Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger for skadeforsikring

Tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. Revidert oktober 2020.

Kort om

Virksomheter som har utbetalt beløp knyttet til skadeforsikring i løp av året, skal levere opplysninger til Skatteetaten.

Ved rapportering må skadeforsikringsselskapene forholde seg til oversikten "Kombinasjoner av forsikringstype og utbetalingstype", som viser gyldige kombinasjoner av forsikrings- og utbetalingstyper.

Hvem skal levere opplysninger

Forsikringsselskaper og andre som er omfattet av Skatteforvaltningsloven § 7-3 og som har utbetalt beløp knyttet til skadeforsikring i løpet av året har opplysningsplikt. Omfanget av opplysningsplikten er nærmere behandlet nedenfor.

Opplysningsplikt om utbetalt skadeserstatning fra andre enn forsikringsselskaper er regulert i skatteforvaltningsloven § 7-5 (3), jf skatteforvaltningsforskriften §§ 7-5-6 til 7-5-8, og i .. skatteforvaltningsloven § 10-5, jf. § 10-14. Ordningen brukes også for slike utbetalinger.

Følgende skadeforsikringsselskaper og forsikringsutbetalinger er fritatt for rapportering:

 • garanti- og kredittforsikringsselskaper
 • reassuranseselskaper
 • skipskaskoforsikringer (tingskade)
 • P & I forsikringer
 • energiforsikringer

Dessuten kreves det ikke rapportering av:

 • utbetalinger til stat, kommune og fylkeskommune
 • direkte oppgjør mellom forsikringsselskapene

Utbetalinger til meglere, advokater mv. som bare mottar forsikringsbeløpet for videresendelse til den endelige mottaker rapporteres  på den egentlige (reelle) mottakers navn og fødselsnummer.

På den annen side skal det foretas rapportering av utbetalinger til personer eller selskaper som er uten noen form for tilknytning til Norge.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Skatteetaten kan ikke gi den enkelte opplysningspliktige dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

Opplysninger anses ikke levert når de:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis opplysningene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag opplysningene uteblir og opp til 50 rettsgebyr.

Du unngår tvangsmulkt ved å levere opplysningene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak mm. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av opplysningspliktig, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Hvilken informasjon skal du oppgi

Oppgavegivernummer

Alle opplysningspliktige som rapporterer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, skal bruke organisasjonsnummeret sitt tildelt fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Skadenummer

Det er viktig at forsikringsselskapets skadenummer alltid blir oppgitt, og at nøyaktig samme skadenummer brukes ved en eventuell endringsoppgave. Skadenummeret vil kunne være til hjelp ved eventuell henvendelse til selskapet.

Dersom ikke skadenummer finnes, fordi det ikke har oppstått noen skade, må selskapets forsikringsnummer (polisenummer) oppgis. Dette kan være aktuelt ved rapportering av ”Retur av premie”. Dersom det gjelder retur av premie som omfatter flere forsikringsnummer, er det tilstrekkelig å rapportere ett av forsikringsnumrene.

Riktig identifisering av oppgaven

Bosatt/hjemmehørende i Norge:

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et elleve-sifret fødselsnummer eller D-nummer. D-nummer tildeles av Personregisteret, og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

For personlig skattepliktig som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltmannsforetak) skal oppgaven enten inneholde innehaverens fødselsnummer eller virksomhetens ni-sifrede organisasjonsnummer, tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Et av disse numrene må alltid benyttes.

Oppgaver for upersonlige skattepliktige (aksjeselskap og lignende) skal rapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer.

Ikke bosatt/hjemmehørende i Norge:

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal alltid dette benyttes. Likeledes for upersonlige skattepliktige; dersom disse har et norsk organisasjonsnummer skal dette alltid benyttes. Dersom internasjonal identifikator f.eks. TIN er kjent, skal dette også oppgis.

Personlige skattepliktige som verken har norsk fødselsnummer eller har fått tildelt D-nummer, skal rapporteres på en av følgende måter:

 • Dersom fødselsdato er kjent, rapporteres denne, etterfulgt av fem nuller. Fullstendig navn og utenlandsk adresse skal rapporteres sammen med riktig landkode for bosted.
 • Ved ukjent fødselsdato, rapporteres elleve nuller. Fullstendig navn og utenlandsk adresse skal rapporteres sammen med riktig landkode for bosted.
 • Dersom internasjonal identifikator f.eks. TIN er kjent, skal dette også oppgis.

