Fradrag for utgifter til pensjon, sykepenger og forsikring

Dersom du har kostnader til egen pensjonsordning, tilleggstrygd for sykepenger eller uføre- og ulykkesforsikring, kan du ha krav på fradrag.

Pensjonssparing

Dersom du har frivillig pensjonssparing i henhold til innskuddspensjonsloven §2-3 2. ledd, har du krav på fradrag for kostnadene.

Maksimal sparing er 7 prosent av beregnet personinntekt før fradrag for premie til egen pensjonsordning mellom 1G og 12G.

Det gis også fradrag for risikoytelser i form av uførepensjon etter tjenestepensjonsloven, og ytelser til etterlatte og innskuddsfritak ved uførhet etter foretakspensjonsloven. Fradragsretten for slik premie kommer i tillegg til den forannevnte maksimale innskuddsgrensen.

Sykepenger

I utgangspunktet har du som næringsdrivende krav på sykepenger først etter 16 dager, og da begrenset til 80 prosent av personinntekten – opp til 6G. Du kan likevel tegne forsikring i folketrygden for å få høyere dekning av inntektstapet. Øvre grense for sykepengegrunnlaget på 6G gjelder selv om du har tegnet forsikring. Du kan tegne tre alternative forsikringer:

  • 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag
  • 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag
  • 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag

Premien føres i skattemeldingen. Tilleggsdekning for sykepenger tegnet i et forsikringsselskap er IKKE fradragsberettiget, verken i næringsoppgaven eller i skattemeldingen.

Uføre- og ulykkesforsikring

Frivillig yrkesskadeforsikring hos NAV er fradragsberettiget med inntil 700 kroner i skattemeldingen.