Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger om betaling for pass og stell av barn

Tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. Revidert oktober 2019.

Innledning

Både private og offentlige barnehager og skolefritidsordninger er opplysningspliktige til Skatteetaten. Det skal leveres inn tredjepartsopplysninger om foreldre/foresattes påløpte kostnader for pass og stell av barn i løpet av inntektsåret. Fritidsordninger i regi av idrettsforening, sportsklubb mv. skal også rapportere hvis fritidsordningen er av tilsvarende art som skolefritidsordning på barneskole.

Rapporteringen fra barnehager og skolefritidsordninger mv. vil danne grunnlaget for den forhåndsutfylte skattemeldingen og den påfølgende skattefastsettingen. Det er derfor viktig at innleveringsfristen 20. januar overholdes, og at feil som oppdages rettes opp så snart som mulig.

Ved brudd på opplysningsplikten kan tvangsmulkt brukes av Skatteetaten for å få opplysningspliktige til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1.  (se "Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver").

Foreldrefradrag

Etter skatteloven § 6-48 gis det foreldrefradrag i alminnelig inntekt for legitimerte kostnader til pass og stell av hjemmeværende barn som ikke har fylt 12 år i løpet av inntektsåret. Tilsvarende gjelder for barn som er 12 år eller eldre, dersom de på grunn av eksempelvis handikap, har særskilt behov for omsorg eller pleie. Stortinget fastsetter en maksgrense for foreldrefradrag, (se ”Beløp”).

For utfyllende informasjon om fordeling av foreldrefradrag, for eksempel ved særkullsbarn, se ”Foreldrefradrag” i Skatte-ABC eller kontakt skattekontoret.

Opplysningsplikt

Opplysningsplikten følger av skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav b og skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel B. Oppgavene skal leveres ukrevd, og skal være identifisert med betalers fødselsnummer (11 siffer).

Offentlige barnehager og skolefritidsordninger

Offentlige barnehager (herunder barneparker) og offentlig organiserte skolefritidsordninger plikter å rapportere tredjepartsopplysninger om foreldre/foresattes påløpte kostnader for pass og stell av barn. Offentlige barnehager og skolefritidsordninger drives og/eller administreres ofte av kommunen, og i disse tilfellene er det kommunen som er opplysningspliktig overfor Skatteetaten.

Private barnehager og skolefritidsordninger

Private barnehager (herunder barneparker) og skolefritidsordninger er pliktig til å rapportere oppgaver over foreldre/foresattes kostnader for pass og stell av barn.

Private barnehager og skolefritidsordninger drives og/eller administreres ofte av en underenhet. I disse tilfellene er det hovedenheten som er opplysningspliktig overfor Skatteetaten.

Fritidsordninger i idrettsforening mv. eller andre foreninger

En del idrettsforeninger og sportsklubber driver fritidsordning for barn rett etter skoletid som et alternativ til skolenes skolefritidsordning. Fritidsordninger med tilbud som tilsvarer skolefritidsordning på barneskole skal anses som pass og stell og omfattes av reglene om foreldrefradrag for kostnadene etter sktl. § 6-48. Det er et vilkår at ordningen er etablert som et alternativ til skolefritidsordning på barneskole, både med hensyn til tidsrom og regularitet. Fritidsordning som har åpent før skoletid eller som utvides til heldagstilbud noen uker i skoleferien omfattes også.

Skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav b med forskrift retter seg bl.a. mot institusjon som driver skolefritidsordning og som mottar betaling for pass og stell av barn der kostnaden gir rett til foreldrefradrag. Bestemmelsen gjelder også for lag og foreninger som tilbyr alternative fritidsordninger av samme art som skolefritidsordningene og hvor foreldrene dermed har rett til foreldrefradrag. Idrettsforeninger mv. som mottar betaling for slik fritidsordning, må rapportere fradragsberettigede kostnader til pass og stell av barn.  

Rapportering pålegges når fritidsordningen har varighet over en viss tid. Idrettslag og foreninger som skal anses som opplysningspliktige vil være de som har fritidsordning med:

 • tilbud rett etter skoletid 3 dager eller mer i uken, eventuelt har tilbud også før skoletid
 • tilbud gjennom hele skoleåret eller en sesong
 • tilbud for barn i alderen 5-11 år, eventuelt for et avgrenset aldersintervall
 • tilbud som er åpent for alle barn i det aktuelle aldersintervallet, uten krav om faglige kvalifikasjoner, dvs. ikke spisset aktivitetstilbud for særskilt utvalgte barn 
 • avtale om opphold faste dager i uken for det enkelte barn
 • fellesaktiviteter ute og/eller inne

Fritidsordning som utvides til et heldagstilbud i skoleferien skal også anses som opplysningspliktig tilbud på tilsvarende måte som skolens SFO i ferien.