Upersonlige skattepliktige som ikke har norsk organisasjonsnummer rapporteres med ni nuller. Fullstendig navn og adresse skal rapporteres sammen med riktig landkode for bosted. Dersom internasjonal identifikator er kjent, skal dette også oppgis.

Oppgaver som rapporteres uten fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten opplysningspliktige mottar sammen med leveransekvitteringen.

Norge er gjennom avtaler forpliktet til å utveksle opplysninger med andre lands skattemyndigheter. Selv om en oppgave er uidentifisert, kan den utveksles med annet land. Det er derfor viktig at det også for skattepliktige som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge innhentes så fullstendige personopplysninger som mulig.

Hvilke typer forsikring oppgaven gjelder for

Oppgaven gjelder for to typer forsikringer:

 • personskade
 • tingskade

Med personskadeforsikring forstås all dekning som gjelder skade på person. Alle andre skadeforsikringer klassifiseres under tingskader. Dette medfører at forsikringstype kan variere innenfor ett og samme skadetilfelle. Retur av forsikringspremie kan enten tilhøre personskade eller tingskade, se "Kombinasjoner av forsikringstype og utbetalingstype".

Hvilke typer utbetaling oppgaven gjelder for

Oppgaven gjelder for følgende typer av utbetaling:

 • "Periodiske utbetalinger" Alle utbetalinger ved personskade som skal dekke lidt ervervstap frem til oppgjørstidspunktet, og for et fremtidig tidfestet tidsrom. Dessuten alle periodiske ytelser ved personskade (om dagpenger, se nedenfor).
 • "Renter av erstatning" Renter av alle utbetalinger
 • "Retur av premie" Retur av forsikringspremie
 • "Annen utbetaling" Andre utbetalinger

Type 'periodiske utbetalinger' gjelder skattepliktige utbetalinger ved personskade som lidt ervervstap frem til oppgjørstidspunktet, fremtidig ervervstap som gjelder et konkret avgrenset fremtidig tidsrom og alle periodiske ytelser. Periodiske ytelser vil som regel være erstatning for tap i fremtidig erverv, utmålt som terminvise beløp. Utbetaling som del av et utmålt engangsbeløp anses ikke som periodisk ytelse. Dagpenger som utbetales i henhold til privat syke- og ulykkesforsikring er skattepliktig dersom beløpsgrensen på kr 20 pr. dag overskrides.

Renter av erstatningen og retur av premie skal alltid skilles ut som egne utbetalingstyper (hhv. type 'renter av erstatning' og 'retur av premie').

Type 'annen utbetaling' ”Andre utbetalinger” defineres som alle andre utbetalingstyper enn de som er nevnt ovenfor, herunder terminutbetalinger av tingskade, for eksempel avsavnstap. Type 'annen utbetaling' omfatter videre for eksempel engangserstatning for fremtidig ervervstap ved personskader og forsørgertapserstatning ved dødsfall. Begge disse erstatningspostene er skattefrie.

Dersom utbetalingen omfatter flere utbetalingstyper, må det sendes oppgave (records) for hver type.

Når det i året bare er foretatt a-konto-utbetaling, skal beløpet rapporteres med den utbetalingstype som beløpet hører inn under. Om nødvendig skal beløpet splittes og spesifiseres, dersom det gjelder flere utbetalingstyper.

Dersom det i forbindelse med det endelige skatteoppgjøret viser seg at a-konto-utbetalingen som er foretatt tidligere år er fordelt og rapportert feil, må det sendes ny oppgave. Slik oppgave sendes i form av brev eller en blankett, direkte til skattekontoret i den kommunen mottaker av betalingen er bosatt.

Utbetalt beløp

For de to følgende punkter er det ingen nedre grense for beløp som skal rapporteres:

 • erstatning for personskade som skal dekke lidt ervervstap frem til oppgjørspunktet og for et tidfestet fremtidig tidsrom, samt periodiske ytelser ved personskade
 • renter på alle utbetalinger

Ved retur av forsikringspremie (ristornering) skal bare beløp som overstiger kr 25 000 per forsikringstaker rapporteres. Hele beløpet skal da rapporteres.

