Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Kommuner og noen typer private og ideelle virksomheter kan kreve refusjon av merverdiavgift. Denne ordningen kalles merverdiavgiftskompensasjon.

Hvem kan kreve kompensasjon?

 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Interkommunale selskap
 • Barnehager
 • Kirkelig fellesråd og menighetsråd
 • Private eller ideelle virksomheter som produserer visse lovpålagte tjenester for kommune eller fylkeskommune

Du må sende krav for å få refusjon

Hvis du er omfattet av ordningen for merverdiavgiftskompensasjon kan du få tilbakebetalt merverdiavgift for kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende. Varen eller tjenesten må være til bruk i virksomheten.

For å få tilbakebetaling må du sende krav om kompensasjon. Kompensasjonskravet må vise hvor mye merverdiavgift du har betalt og som du krever tilbakebetalt.

Send krav når du har hatt merverdiavgiftskostnader på over 20 000 kr

Du kan ikke kreve kompensasjon før merverdiavgiftskostnadene har oversteget 20 000 kroner for kalenderåret.

Innlevering

Det er kun mulig å sende inn krav om kompensasjon innenfor fristene nevnt nedenfor. Etter fristen kan det kun gjøres endringer på en tidligere innsending (ved korrigert melding), beløpet må være lavere enn den tidligere meldingen (altså en reduksjon av kravet) og revisor skal ikke attestere.

Krav på kompensasjon som ikke er tatt med i riktig periode, kan for bestemte virksomheter kreves i kompensasjonsmeldingen for neste termin. En ny termin åpner cirka 40 dager før fristen. Vær oppmerksom på de særlige foreldelsesfristene i kompensasjonsloven § 10.

Innlevering hver annen måned.

Innleveringsfrist

 • 1. termin: 10. april
 • 2. termin: 10. juni
 • 3. termin: 31. august
 • 4. termin: 10. oktober
 • 5. termin: 10. desember
 • 6. termin: 10. februar

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan ikke sendes til Altinn via sluttbrukersystemer.