Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Hjelpeberegning - Selskap med kapitalendring og næringseiendom

Overgangsregel som bare gjaldt 2017 og 2018.

Fastsettelse av formuesverdi på aksjer i ikke-børsnoterte aksjeselskap som har hatt kapitalendring m.m i  løpet av inntektsåret 2017, og som eier eiendom direkte eller indirekte

Kapitalendring m.m. i løpet av inntektsåret 2017 – verdsettelse til bruk for aksjonæren ved formuesbeskatning i 2017

Hovedregelen ved verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer er at selskapets skattemessige formuesverdi pr 1. januar i inntektsåret skal legges til grunn. Dette innebærer at selskapets verdi pr 1. januar 2018 skal benyttes ved formuesfastsettingen av aksjonæren i 2018.

I noen tilfeller skal formuesverdien i selskapet pr. 1. januar 2018 (dvs. verdien i selskapets skattemelding for 2017) også benyttes ved formuesbeskatningen av aksjonærene for inntektsåret 2017. Dette gjelder dersom det ikke-børsnoterte aksjeselskapet har hatt kapitalendringer m.m. i løpet av inntektsåret 2017. Dette gjelder også om selskapet i inntektsåret har ervervet egne aksjer ​uten nedskrivning av aksjekapitalen, eller om aksjen i året før skattefastsettingsåret er strøket fra notering på børs eller notering på SMB-listen ved Oslo Børs.

Særlig om næringseiendom

For å sikre at næringseiendom samlet blir verdsatt til 80 pst ved skattefastsettelsen i 2017 er det vedtatt en overgangsbestemmelse til endringen i skatteloven § 4-12 (7) om at næringseiendom eid av selskap med kapitalendringer m.m. skal verdsettes til 89 pst ved fastsettelse av formuen for aksjonæren for inntektsåret 2017. Bakgrunnen er at aksjonæren i 2017 vil få 10 pst rabatt ved formuesbeskatningen av sine aksjer. Det er presisert i bestemmelsen at næringseiendom eid av selskaper med kapitalendringer m.m. i 2017 skal verdsettes til full verdi (100 pst) ved fastsettelse av selskapets formuesverdi til bruk ved formuesbeskatningen av aksjonæren for inntektsåret 2018.

Hva må det ikke-børsnoterte aksjeselskapet med kapitalendring m.m. gjøre for inntektsåret 2017? 

Når selskapet fyller ut sin skattemelding (RF-1028) for inntektsåret 2017 skal full verdi (100 pst) benyttes. Dette fordi selskapets skattemelding for inntektsåret 2017 som nevnt ovenfor danner grunnlag for aksjonærens formuesbeskatning i 2018.

Siden næringseiendommen skal verdsettes til 89 pst ved fastsettelse av formuesverdien for aksjonæren i 2017, må formuesverdien for dette året beregnes særskilt, og utenfor selve  skattemeldingen. Til hjelp ved beregning av formuesverdien av aksjene for inntektsåret 2017, kan oppsettene nedenfor benyttes (hjelpeberegningen). Verdien må deretter formidles til selskapets aksjonærer som er formuesskattepliktige.

Hjelpeberegningen skal ikke leveres inn sammen med skattemeldingen.  

Er det selskapet med kapitalendring i 2017 som eier næringseiendommen - Alternativ A skal post 300 i skjema RF-1098 Formue av næringseiendom 2017 fylles ut og brukes i beregningen. 

Er selskapets formue ikke fastsatt på det tidspunkt aksjonæren skal levere sin skattemelding for inntektsåret 2017, må aksjonæren i samarbeid med selskapet fastsette aksjenes formuesverdi skjønnsmessig. Blir verdien først fastsatt etter at aksjonæren har levert sin skattemelding, kan ny fastsetting sendes inn av aksjonæren i løpet av tre år etter leveringsfristen for skattemeldingen

 

 

 

A.1

Beløpet fra RF-1028 post 470 (Sum postene 460-463) 

 

A.2

-   Beløpet fra RF-1028 post 401 A (Norsk næringseiendom pkt 1 eller pkt 2)

 

A.3

+  Beløpet fra RF-1098 post 300 eller post 290

 

A.4

-   Beløpet fra RF-1028 post 476 Sum gjeld

 

A.5

Ny post 480 (Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet)

=

A.6

Ny post 485 Totalt antall aksjer i selskapet (egne aksjer ikke medregnet)

 

A.7

Ny post 490 Aksjeverdi per aksje til bruk ved formuesfastsettingen av aksjonærene for inntektsåret 2017 

 

 

 

 

Ad.A.1. Beløpet hentes fra post 470 "Sum postene (460-463)" i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap m.v for 2017 til det selskapet som har hatt kapitalendring m.m. i inntektsåret 2017.

