Korona-situasjonen – viktig informasjon fra Skatteetaten

Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger for underholdsbidrag

Revidert oktober 2020.

Kort om

Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav (tidligere NAVI, nå Skatteetaten) skal gi opplysninger til skattemyndighetene om bidragspliktiges gjeld i forbindelse med pliktig underholdsbidrag og andre mellomværender med innkrevingssentralen.

Det er beløp som har betydning for skattefastsettingen som skal rapporteres.

Hvem skal levere opplysninger

Det er for tiden bare Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav (tidligere NAVI, nå Skatteetaten) som er opplysningspliktig.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Skatteetaten kan ikke gi den enkelte opplysningspliktige dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

Opplysninger anses ikke levert når de:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis opplysningene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag opplysningene uteblir og opp til 50 rettsgebyr.

Du unngår tvangsmulkt ved å levere opplysningene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak mm. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av opplysningspliktig, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Hvilken informasjon skal du oppgi 

Organisasjonsnummer og navn til opplysningspliktig

Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav skal bruke organisasjonsnummeret til Skatteetaten Innkrevingsregnskapet for bidrag og tilbakebetaling (org.nr. 921455054) som opplysningspliktiges organisasjonsnummer.

Ved manglende, feil eller endret organisasjonsnummer skal Skatteetaten kontaktes.

Du skal også oppgi navn til opplysningspliktig. 

Identifisering av den bidragspliktige

Bruk fødselsnummer eller D-nummer for å angi hvem som er den bidragspliktige.

For utlendinger som har D-nummer, skal dette benyttes. For å få en riktig behandling av den enkelte bidragspliktige (skattepliktig), er det viktig at korrekt nummer blir oppgitt.

Dersom fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Disse opplysningene vil da ikke godkjennes som levert.

Skattepliktiges (bidragspliktiges) fullstendige navn skal oppgis.  

Se også ”Rette feil”.

Beløp

Beløp oppgis i hele kroner og uten fortegn.

Bidragsgjeld

Oppgi den bidragspliktiges samlede bidragsgjeld per 1. januar året etter inntektsåret rapporteres, inkludert eventuelt ubetalt purregebyr. Både ektefellebidragsgjeld og barnebidragsgjeld gir rett til fradrag i skattepliktig formue.

Tilgodebeløp per 1. januar året etter inntektsåret 

Oppgi forskuddsbetalt bidrag. Når bidrag er forskuddsbetalt i inntektsåret for januar påfølgende år og overstiger det ordinære bidraget i januar, skal det overskytende rapporteres som tilgodebeløp.

Tilbakebetalt bidrag 

Oppgi tilbakebetalt bidrag. Dersom det foreligger skattebeslag som påklages, og hvor den bidragspliktige får medhold i klagen slik at beløpet blir tilbakebetalt året etter, skal det tilbakebetalte beløpet rapporteres. Dette gjelder når Innkrevingssentralen tidligere har søkt dekning av skyldig underholdsbidrag i skattebeløp til gode i skatteavregningen.

Årets innbetalte underholdsbidrag UTGÅTT

Fradragsretten for regelmessig personlig understøttelse (underholdsbidrag) er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2020. Det er ikke nødvendig med opplysninger om betalt bidrag, verken til skattemelding eller til kontrollformål og opplysningsplikten er derfor opphevet.

Når skal du rapportere

Du skal sende opplysningene elektronisk via Altinn til Skatteetaten innen 20. januar i skattefastsettingsåret. Det gis ikke utsettelse på innleveringsfristen.

Dersom du får problemer med å overholde innleveringsfristen må du ta kontakt med Skatteetaten på e-postadresse [email protected].

Hvordan skal du rapportere

Riktig identifisering av oppgaven

Hver oppgave må ha en unik identifikator (nøkkel). Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår 
 • Oppgavegivers (opplysningspliktig) organisasjonsnummer 
 • Oppgaveeiers (bidragspliktiges) organisasjonsnummer eller fødselsnummer/D-nummer

Det er viktig å rapportere nøyaktig på disse feltene. Trenger du senere å korrigere eller slette opplysninger på en tidligere rapportert oppgave, må den nye oppgaven ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven (se "Rette feil").

Innsending i Altinn

Oppgaver sendes inn via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Velg oppgavetype ”Underholdsbidrag” som type tredjepartsopplysninger i hovedskjema. Deretter går du til fanen ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger for underholdsbidrag og sende inn (se ”Beskrivelse av filformatet”).

Beskrivelse av filformat

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av opplysninger om underholdsbidrag skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Underholdsbidrag

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktig/innsendere som skal rapportere opplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontroll av innhold

Før rapportering av tredjepartsopplysninger til Skatteetaten må opplysningspliktig kontrollere at opplysningene i leveransen er korrekte. Tredjepartsopplysninger som ikke er korrekt utfylt kan bli ansett som ikke levert. Tvangsmulkt kan ilegges.