Det er oppholdskostnadene som skal rapporteres, og ikke kostnader til mat og utstyrspakke.

Alternativ fritidsordning med annen hovedaktivitet enn idrett skal også rapportere når tilbudet ellers er av tilsvarende art som fritidsordning på barneskole.

Dersom fritidsordningen drives og/eller administreres av en underenhet er det hovedenheten som er opplysningspliktig overfor Skatteetaten.

Fritidstilbud som ikke gir opplysningsplikt:

 • Tidsbegrenset/kortvarige /sporadiske aktivitetstilbud i regi av lag og foreninger i SFO-tiden anses ikke som en fullverdig fritidsordning.
 • Idrettsklubbens organiserte treningsopplegg senere på ettermiddagen/kvelden/helger, f.eks. trening med klubbens aldersbestemte lag, er fritidstilbud av en annen art enn SFO/idrettsfritidsordning.

Hvordan bli opplysningspliktig

Barnehager og skolefritidsordninger som er pliktige til å rapportere tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, må være registrert i Skatteetatens oppgavegiverregister. Registrering gjelder også ved rapportering fra fritidsordninger som tilsvarer skolefritidsordning.

Registrering må gjøres via Altinn-skjema RF-1312 – Tredjepartsopplysninger - nye opplysninger til oppgavegiverregisteret.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Etter de lover og forskrifter som gjelder, har ikke Skatteetaten adgang til å gi den enkelte opplysningspliktig dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgavene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag oppgavene uteblir og opp til 50 rettsgebyr..

Opplysningspliktig unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak etc. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av virksomheten, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Tredjepartsopplysningenes innhold:

Organisasjonsnummer

Alle opplysningspliktige som rapporterer tredjepartsopplysninger om pass og stell av barn til Skatteetaten, blir registrert med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Organisasjonsnummeret skal være identisk med barnehagens/skolefritidsordningens/idrettsforeningens organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Organisasjonsnummer skal alltid benyttes ved innsending av tredjepartsopplysninger, samt ved alle henvendelser til Skatteetaten.

Riktig identifisering av oppgaven

Fødsels- og D-nummer benyttes av skattemyndighetene til å identifisere de skattepliktige. For å få en korrekt fastsetting av den enkelte betaler (skattepliktige), er det viktig at korrekt nummer blir oppgitt. Opplysningspliktig kan kreve at betaler (skattepliktige) oppgir fødselsnummeret sitt, jf. skatteforvaltningsloven § 7-12 annet ledd.

Dersom fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Grunnlaget for foreldrefradraget vil dermed ikke bli forhåndsutfylt på skattemeldingen ved slike tilfeller.

For utlendinger som kun har fått tildelt D-nummer, skal dette benyttes.

Betaling fra andre enn barnets foreldre/foresatte skal ikke rapporteres. Slik betaling gir ikke rett til foreldrefradrag og skal ikke fremgå av skattemeldingen til hverken betaleren eller foreldrene.

Identifikasjonsnummer for bosatt/hjemmehørende i Norge:

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et elleve-sifret fødselsnummer eller D-nummer. D-nummer er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

For personlige skattepliktige som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltpersonforetak) skal oppgaven inneholde innehaverens fødselsnummer.

Oppgaver for upersonlige skattepliktige (aksjeselskap og lignende) som betalere skal ikke rapporteres.

Oppgaver som rapporteres uten fullstendig fødselsnummer eller D-nummer vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten opplysningspliktig mottar i tilbakemeldingen fra Skatteetaten.

Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge:

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal dette alltid benyttes.

Skattepliktige som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge, og som verken er tildelt et gyldig fødselsnummer eller D-nummer, rapporteres ikke i tredjepartsopplysningene.

Navn

Betalers fullstendige navn oppgis. Med betaler menes den som betaler faktura for pass og stell av barn i barnehage og/eller skolefritidsordning. Betaler er normalt foreldre eller andre foresatte.

Dersom en offentlig instans eller arbeidsgiver har betalt fakturaen, er slik betaling ikke opplysningspliktig.

Beløp

Fradrag etter skatteloven § 6-48 for kostnader til pass og stell av barn gis når foreldre/foresatte har pådratt seg en ubetinget forpliktelse til å dekke kostnadene, jf. § 14-2 annet ledd.

