "Melding om trekk av artistskatt" (RF-1092) legges ved dokumentasjon, kan det gjøres fradrag for artistens egne utgifter til:

 • transport
 • kost
 • losji
 • agentprovisjon

Det er ikke mulig å gjøre fradrag for andre utgifter.

Dersom artisten ikke kan dokumentere størrelsen på utgifter til kost og/eller eget transportmiddel, kan artisten likevel få fradrag etter satser hvis det sannsynliggjøres at det har påløpt slike utgifter.

For å kreve fradrag etter satser må påløpte utgifter til kost og/eller eget transportmiddel sannsynliggjøres ved å legge ved en oversikt sammen med skjema "Melding om trekk av artistskatt" (RF-1092).

Oversikten skal minst inneholde følgende opplysninger:

 • dato for avreise fra og ankomst til utlandet
 • dato for ankomst til og avreise fra Norge
 • reisemåte og reisevei (kopi av billetter vedlegges)
 • navn og adresse på overnattingssted/utleier. Ved flere overnattingssteder skal dato for overnattingsstedene også angis)
 • type losji (hotell, pensjonat eller annen nærmere angitt losji)

De årlige satsene blir fastsatt i Finansdepartementets forskrift om takseringsregler for artistskatt. Søk på "Forskrift om takseringsregler, artistskatt + inntektsår".

Det er ulike fradragssatser ut fra hvordan artisten har innrettet seg ved oppholdet i Norge, se forskriftens punkt 1.1. I punkt 1.2.1 er fradragssatsene for bruk av eget transportmiddel.

For utgifter til transport, kost og losji som artisten har dekket for utenlandske medarbeidere i forbindelse med arrangementet i Norge, gis fradrag etter samme satser pr. døgn pr. person.

Ansvarlig for skattetrekk og innbetaling (trekkpliktig)

Den som utbetaler honorar er ansvarlig for å trekke og innbetale skatt. Dersom det ikke er noen norsk arrangør som står for arrangementet, er den som stiller plass til rådighet for utenlandsk artist eller arrangør ansvarlig for at skatt blir trukket og innbetalt, forutsatt at plassutleier har hatt tilgang til inntektene fra forestillingen ved billettsalg etc. Dersom det ikke er noen norsk arrangør eller plassutleier som kan holdes ansvarlig, er artisten selv ansvarlig for å trekke og innbetale skatt.

Det kan søkes om fritak fra å betale artistskatt dersom forestillingen artisten/idrettsutøver deltar i, er en offentlig støttet kulturutveksling med et annet land.

Det legges vekt på dette i vurderingen:

 • arrangementet/forestillingen hvor utenlandsk artist/idrettsutøver opptrer/deltar må hovedsakelig være finansiert med statlige, fylkeskommunale eller kommunale midler og/eller midler fra et annet lands myndigheter.
  • minst 80 prosent av de totale kostnadene med arrangementet må være dekket av ekstraordinære offentlige midler
  • slike midler må være ekstraordinært tilskudd for å få i stand arrangementet som det søkes om fritak for. Det er ikke tilstrekkelig at arrangøren mottar tilskudd til alminnelig drift
 • arrangementet kan ikke være av kommersiell art

Søknad om fritak for artistskatt skal sendes i brevs form til Skatteetaten sammen med dokumentasjon på at arrangementet oppfyller vilkårene for skattefritak : 

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Dokumentasjon som må legges ved søknaden:

 • skjema "Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er)" (RF-1091) hvis skjemaet ikke allerede er innsendt
 • oversikt over alle inntekter og utgifter ved arrangementet. Dette inkluderer også billettinntekter ved arrangementet uavhengig av hvem som mottar billettinntektene ved arrangementet. Dersom det ikke er billettinntekter må dette opplyses om i søknaden

Er søknaden ikke avgjort innen utbetalingstidspunktet må det trekkes artistskatt. Trukket skatt vil bli tilbakebetalt dersom søknaden innvilges.

Slik kan du dokumentere at artistskatt er betalt i Norge

Den trekkpliktige eller artisten selv kan sende forespørsel om å få utstedt bekreftelse på betalt artistskatt til Skatteetaten – Skatteinnkreving utland. Denne bekreftelsen dokumenterer at artistskatt er betalt i Norge og kan fremlegges for skattemyndighetene i hjemlandet.

Dere kan bruke kontaktskjema RF-1306 for å sende oss forespørsel elektronisk.