Sjekk at:

 • det er benyttet riktig organisasjonsnummer for oppgavegiver (opplysningspliktig)
 • det er brukt riktig inntektsår 
 • beløpet er avrundet til nærmeste hele krone (vanlig avrundingsregel) 
 • det er brukt riktig fødselsnummer eller D-nummer for bidragspliktig
 • kontaktinformasjon for leveransen er riktig
 • erstatningsoppgaver inneholder de nye korrekte totalbeløpene

Rette feil 

Korrigere opplysninger

For å korrigere opplysninger i en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Den nye oppgaven må ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. 

Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Oppgavegivers organisasjonsnummer (organisasjonsnummeret til Skatteetaten Innkrevingsregnskapet for bidrag og tilbakebetaling (org.nr. 921455054)
 • Den enkelte bidragspliktiges fødselsnummer eller D-nummer

Når endringsmelding mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn vil være den gjeldende oppgaven.

For at skattepliktig skal få riktige beløp forhåndsutfylt i skattemeldingen, må Skatteetaten ha mottatt opplysningene senest innen 1. mars i skattefastsettingsåret.

Det er kun mulig å korrigere en innsending innenfor samme inntektsår.

Når ny korrigert oppgave mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave.

Slette opplysninger med feil

Du kan sende en erstatningsoppgave med samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven, og alle beløp satt til 0. Øvrig informasjon i oppgaven er uvesentlig, men obligatoriske felter må fylles ut. Se Formater og tekniske spesifikasjoner.

Feil i den unike identifikatoren (nøkkelen) til en oppgave medfører alltid at innsendt oppgave må slettes, og at ny og fullstendig oppgave med korrekt identifikator må sendes inn dersom det skal rapporteres opplysninger om den bidragspliktige.

Eksempler på korrigering/sletting av oppgaver

Med ny og fullstendig oppgave i eksemplene nedenfor menes at alle nødvendige opplysninger i den nye oppgaven må være fylt ut, i tillegg til den unike identifikatoren (nøkkelen) og korrigering av verdien i den eller de feltene som inneholdt feil verdi.

Eksempel 1 (feil beløp):
Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):
En ny leveranse bestående av 40 nye og fullstendige oppgaver med korrigerte beløp og de samme unike identifikatorer som i første leveranse må leveres. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene med feil beløp i sin helhet.

Eksempel 2 (forveksling):
En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører en annen person (forveksling).

Ny innsending (sletting og korreksjon):
Hele oppgaven for feil person må slettes (”nullstilles”). Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave på riktig person med korrekt fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):
I en leveranse har flere oppgaver samme fødsels-/D-nummer (dubletter). Alle oppgaver med samme unike identifikator (nøkkel) i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se ”Tilbakemelding fra Skatteetaten”).

Ny innsending (korreksjon):
For å korrigere en skattepliktig som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny og fullstendig oppgave med skattepliktiges fødsels/D-nummer og korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte tredjepartsopplysninger):
Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels-/D-nummer, vil disse bli avvist. Oppgavene må rapporteres på nytt med korrekt fødsels- /D-nummer (se ”Riktig identifisering av oppgaven”).

Ny innsending (korreksjon):
Det må sendes inn nye og fullstendige oppgaver for uidentifiserte oppgaver som er avvist. De nye oppgavene må inneholde korrekt fødsels-/D-nummer.

Hva bruker vi opplysningene til

Tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. Skatteetaten har laget en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige får. I den nye skattemeldingen er dagens poster erstattet med temaer. Men noen mottar fortsatt en versjon av skattemeldingen med poster, og derfor bør dere referere til både poster og temaer i årsoppgavene. 

Under er en oversikt over posthenvisninger og temahenvisninger for underholdsbidrag i skattemeldingen:

Poster

Tema

Post 4.1.6 Underholdsbidrag til gode

Arbeid, trygd og pensjon

Post 4.8.1 Skyldig underholdsbidrag

Arbeid, trygd og pensjon

 

Aktuelt regelverk

Skatteforvaltningsloven § 7-9 annet ledd

Skatteforvaltningsforskriften § 7-9-5 til § 7-9-7.

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Den opplysningspliktige får en tilbakemelding i innboksen i Altinn når Skatteetaten har behandlet opplysningene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, får du varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at du kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig. Har du ikke mottatt tilbakemeldingen innen et par dager, må du kontakte oss på e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil hvis du er usikker.

Annullering av leveranser

Dersom du har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for. For å logge inn på Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer.

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, kan virksomhetssertifikat brukes. For å bruke virksomhetssertifikat kreves det et norsk organisasjonsnummer.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200Grønland
0134 Oslo

Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.

Årsoppgave til skattepliktig

Den skattepliktige skal ha kopi av de opplysningene som er sendt til Skatteetaten innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Det er ikke gitt spesielle formkrav til årsoppgaven, men den er skal inneholde de samme opplysninger om identifikasjon og oppgitte beløp som er gitt til Skatteetaten.

Tredjepartsopplysningene brukes i produksjon av skattemeldingen. Skatteetaten har laget en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige får. I den nye skattemeldingen er poster erstattet med temaer. Men noen mottar fortsatt en versjon av skattemeldingen med poster og derfor bør dere referere til både poster og temaer i årsoppgavene. 

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • post/temahenvisning til skattemeldingen