Foreldrefradrag er begrenset oppad til et maksimumsbeløp som fastsettes av Stortinget. For inntektsåret 2019 er maksimalt fradrag kr 25 000 for ett barn og kr 15 000 i tillegg for hvert barn utover det første barnet. 

Det skal gis tredjepartsopplysninger om beløp som er påløpt (fakturert) for pass og stell av barn i løpet av inntektsåret. Kostnadene påløper etter hvert som pass av barnet utføres. Fradraget gis uavhengig av om de påløpte kostnadene er betalt eller om de er forfalt innen utløpet av inntektsåret.

Foreldrenes/foresattes påløpte kostnader skal derfor rapporteres selv om deler av beløpet ikke er betalt. Er det mottatt forskuddsbetaling for etterfølgende inntektsår eller etterbetaling for tidligere inntektsår, skal slik betaling ikke tas med i oppgaven.

Kun oppholdskostnadene skal rapporteres. Er utgifter til kost (matpenger) i barnehagen/skolefritidsordning inkludert i foreldrebetalingen, skal beløp til matpenger trekkes fra ved rapporteringen. Kostnader til ekstraaktiviteter som har vært utført i regi av barnehagen/skolefritidsordningen/fritidsordningen, for eksempel svømming eller ridning, skal rapporteres. Varselsgebyr og forsinkelsesrente skal ikke rapporteres.

Beløpet skal oppgis i hele kroner.

Dersom betaler har flere barn i barnehage/skolefritidsordning/fritidsordning hos samme opplysningspliktig, skal kostnadene rapporteres samlet, i én oppgave.

Ektefeller får automatisk 50 % av foreldrefradraget hver på skattemeldingen når barnehage/skolefritidsordning rapporterer kostnader til pass og stell av barn. Det vil si at rapporterte utgifter for begge summeres og det samlede fradraget begrenses til maksimalt fradrag for parets samlede antall barn under 12 år (også barn som ikke er felles teller med). Det samme gjelder når foreldrene er samboere og tidligere år har markert i sine skattemeldinger at de har "Felles barn med samboer". Da behandles de som ektefeller når det gjelder deling av fradraget. Er kostnadene rapportert på mor vil ikke fradragsbeløpet bli forhåndsutfylt i fars skattemelding uten at samboerskap med fellesbarn er registrert i Skatteetatens systemer.

For utfyllende informasjon om fordeling av foreldrefradrag, for eksempel ved særkullsbarn, se ”Foreldrefradrag” i Skatte-ABC eller kontakt skattekontoret.

Betaling fra andre enn foreldre/foresatte, for eksempel arbeidsgiver eller offentlige organer, gir i utgangspunktet ikke rett til foreldrefradrag fordi kostnaden ikke er dekket av foreldrene/foresatte. Da skal ikke beløpet forhåndsutfylles i foreldrenes skattemelding og slik betaling skal derfor ikke rapporteres. Dette gjelder også betaling fra sosialkontoret og barnevernet.

Leveres likevel oppgaver over kostnader betalt av arbeidsgiver/offentlig organ sammen med øvrige tredjepartsopplysninger (øvrige foreldres kostnader), må reell betaler identifiseres. Betaling fra andre enn foreldre/foresatte skal ikke rapporteres på foreldrene.

I noen tilfeller vil foreldre/foresatte ha krav på foreldrefradraget, selv om andre har betalt og dette ikke er rapportert fra barnehagen/skolefritidsordningen. Dette gjelder:

 • betaling som er dekket av sosialkontoret i medhold av sosialtjenesteloven (kun etter denne loven)
 • betaling fra arbeidsgiver for den delen av tilskudd til barnehage som foreldre/foresatte er skattlagt for eller som de har refundert til arbeidsgiver.

I disse tilfellene må foreldre/foresatte selv føre beløpet på skattemeldingen og dokumentere at beløpet er fradragsberettiget. Det er skattekontoret, ikke opplysningspliktig, som skal vurdere retten til foreldrefradrag.

Eventuelle andelsinnskudd foreldrene har i barnehagen, er ikke rapporteringspliktig for barnehagen. Disse innskuddene må foreldrene selv oppgi i skattemeldingen da dette er skattepliktig formue.

Levering av tredjepartsopplysninger

Tredjepartsopplysninger leveres på internett via Altinn ved å benytte skjema RF-1241 Tredjepartsopplysninger - pass og stell av barn eller skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg, forutsatt at man har de nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter (se "Tredjepartsopplysninger via Altinn på internett").

