Fradrag for anskaffelser

Når du kjøper utstyr eller annet som for eksempel anleggsmidler og varige driftsmidler til bedriften, skal du føre dette i balansen og kostnadsføre (avskrive) over flere år. 

Driftsmidler skal som hovedregel føres i balansen uten fradrag hvis verdien ikke reduseres på grunn av slitasje eller alder. Eksempler på dette kan være grunn/tomt, veier, boligeiendommer, kunstgjenstander og liknende.

Det er stor forskjell på den regnskapsmessige og den skattemessige måten å avskrive på. Foretak som er bokføringspliktige trenger kun å forholde seg til de skattemessige reglene for avskrivning.

Anskaffelser inntil 15 000 kroner

Hovedregelen er at dersom kostnaden er inntil 15 000 kroner og har tilknytning til bedriften, kan hele beløpet fradragsføres i anskaffelsesåret.

Det samme gjelder dersom kostnaden er 15 000 kroner eller mer og forventet varighet er under 3 år.

Anskaffelser til 15 000 kroner og mer

Hovedregelen er at dersom kostnaden er 15 000 kroner eller høyere, og forventet gjenværende levetid er minst 3 år, skal driftsmiddelet fradragsføres på saldo. Dette kaller vi saldoavskrivning. Saldoavskrivning betyr at du får fradrag for kostnaden etter hvert som det du kjøpte brukes og slites. Du får altså ikke fradrag for hele kostnaden i regnskapet i det samme året som du handler, men gjør det i stedet over tid. Forutsetningen er at driftsmiddelet benyttes hovedsakelig i din inntektsgivende aktivitet og at det er utsatt for verdifall ved at det slites eller eldes.

Påkostning

Påkostning på et eksisterende driftsmiddel skal alltid balanseføres selv om påkostningen er under kr 15 000 eller har en varighet på under 3 år. Dette gjelder selv om driftsmiddelet er skrevet ned til null, eller står på en negativ saldo.  

Dersom driftsmiddelet ble fradragsført i sin helhet ved anskaffelse, skal påkostningen bare balanseføres dersom driftsmiddelet er varig og årets påkostning er kr 15 000 eller mer.    

Slik gjør du det i skattemeldingen

Se hvordan du i skattemeldingen registrerer skattemessige avskrivninger av driftsmidler inne i næringsspesifikasjonen:

Avskrivingssatser

Se avskrivingssatsene