Ved alle andre utbetalinger i året skal bare beløp som overstiger kr 100 000 på en enkelt forsikring rapporteres. Hele beløpet skal da rapporteres. Ved rapporteringen er det samlet beløp, unntatt eventuell rentegodtgjørelse, som blir utbetalt til samme mottaker, for samme skadetilfelle, i samme kalenderår som skal legges til grunn.

Eksempel

Blir det utbetalt et beløp på kr 120 000 for reparasjon av bil til et bilverksted, og kr 20 000 for ødelagte klær og utstyr til forsikrede, skal det rapporteres kr 120 000 på bilverkstedet, og ikke noe på forsikrede.

Beløpet skal alltid rapporteres i norske kroner.

Som hovedregel legges til grunn at beløpet skal rapporteres på den som egentlig mottar beløpet. Som eksempler på egentlige mottakere kan, foruten den personlige forsikringstaker, nevnes:

 • bilforhandler
 • bilverksted
 • bilutleiefirma
 • faktoringselskap
 • panthaver

Ved privat skifte i dødsbo skal beløpet rapporteres på mottaker. Derimot betraktes ikke en megler eller en advokat, som skal bringe pengene videre til forsikrede, som mottaker. I slike tilfeller skal beløpet rapporteres på den utbetalingen egentlig tilkommer.

I tilfeller hvor utbetalingen skjer til en annen mottaker enn forsikringstaker, skal også navnet på forsikringstaker oppgis.

Eksempel
Når en bank (panthaver) har tatt pant i bilen til en forsikringstaker, skal utbetalt beløp rapporteres på banken. I tillegg skal navnet på forsikringstaker oppgis.

Det er alle utbetalinger som er foretatt i kalenderåret som skal rapporteres.

Kombinasjoner av forsikringstype og utbetalingstype

Nedenfor følger en oversikt over hvilke forsikringstyper og utbetalingstyper som kan kombineres.

Kombinasjoner som kan eller ikke kan forekomme:

 

Forsikringstype

Utbetalingstype

Kan forekomme

Skattepliktig/skattefritt

personskade

<periodiskeUtbetalinger>

Ja

Skattepliktig, som hovedregel

personskade

 

<returAvPremie>

Ja

Kan være skattepliktig for næringsdrivende

personskade

 

<renterAvErstatning>

Ja

Skattepliktig

personskade

 

<annenUtbetaling>

Ja

Skattefritt

personskade

 

<dagpengerBarneforsikring>

Ja

Skattepliktig

tingskade

 

<periodiskeUtbetalinger>

Nei

 

tingskade

 

<returAvPremie>

Ja

Kan være skattepliktig for næringsdrivende

tingskade

 

<renterAvErstatning>

Ja

Skattepliktig

tingskade

 

<annenUtbetaling>

Ja

Kan være skattepliktig for næringsdrivende

tingskade

 

<dagpengerBarneforsikring>

Nei

 


Når skal du rapportere

Du skal sende opplysningene elektronisk via Altinn til Skatteetaten innen 20. januar i skattefastsettingsåret. Det gis ikke utsettelse på innleveringsfristen.

Dersom opplysningspliktig får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse [email protected]

Hvordan skal du rapportere

Riktig identifisering av oppgaven

Hver oppgave må ha en unik identifikator (nøkkel). Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Oppgavegivers organisasjonsnummer
 • Oppgaveeiers fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
 • Internasjonal identifikator - internasjonale oppgaveeiere identifiseres med TIN-nummer
 • Skadenummer

Det er viktig å rapportere nøyaktig på disse feltene. Trenger du senere å korrigere eller slette opplysninger på en tidligere rapportert oppgave, må den nye oppgaven ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven (se "Korrigere en oppgave").

Innsending i Altinn

Det er to måter å sende inn opplysninger på i Altinn:

 1. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn.

 1. RF-1322 Tredjepartsopplysninger - skadeforsikring

Manuelt utfyllingsskjema ment for opplysningspliktige som har få oppgaver å levere. På grunn av begrensninger i Altinn bør det ikke sendes inn flere enn ca. 50 oppgaver av gangen.