Tredjepartsopplysninger skal sendes via Altinn til Skatteetaten innen 20. januar året etter inntektsåret.

Dersom opplysningspliktig ikke har tredjepartsopplysninger å levere, skal det hukes av for dette i skjema RF-1241 på Altinn. Skjemaet leveres til Skatteetaten innen fristen 20. januar (se "Ingen oppgaver å levere").

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsatt frist for levering av tredjepartsopplysninger (se Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt” og ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver”).

Dersom opplysningspliktig får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse [email protected].

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Tredjepartsopplysninger om betaling for pass og stell av barn kan bare sendes inn via Altinn. Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

1. RF-1241 Tredjepartsopplysninger - pass og stell av barn

Manuelt utfyllingsskjema ment for opplysningspliktige som har få oppgaver å levere. På grunn av begrensninger i Altinn bør du ikke sende inn flere enn 50 oppgaver i en leveranse. (Send heller flere leveranser med færre oppgaver).

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn (se "Beskrivelse av filformatet").

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktige som ikke har hatt barnepassdrift i løpet av året det rapporteres for, må rapportere elektronisk at de ikke har noen oppgaver å levere. Dette gjøres i Altinn-skjemaet for manuell registrering RF-1241 Tredjepartsopplysninger - pass og stell av barn.

"Ingen oppgaver å levere" kan også rapporteres som egen leveransetype i RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Slik oppgave må sendes for å unngå vedtak om tvangsmulkt for manglende levering.

Korrigere en oppgave

For å korrigere en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Ny innsending krever at oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. For oppgaver over pass og stell av barn er det betalers fødsels- eller D-nummer (sammen med inntektsår og oppgavegiver) som er unik identifikator.

Når endringsmelding mottas av Skatteetaten vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir da den gjeldende oppgaven.

Ved "sletting" (nullstilling) av en oppgave sender du oppgaven på nytt med beløp satt til 0.

Eksempel 1 (feil beløp):
Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):
En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator og korrigert beløp. De 40 endringsmeldingene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

Eksempel 2 (forveksling):
En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører feil person (forveksling).

Ny innsending (korreksjon):
Hele oppgaven for denne personen må annulleres, det vil si at den må rapporteres på nytt med beløpet satt til 0. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):
Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme fødsels- eller D-nummer (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten").

Ny innsending (korreksjon):
For å korrigere en oppgaveeier som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny oppgave med oppgaveeiers fødsels- eller D-nummer og korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte tredjepartsopplysninger):
Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels- / D-nummer, vil disse bli avvist. Disse oppgavene må rapporteres på nytt med korrekt fødsels / D-nummer (se ”Riktig identifisering av oppgaven”).

Posthenvisning til skattemeldingen

Tredjepartsopplysningene brukes i produksjon av skattemeldingen. Skatteetaten lager nå en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige vil få våren 2020. I den nye skattemeldingen vil dagens poster bli erstattet med temaer. Men fordi noen fortsatt vil motta dagens versjon av skattemeldingen, bør dere referere til både poster og temaer i årsoppgavene. 

Under er posthenvisning for betaling for pass og stell av barn og hva den samme posten kan henvise til i den nye skattemeldingen:

Poster

Tema

Post 3.2.10 Foreldrefradrag (kostnader til barnehage mv.)

Familie og helse

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av oppgaver over betaling for pass og stell av barn skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Pass og stell av barn

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal rapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Årsoppgave til skattepliktig

I følge skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 første ledd skal den enkelte skattepliktige ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik den opplysningspliktige finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

I 2020 vil de fleste motta en ny og modernisert skattemelding, hvor temaene ikke lenger er sortert i poster. I rettledningen er posthenvisningene til skattemeldingen erstattet av tabeller som viser hvilke temaer de ulike tredjepartsopplysningene vil fremkomme under. Tredjeparter med plikt til å utlevere årsoppgaver bør derfor ha henvisninger til nytt og gammelt skattemeldingsformat i disse.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • post/temahenvisning til skattemeldingen

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Alle som rapporterer tredjepartsopplysninger vil få en tilbakemelding i sin innboks i Altinn når Skatteetaten har behandlet oppgavene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, vil du få varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt innen et par dager, må du kontakte oss via e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver, at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at opplysningspliktig setter seg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ved usikkerhet ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil.

Annullering av leveranser

Dersom opplysningspliktig har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for:

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skattetaten, Grålum
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.