Kompensasjonsmelding for merverdiavgift

Kommuner, fylkeskommuner og noen typer private og ideelle virksomheter kan kreve refusjon for merverdiavgift de har betalt.

Disse kan kreve kompensasjon:

 • kommuner
 • fylkeskommuner
 • interkommunale selskap
 • barnehager
 • kirkelig fellesråd og menighetsråd
 • private eller ideelle virksomheter som utfører lovpålagte helse-, undervisnings- og sosiale tjenester for kommune eller fylkeskommune

Lovpålagte tjenester er ytelser til personer som har et rettskrav på å motta det fra kommunen eller fylkeskommunen.

Viktig informasjon

Er du i tvil om virksomheten din kan ha rett til å kreve kompensasjon, ta kontakt med oss

Du kan ikke bruke denne kompensasjonsmeldingen hvis du representerer frivillige lag og organisasjoner eller private virksomheter innen kultur, idrett og samferdsel. Ordningen for momskompensasjon for frivillige organisasjoner finner du det hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Dette må du gjøre:

Viktig informasjon

Virksomheten må ha krav på kompensasjon for minst 20 000 kroner i merverdiavgift i løpet av et kalenderår før du kan sende første kompensasjonsmelding.

For at virksomheten skal ha rett til kompensasjon for merverdiavgift, må disse kriteriene være oppfylt:

 • Varene og tjenestene skal brukes i virksomheten
 • Selgeren har beregnet merverdiavgift ved salget av varen eller tjenestene
 • Merverdiavgiften må stå på kvitteringen (eller annet salgsdokument)
Viktig informasjon

Hvis virksomheten er registrert i mva-registeret, kan du ikke kreve kompensasjon for det virksomheten får fradrag for i den ordinære mva-meldingen.

Du kan heller ikke kreve kompensasjon for merverdiavgift på varer og tjenester som ikke gir rett til fradrag. Dette gjelder for eksempel kjøp og drift av firmabiler som er klassifisert som personbiler.

Hvis du driver flere typer virksomhet, kan du ha delvis kompensasjonsrett

En virksomhet som driver med andre ting i tillegg til lovpålagte tjenester på oppdrag fra det offentlige, kan bare kreve kompensasjon for deler av merverdiavgiften.

Du driver treningssenter og barnehage i samme bygg, og har kjøpt en kopimaskin du skal bruke i firmaet ditt. Fordi det bare er barnehagedriften som gir rett på kompensasjon for mva., kan du bare kreve kompensasjon for den delen av kopimaskinen som brukes av barnehagen.

Kopimaskinen skal brukes like mye i hele virksomheten – 50 prosent i barnehagen og 50 prosent i treningssenteret. Kopimaskinen koster 50 000 inkl. mva.

Totalsum på faktura inkl. mva.:
50 000 kroner

Merverdiavgift du har betalt: 
10 000 kroner

Merverdiavgift du kan få kompensasjon for:
10 000 kroner x 50 prosent = 5 000 kroner

Fører du riktig her, er det enkelt å hente ut tallene du skal rapportere.

Når du leverer kompensasjonsmelding i nytt format, skal du bruke mva-koder.

1

Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (høy sats)

14

Kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel (høy sats)

81

Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett (høy sats)

86

Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (høy sats)

91

Kjøp av klimakvoter og gull med kompensasjonsrett (høy sats)

11

Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (middel sats)

15

Kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel (middel sats)

83

Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett (middel sats)

13

Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (lav sats)

88

Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (lav sats)

Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon når du leverer kompensasjonsmeldingen for merverdiavgift, men det kan hende vi ber om det i ettertid.

Dokumentasjon kan for eksempel være fakturaer, kvitteringer og avtaler.

Regnskapet må også inneholde en signert beretning fra revisor på at kravet som er sendt inn er kontrollert. Dette er en bekreftelse som skal ligge som dokumentasjon i regnskapet, og er ikke det samme som revisors digitale attestering.

Viktig informasjon

Hvis revisor finner feil og må avvise kravet ditt, må du legge inn kravet på nytt. Det er viktig at du leverer så riktig som mulig første gang, og at du gjør det i god tid før fristen.

Innleveringsfrister

Fristene for å sende inn kompensasjonsmelding er annenhver måned, og delt opp i terminer. Du kan tidligst levere krav om kompensasjon 40 dager før fristen for hver termin.

12
FEB

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 6. termin

10
APR

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 1. termin

10
JUN

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 2. termin

2
SEP

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 3. termin

10
OKT

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 4. termin

10
DES

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering 5. termin

Fristene er absolutte

Det er ikke mulig å be om utsettelse av innlevering av kompensasjonskrav.

Aller siste frist for innlevering av kompensasjonsmelding for offentlige organisasjoner er terminen etter at kjøpene er gjort. Etter det blir kravet foreldet. For eksempel må kompensasjonskrav for mva på kjøp du har gjort i 1. termin (januar og februar) leveres senest 10. juni, som er innleveringsfrist for 2. termin (mars og april).

Du kan levere krav for tidligere terminer i samme kalenderår når du leverer første krav. Men du kan ikke levere første kompensasjonskrav før virksomheten har hatt mva.-utgifter på minst 20 000 kroner i løpet av et kalenderår (1. januar til 31. desember).  

Aller siste innleveringsfrist for private organisasjoner er i siste termin året etter at kjøpene er gjort. Etter det blir kravet foreldet. For eksempel kan du levere krav om mva-kompensasjon for kjøp i 2023 senest i kompensasjonsmeldingen for 6. termin 2024, som har innleveringsfrist 10. februar 2025.

Hvis du må gjøre endringer etter fristen, skal du sende inn en ny kompensasjonsmelding for samme termin. Beløpet må da være lavere enn det var i den tidligere kompensasjonsmeldingen. Revisor trenger ikke å attestere.

Skal du korrigere kompensasjonsmeldinger for terminer før 1. januar 2023, bruker du dette skjemaet:

RF-0009 Merverdiavgift (mva/moms) - søknad om kompensasjon

Viktig informasjon

Revisor får ikke varsel når du har sendt kompenasjonsmeldingen til attestering, så det er viktig at du gir beskjed direkte. Du kan enten videresende bekreftelsen virksomheten får i Altinn eller gi beskjed på annen måte.

Gi revisor riktige roller i Altinn

Det er virksomhetens ansvar å sørge for at revisor får riktige roller. Gi eller sjekk at revisor har følgende roller på vegne av virksomheten:

 • ansvarlig revisor
 • revisorattesterer - MVA kompensasjon 

Du kan fylle ut og sende til attestering med en av disse rollene:

 • begrenset signeringsrettighet
 • regnskapsfører med signeringsrettighet

Dersom du har en av disse rollene kan du fylle ut kompensasjonsmeldingen, men ikke sende til attestering:

 • ansvarlig revisor
 • regnskapsmedarbeider
 • regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • revisormedarbeider

For revisor

Du som revisor skal alltid attestere i Skatteetatens løsning – også når virksomheten har levert via regnskapssystem.

Disse rettighetene trenger du i Altinn: 

 • ansvarlig revisor
 • revisorattesterer - MVA kompensasjon