Pensjon og uføreytelser fra utlandet

Denne informasjonen er til deg som er bosatt i Norge, og som mottar pensjon og/eller uføreytelser fra utlandet.

Pensjoner og uføreytelser som utbetales fra utlandet til personer bosatt i Norge, er skattepliktig i Norge. Dette innebærer at du er skattepliktig i Norge for pensjon og/eller uføreytelse du mottar fra utlandet. 

Uføreytelser skattlegges som lønnsinntekt i Norge. Andre pensjoner fra utlandet vil skattlegges som pensjon i Norge.

Det gjelder enkelte unntak fra skatteplikten

Du kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtale som Norge har med det landet som utbetaler pensjonen og/eller uføreytelsen. Se nedenfor om "Skatteavtaler".

Skatteavtaler

Norge har inngått skatteavtaler med en rekke land. Det er den enkelte skatteavtale med det aktuelle landet som foretar utbetalingen av pensjonen og/eller uføreytelsen som regulerer om ytelsen skal beskattes i Norge eller ikke.

Etter noen skatteavtaler skal pensjonen og/eller uføreytelsen som utbetales fra utlandet, beskattes både i utbetalingslandet og i Norge. Er pensjonen og/eller uføreytelsen skattepliktig både i Norge og i utbetalingslandet, er det Norge som skal sørge for at du ikke blir dobbeltbeskattet. 

Etter andre skatteavtaler kan pensjon og/eller uføreytelser fra utlandet være helt eller delvis unntatt fra beskatning i Norge eller i utbetalingslandet. Dersom du mener pensjonen og/eller uføreytelsen du har mottatt fra utlandet er helt eller delvis unntatt fra beskatning i Norge, skal ytelsen likevel oppgis i skattemeldingen.

Skattemelding

Pensjon og/eller uføreytelser fra utlandet, med unntak av enkelte pensjonsinntekter og/eller uføreytelser fra Danmark og Sverige, blir ikke rapportert til norske skattemyndigheter. Pensjonsytelser og/eller uføreytelser fra andre land enn Danmark og Sverige er derfor ikke forhåndsutfylt i din norske skattemelding. Du må selv føre opp din utenlandske pensjon og/eller uføreytelse og levere skattemeldingen innen fristens utløp. Du kan ikke benytte deg av leveringsfritaket. Det er viktig at du opplyser om hvilken type pensjon og/eller uføreytelse du mottar og hvilket land den utbetales fra. Se nærmere om hvordan du oppgir pensjon og/eller uføreytelser i skattemeldingen her.

Skattekort

Har du pensjon og/eller uføreytelser fra utlandet, er det viktig at du får riktig beregnet trekkprosent/forskuddsskatt for å unngå eventuell restskatt. Du kan endre skattekortet her.