Du eide aksjer og/eller andre finansprodukter i løpet av 2023

Har du eid finansielle produkter i løpet av 2023 (for eksempel aksjer, obligasjoner, valuta, derivater med mer) skal disse være forhåndsutfylt i skattemeldingen. Dersom tallene ikke stemmer eller ikke er forhåndsutfylt, må du endre og levere skattemeldingen. 

Gjelder dette meg?

Dette gjelder alle med gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter.

Gevinst/tap og utbytte

Gevinst og utbytte på aksjer er skattepliktige for det som overstiger skjermingsfradraget. Skattesatsen for 2023 er 37,84 prosent.

Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter slik at du betaler mindre skatt. Finn skjermingsfradraget som viser hvor stort utbytte eller gevinst som kan mottas skattefritt.

Tap ved salg av aksjer er fradragsberettiget. Skattesatsen for 2023 er 37,84 prosent. 

Les mer om skatteregler for gevinst/tap ved realisasjoner og aksjeutbytte og aksjonærmodellen

Formue

Formue på aksjer gis verdsettelsesrabatt på 20 prosent for inntektsåret 2023. 

Utdeling

Aksjeandelen i fondet er avgjørende for hvordan utdeling fra fondet skal beskattes. Reglene bygger på at utdeling som skriver seg fra renteinntekter skal beskattes som renteinntekt, mens utdeling som skriver seg fra aksjeinntekter skal beskattes som aksjeutbytte. Det er fastsatt en sjablongmessig metode for å fastsette hvor stor del av avkastningen som skal anses å skrive seg fra aksjer.

Slik skattlegges andelseierne:

  • Utdeling fra verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel skattlegges som aksjeutbytte.
  • Utdeling fra verdipapirfond med mindre enn 20 prosent aksjeandel skattlegges som renteinntekt.
  • Utdeling fra verdipapirfond med mellom 20 prosent og 80 prosent aksjeandel splittes i en del som skal skattlegges som aksjeutbytte og en del som skal skattlegges som renter, beregnet forholdsmessig ut fra aksjeandelen.

Den delen som anses som aksjeutbytte, følger skattesatsene for skattepliktige aksjeinntekter, se over.

Den delen som anses som renter, skattlegges med 22 prosent.

Realisasjon

Rene aksjefond skattlegges for 2023 med 37,84 prosent. Rentefond beskattes med 22 prosent.

Ved salg av kombinasjonsfond må du splitte gevinst/tap i èn aksjedel og èn rentedel. For å finne aksjeandelen skal du legge til grunn gjennomsnittet av aksjeandelen i kjøpsåret (anskaffelsesåret) og salgsåret (realisasjonsåret).

Les mer om andeler i verdipapirfond

Obligasjoner

Obligasjoner skal beskattes for gevinst/tap og avkastning med en skattesats på 22 prosent.

Derivater, opsjoner og andre finansielle produkter

Andre finansielle produkter, som for eksempel derivater og opsjoner, skattlegges gevinst med 22 prosent. Tap er fradragsberettiget med samme sats.

Se skatte-ABC for en nærmere beskrivelse av de ulike finansielle produktene og regelverket

Slik fører du det i skattemeldingen

De fleste norske aksjer og utenlandske aksjer på Oslo Børs er forhåndsutfylt i skattemeldingen. For disse aksjene har du mottatt aksjeoppgaven (RF-1088) fra Skatteetaten.

Norske banker og andre finansinstitusjoner skal rapportere flere av dine finansielle produkter til Skatteetaten, slik at de blir forhåndsutfylt i skattemeldingen. Dette vil særlig gjelde utenlandske aksjer i depot hos norske finansinstitusjoner.

Dersom tallene er forhåndsutfylt i skattemeldingen og de stemmer, er det ikke nødvendig å gjøre noe.

Dersom opplysningene i skattemeldingen din er mangelfulle eller ikke stemmer, må du endre dette selv direkte i skattemeldingen.

Skattemelding på papir

Leverer du skattemeldingen på papir, og det mangler opplysninger om dine finansielle produkter, må du opplyse om disse i skattemeldingen. Dersom tallene er forhåndsutfylt og de stemmer, er det ikke nødvendig å gjøre noe. 

Gevinst eller utbytte

Hvis du har solgt aksjer med gevinst eller fått utbytte på aksjer, skal du betale 37,84 prosent i skatt. For å beregne skatt på aksjer, ganger vi gevinst eller utbytte med 1,72. Dette er en beregning vi gjør automatisk i skattemeldingen for at skatten på aksjer skal bli 37,84 prosent.

I skattemeldingen ser du derfor inntekten du har hatt av selve gevinsten eller utbyttet, for eksempel 100 000 kroner. I tillegg får du et oppjustert felt med et inntektstillegg, for eksempel 72 000 kroner.

Gevinst ved salg av aksjer 100 000 kroner
Oppjustering av gevinst ved salg av aksjer 72 000 kroner


I sum blir da inntekten fra aksjer 172 000 kroner. Av denne inntekten på 172 000 kroner skatter du 22 prosent = 37 840 kroner. Dette er altså det samme som 37,84 prosent av inntekten fra selve gevinsten eller utbyttet på 100 000 kroner.

Du skatter altså samme sum, men det vises på en annen måte i skattemeldingen.

Fradrag for tap

Har du solgt aksjer med tap, kan du få fradrag for tapet. Skattesatsen på fradrag for tap ved salg av aksjer er 37,84 prosent. For å beregne fradraget, ganger vi tapet med 1,72. Dette er en beregning vi gjør automatisk i skattemeldingen for at fradraget skal bli riktig.

Tap ved salg av aksjer 100 000 kroner
Oppjustering av tap ved salg av aksjer 72 000 kroner


I skattemeldingen ser du derfor tapet du har hatt ved salg av aksjer, for eksempel 100 000 kroner. I tillegg får du et oppjustert felt med et ekstra fradrag, for eksempel 72 000 kroner.

I sum blir da tapet 172 000 kroner. Av dette tapet på 172 000 kroner kan du få 22 prosent i fradrag = 37 840 kroner. Dette er altså det samme som 37,84 prosent av selve tapet på 100 000 kroner.

Du skatter altså samme sum, men det vises på en annen måte i skattemeldingen.