Kort om noen andre arbeidsgiverplikter

Tjenesteforhold eller oppdrag?

Det går et viktig skille mellom lønn som er utbetalt for enkeltstående oppdrag og lønn for arbeid som er utført i et tjenesteforhold. Er arbeidet av fast og varig karakter, typisk renholdshjelp i huset som kommer på faste dager, vil det være et tjenesteforhold. Tilfeldige og enkeltstående oppdrag er ikke et tjenesteforhold. Plikten til å betale feriepenger og sykepenger følger grensen mellom tjenesteforhold og oppdrag, men har ingen betydning for skatt og arbeidsgiveravgift. Se mer om grensen mellom arbeidstaker eller ikke-ansatt arbeidstaker (frilanser) i  ”Arbeidstaker eller næringsdrivende?”.

Feriepenger

Lønn for enkeltstående oppdrag gir ikke grunnlag for feriepenger. Er arbeidet gjort i et tjenesteforhold, har arbeidstakeren krav på feriepenger. Feriepengene utgjør normalt 10,2 prosent av lønnen i opptjeningsåret. Opptjeningsåret er året før ferieåret. Feriepengene skal utbetales til arbeidstakeren før ferien tas. Ved utbetaling i ferieåret skal det ikke trekkes skatt av feriepengene. Blir arbeidsforholdet avsluttet i opptjeningsåret, skal feriepengene utbetales straks. Da må du trekke skatt etter skattekortet. Du må i begge tilfeller føre opp feriepengene og levere den forenklede meldingen. Arbeidstilsynet kan gi mer informasjon om reglene for ferie og feriepenger. 

Sykepenger

Lønn som er utbetalt for enkeltstående oppdrag, medfører ikke plikt til å betale sykepenger. Når arbeidet er utført i et tjenesteforhold, skal du betale sykepenger til arbeidstakeren de første 16 kalenderdagene av en sykefraværsperiode. Dette gjelder likevel ikke dersom arbeidstakeren ikke hadde arbeid før dette arbeidsforholdet og blir syk før det er gått fire uker i den nye jobben. NAV kan gi nærmere informasjon om reglene for sykepenger. Fra den 17. dagen vil arbeidstakeren få sykepenger fra NAV.

Fri kost og losji

Om arbeidstakeren i tillegg til lønnen har fri kost og losji, skal verdien av dette tas med i lønnen på den forenklede meldingen når du regner ut skattetrekket. Skattedirektoratet fastsetter hvert år i desember satsene for verdien av fri kost og losji for det kommende året.