Ad.A.2.  Dersom selskapet ved sin verdsettelse av næringseiendommen har brukt beregnet utleieverdi er det beløpet i post 401 A pkt 1 "Næringseiendom med beregnet utleieverdi (RF-1098)" som trekkes fra her. Har selskapet brukt omsetningsverdien fordi 96 pst av omsetningsverdien var lavere enn 100 pst av beregnet utleieverdi er det beløpet i post 401 A pkt 2 "Næringseiendom hvor verdi er fastsatt til markedsverdi (RF-1098)" som skal trekkes fra.

Ad A.3. Her føres beløpet fra post 300 "Verdi for næringseiendom eid av ikke-børsnotert aksjeselskap med kapitalendring mv. i 2017" i skjema RF-1098 Formue av næringseiendom 2017. Er 96 pst av dokumentert omsetningsverdi lavere enn 89 pst av beregnet utleieverdi i post 300, er det beløpet i post 290 høyre felt "Maksimalgrense for verdi av næringseiendom" i skjema RF-1098 Formue av næringseiendom 2017 som føres her.

Ad A.4. Beløpet hentes fra post 476 "Sum gjeld" i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap m.v for 2017 til det selskapet som har hatt kapitalendring m.m. i inntektsåret 2017.

Ad A.5. En vil her få ny sum beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet. Beløpet kan ikke bli lavere enn kr 0.

Ad A.6. Her føres totalt antall aksjer i selskapet. Hentes fra post 485 i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap m.v for 2017 til det selskapet som har hatt kapitalendring m.m. i inntektsåret 2017.

Ad A.7. Aksjeverdi per aksje til bruk ved formuesfastsettingen av aksjonærene for inntektsåret 2017 vil fremkomme her.

 

 

 

 

 

 

B.1

Beløpet fra RF-1028 post 470 (Sum postene 460-463) 

 

B.2

-    Beløpet fra RF-1028 post 461 (Aksjer, aksjeandel i verdipapirfond og egenkapitalbevis i norsk selskaper (full verdi) (egne aksjer ikke medregnet)

 

B.3

+ Korrigert aksjeverdi hvor underliggende næringseiendom er verdsatt til 89 %

 

B.4

-    Beløpet fra RF-1028 post 476 Sum gjeld

 

B.5

Ny post 480 (Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet)

=

B.6

Ny post 485 Totalt antall aksjer i selskapet (egne aksjer ikke medregnet)

 

B.7

Ny post 490 Aksjeverdi per aksje til bruke ved formuesfastsettingen av aksjonærene for inntektsåret 2017 

 

 

 

 

Ad.B.1. Beløpet hentes fra post 470 "Sum postene (460-463)" i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap m.v for 2017 til det selskapet som har hatt kapitalendring m.m. i inntektsåret 2017.

Ad.B.2.  Her føres til fradrag beløpet fra post 461 "Aksjer, aksjedel av andel i verdipapirfond og egenkapitalbevis i norske selskaper (full verdi) (egne aksjer ikke medregnes)" i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap m.v for 2017 til det selskapet som har hatt kapitalendring m.m. i inntektsåret 2017.

Ad B.3. Selskapet som har hatt kapitalendring må be om ny aksjeverdi fra underliggende ikke-børsnotert aksjeselskap som eier næringseiendom hvor eiendommen verdsettes til 89 pst i stedet for 100 pst. Det underliggende ikke-børsnoterte aksjeselskapet kan her bruke hjelpeberegning A ovenfor ved fastsettelse av særskilt formuesverdi for 2017. Korrigert formuesverdi fra underliggende selskap føres i felt 3.

Ad B.4. Beløpet hentes fra post 476 "Sum gjeld" i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap m.v for 2017 til det selskapet som har hatt kapitalendring m.m. i inntektsåret 2017.

Ad B.5. En vil her få ny sum beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet.

Ad B.6. Her føres totalt antall aksjer i selskapet. Hentes fra post 485 i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap m.v for 2017 til det selskapet som har hatt kapitalendring m.m. i inntektsåret 2017.

Ad B.7. Aksjeverdi per aksje til bruk ved formuesfastsettingen av personlig aksjonær for inntektsåret 2017 vil fremkomme her.