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Opplysningene kan ikke leveres på papirblankett eller ved annet maskinlesbart medium.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av tredjepartsopplysninger for skadeforsikring skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Skadeforsikring

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige som skal rapportere via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontroll av innhold

Før innsending av tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, må opplysningspliktig kontrollere at opplysningene i leveransen er korrekte. Tredjepartsopplysninger som ikke er korrekt utfylt vil bli avvist og ansett som ikke levert. Tvangsmulkt kan ilegges.

Sjekk at:

 • det er benyttet riktig organisasjonsnummer og inntektsår
 • beløpet er avrundet til nærmeste hele krone (vanlig avrundingsregel)
 • riktig fødselsnummer eller D-nummer er benyttet
 • erstatningsoppgaver inneholder samme unike identifikator som hovedoppgaven du vil korrigere eller slette (se "Rette feil" nedenfor)
 • erstatningsoppgaver inneholder riktige beløp

Rette feil

Korrigere opplysninger

Ønsker du å korrigere opplysningene i en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt i en ny melding. Den nye oppgaven må ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Vent med å sende inn korreksjoner til du har mottatt tilbakemelding i Altinn fra Skatteetaten på den forrige innsendingen.

Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Oppgavegivers organisasjonsnummer
 • Oppgaveeiers fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
 • Internasjonal identifikator - internasjonale oppgaveeiere identifiseres med TIN-nummer
 • Skadenummer

Det er bare mulig å korrigere innenfor samme inntektsår.

Når meldingen mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir altså da den gjeldende oppgaven.

For at skattepliktig skal få riktige beløp forhåndsutfylt i skattemeldingen, må Skatteetaten ha mottatt opplysningene senest innen 1. mars i skattefastsettingsåret.

Slette opplysninger med feil

Du kan sende en erstatningsoppgave med samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven, og alle beløp satt til 0. Øvrig informasjon i oppgaven er uvesentlig, men obligatoriske felter må fylles ut. Se Formater og tekniske spesifikasjoner – Skadeforsikring

Hva bruker vi opplysningene til

Opplysningene som rapporteres benyttes til forhåndsutfylling av skattemeldingen.

Post og temahenvisninger

Under er en oversikt over posthenvisninger for skadeforsikring og hva de samme postene skal henvises til i den nye skattemeldingen:

Poster

Tema

Post 2.1.1 Utbetalt skadeforsikring

Arbeid, trygd og pensjon > Lønn og tilsvarende ytelser

Post 3.1.2 Renter av skadeforsikring

Bank, lån og forsikring > Skadeforsikring

Aktuelt regelverk 

 • Skatteforvaltningsloven § 7-3
 • Skatteforvaltningsforskriften § 7-3-1 - § 7-3-5
 • Skatteforvaltningsloven § 7-5 (3),
 • Skatteforvaltningsforskriften §§ 7-5-6 til 7-5-8,

Skatteforvaltningsloven § 10-5

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Den opplysningspliktige får en tilbakemelding i innboksen i Altinn når Skatteetaten har behandlet opplysningene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, får du varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at du kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig. Har du ikke mottatt tilbakemeldingen innen et par dager, må du kontakte oss på e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil hvis du er usikker.

Annullering av leveranser

Dersom du har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for. For å logge inn på Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer.

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, kan virksomhetssertifikat brukes. For å bruke virksomhetssertifikat kreves det et norsk organisasjonsnummer.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200Grønland
0134 Oslo

Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.

Årsoppgave til skattepliktig

Den skattepliktige skal ha kopi av de opplysningene som er sendt til Skatteetaten innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Det er ikke gitt spesielle formkrav til årsoppgaven, men den er skal inneholde de samme opplysninger om identifikasjon og oppgitte beløp som er gitt til Skatteetaten.

Tredjepartsopplysningene brukes i produksjon av skattemeldingen. Skatteetaten har laget en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige får. I den nye skattemeldingen er poster erstattet med temaer. Men noen mottar fortsatt en versjon av skattemeldingen med poster og derfor bør dere referere til både poster og temaer i årsoppgavene. 

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • post/temahenvisning til skattemeldingen