Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Er jeg pendler?

En pendler er en lønnstaker som overnatter borte på grunn av jobb. Hvis du er pendler kan du ha krav på fradrag for dine merkostnader til kost, losji og reiser til og fra pendlerboligen.

Sjekk om du er pendler

Veiviseren viser satser og regelverk for 2019, til bruk i skattemeldingen du leverer i 2020.

Endrede regler for pendlere

Ingen fradragsrett for kost(mat) i pendlerbolig med kokemuligheter. 

For pendlere som har kokemuligheter i tilknytning til pendlerboligen, er det fra og med 2018 ikke lenger fradragsrett for kostutgifter i det hele tatt.

Fradragsrett for kost og losji i maksimalt 24 måneder

Som pendler har du nå kun en fradragsrett for merkostnader til kost når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene.

Reglene om maksimalt 24 måneder med fradrag får virkning i 2020.  Tidsbegrensningen på 24 måneder beregnes fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjer fra 1. januar 2020. Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Har du hjemmet ditt i et annet EØS-land og arbeider i Norge, er kravet til antall besøksreiser for å kreve fradrag for reisekostnader, kost og losji endret fra 2018. Du kan kreve at endringene også legges til grunn for tidligere års skattemelding. Sjekk om det gjelder deg.

Denne veiviseren gir veiledning og informasjon om du oppfyller vilkårene for å kunne regnes som pendler, og viser hva du kan ha krav på i fradrag for merkostnader til kost og losji ved pendleropphold og for hjemreiser.

Du må svare på mellom 1 og 13 spørsmål for å få vite hva som gjelder deg. Veiviseren tar utgangspunkt i de vanligste målgruppene innen pendling og gir generell veiledning ut fra spørsmålene du har svart på. Fordi ikke alle dine skattemessige forhold er vurdert, er informasjonen ikke et bindende svar fra oss. For utfyllende informasjon om regelverket for pendlere kan du lese mer her:

  • Skatte-ABC: Om vilkår for å bli definert som pendler
  • Skatte-ABC: Om merkostnader (regelverk og satser for kost, losji og reise)

Om du mener du har krav på fradrag for pendling, må du opplyse om det i skattemeldingen din. Endring av skattemeldingen kan gjøres elektronisk eller på papir.

Den endelige vurderingen av hva du kan få i fradrag for pendling, gjøres i behandlingen av skattemeldingen din. Og svaret på om vi har godkjent reisefradraget får du i skatteoppgjøret.