Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Flypassasjeravgiften oppheves for flyginger i perioden januar til og med oktober 2020

Opphevingen av avgiften i perioden 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020 innebærer at avgiften oppheves både for flyginger som er påbegynt tidligere i år og for flyginger som påbegynnes i tiden frem til og med 31. oktober 2020. Det er uten betydning for avgiftsplikten når flybilletten ble solgt.

Fra 1. november 2020 vil flyginger igjen være avgiftsbelagt i tråd med Stortingets vedtak om flypassasjeravgift for budsjettåret 2020. Dette innebærer at flyginger som påbegynnes 1. november 2020 eller senere, vil være avgiftspliktige.

Denne informasjonen retter seg mot virksomheter og representanter som innrapporterer og innbetaler flypassasjeravgift, og beskriver blant annet hvordan disse skal forholde seg for å få tilbakebetalt allerede innbetalt avgift. Personer som har kjøpt flybillett der flypassasjeravgiften er inkludert, kan ikke kreve avgiften tilbakebetalt fra Skatteetaten, men må henvende seg til sitt flyselskap.

Informasjonen som fremgår her er basert på det som nå er vedtatt vedrørende flypassasjeravgiften, men vi tar forbehold om at det kan komme nye vedtak om flypassasjeravgiften.

Den praktiske gjennomføringen av opphevelsen

Vi har lagt opp til en enkel gjennomføring av endringen i tråd med regjeringens forutsetninger for tiltakspakken.

For registrerte virksomheter som har sendt særavgiftsmelding for januar og februar

Innrapportering og innbetaling av flypassasjeravgiften skjer ved egenfastsetting gjennom særavgiftsmeldingen, og skal foretas av de som er registrert for flypassasjeravgiften.

Opphevelsen av avgiften innebærer at flypassasjeravgift som allerede er innbetalt for perioden, dvs. for januar og februar, skal tilbakebetales til flyselskapene eller deres representanter. De registrerte virksomhetene må selv endre særavgiftsmeldingen i ELSÆR for skattleggingsperioder der avgiften allerede er egenfastsatt, slik at alle grunnlag for avgift settes til 0. Skatteetaten vil, basert på endringsmeldingene, tilbakebetale avgiften. 

For å endre en innsendt melding må du:

  1. Logge inn særavgiftsmeldingen (Elsær)
  2. Gå til listen "Leverte meldinger"
  3. Start med rapporterte tall og send alle tall til 0
  4. Send inn

Se Brukerveiledning for rapportering av særavgifter punkt 6.1

For at tilbakebetalingen skal gå så raskt som mulig, ber vi om at de registrerte virksomhetene sjekker at bankkontonummer i ELSÆR er registrert og at dette er korrekt.

For registrerte virksomheter som ikke har levert særavgiftsmeldingen som har frist 18. mars 2020

Registrerte virksomheter som ikke har levert særavgiftsmeldingen som har frist 18. mars 2020, skal ikke innlevere særavgiftsmeldingen med avgift, men følge fremgangsmåten som er beskrevet under Fremtidig rapportering.

Fremtidig rapportering

  • Det skal ikke innbetales avgift for perioden fram til og med oktober 2020. 
  • De registrerte virksomhetene må likevel levere særavgiftsmelding for flypassasjeravgiften, men skal velge "Ikke noe å rapportere".

Se Brukerveiledning for rapportering av særavgifter punkt 4.1

Første ordinære innlevering av særavgiftsmelding i 2020 vil være for flygninger som ble påbegynt i november. Innleverings- og betalingsfrist er 18. desember.

Informasjon om renter

Det vil bli gitt rentekompensasjon i tråd med skattebetalingsloven § 11-4 for beløp som tilbakebetales. Rentesatsen utgjør 1,5 prosent p.a. og beregnes fra innbetalingen fant sted og frem til 3 uker etter at endringsmeldingen blir godkjent for utbetaling.

Dersom de kravene som tilbakebetales i sin tid ble betalt for sent slik at det ble ilagt forsinkelsesrenter, vil disse bli frafalt. Frafalte forsinkelsesrenter som er betalt, vil bli tilbakebetalt.