Fradrag for anskaffelser

Når du kjøper utstyr eller annet som for eksempel anleggsmidler til bedriften, skal dette føres i balansen og kostnadsføres (avskrives) over flere år. 

Driftsmidler skal som hovedregel føres i balansen uten fradrag hvis verdien ikke reduseres på grunn av slitasje eller alder. Eksempler på dette kan være grunn/tomt, veier, boligeiendommer, kunstgjenstander og liknende.

Det er stor forskjell på den regnskapsmessige og den skattemessige måten å avskrive på. Foretak som er bokføringspliktige trenger kun å forholde seg til de skattemessige reglene for avskrivning.

Anskaffelser inntil 15 000 kroner

Hovedregelen er at dersom kostnaden er inntil 15 000 kroner og har tilknytning til inntektservervet, kan beløpet fradragsføres direkte.

Det samme gjelder dersom kostnaden er over 15 000 kroner og forventet varighet er under 3 år.

Anskaffelser over 15 000 kroner

Hovedregelen er at dersom kostnaden er over 15 000 kroner, og forventet gjenværende levetid er minst 3 år, skal driftsmiddelet fradragsføres på saldo. Dette kaller vi saldoavskriving.

Saldoavskriving betyr at du får fradrag for kostnaden etter hvert som det du kjøpte brukes og slites.

Du får altså ikke fradrag for hele utlegget i regnskapet i det samme året som du handler, men gjør det i stedet over tid.

Forutsetningen er at driftsmiddelet benyttes hovedsakelig i inntektservervet og at det er utsatt for verdiforringelse ved at det slites eller eldes.

Slik gjør du det i skattemeldingen

Se hvordan du i skattemeldingen registrerer skattemessige avskrivninger av driftsmidler inne i næringsspesifikasjonen:

Avskrivingssatser

Se avskrivingssatsene