Barn og ungdom med egen inntekt eller formue

Om levering av skattemelding og fastsetting av skatt for barn og ungdom.

Inntektsåret er det året dine inntekter eller utgifter oppstår og/eller du har en skattepliktig formue ved årets utgang.

Året etter inntektsåret skal:

  • Du fastsette inntekter og formue i skattemeldingen for inntektsåret.
  • Du levere skattemeldingen hvis du har endringer.
  • Skattemyndighetene fastsette skatten for inntektsåret.

Det betyr at skattemeldingen for inntektsåret 2021 leveres i 2022.

Vær også oppmerksom på forskjellen mellom selvstendig skattefastsetting for en skattyter og særskilt fastsetting av skatt på inntekt:

Ved selvstendig skattefastsetting blir en person skattlagt alene som enslig skattyter og ikke sammen med noen, f.eks. foreldre.

Ved særskilt fastsetting av skatt på en inntekt skattlegges en person sammen med f.eks. foreldre for all sin inntekt og formue, men ved skatteberegningen for den aktuelle inntekten gis et eget personfradrag (fribeløp). Dette gir en lavere samlet inntektsskatt.

Les nærmere om dette nedenfor.

Barn som er yngre enn 17 år i inntektsåret og som bor sammen med foreldre

Barn som ikke har fylt 17 år i inntektsåret skal som hovedregel skattlegges sammen med foreldrene for formue og inntekt, med unntak av arbeidsinntekt for barn over 13 år.

Det betyr at hvis du har barn under 17 år skal barnets eventuelle inntekt og formue legges til din inntekt og formue i din skattemelding og tas med ved fastsetting av skatten. Dersom foreldrene bor sammen, skal skatten av barnets formue og inntekt som hovedregel fastsettes med en halvpart på hver av dere. Dette gjelder enten dere er ektefeller eller samboere. Dere kan imidlertid kreve en annen fordeling.

Dersom barnet ikke bor sammen med begge foreldrene, skal barnets formue og inntekt som hovedregel fastsettes på den forelderen som barnet er registrert bosatt sammen med i folkeregisteret ved inntektsårets utgang. Bor barnet hos deg og du er gift med en annen enn barnets forelder, fastsettes barnets inntekter og formue med en halvpart på hver av deg og din ektefelle. Dere kan kreve at barnet skattlegges bare hos den som er barnets mor/far. 

Arbeidsinntekt hos barn som har fylt 13 år og som skattlegges sammen med foreldrene

Det gjelder en særregel for arbeidsinntekt hos barn som har fylt 13 år og som skattlegges sammen med den ene av eller begge foreldrene. Skatt på all arbeidsinntekt barnet har skal fastsettes særskilt. Barnet får egen skattemelding kun for arbeidsinntekten, også der arbeidsinntekten kommer fra foreldrenes bedrift. Barnet får eget skatteoppgjør for arbeidsinntekten. Alle andre inntekter barnet har, f.eks. renteinntekter eller barnepensjon, og barnets formue skal fortsatt skattlegges sammen med foreldrene, dvs. det skal være ført opp på foreldrenes skattemeldinger. I barnets skattemelding skal du altså ikke føre opp formue og andre inntekter som barnet har.

Vær oppmerksom på at særskilt fastsetting av skatt på en inntekt ikke er det samme som selvstendig skattefastsetting. 

Barn som er yngre enn 17 år i inntektsåret og som ikke har foreldre i live eller som lever adskilt fra foreldrene

Et barn som ikke har fylt 17 år i inntektsåret og som ikke har foreldre i live behandles som selvstendig (enslig) skattyter. Barnet må fastsette all egen skattepliktig inntekt og formue i sin skattemelding og får selvstendig skattefastsetting. Det samme gjelder der barnet ikke bor sammen med foreldre fordi begge foreldre er fratatt foreldreansvaret eller den daglige omsorgen for barnet. I disse tilfellene er det vergen som har ansvaret for å kontrollere skattemeldingen og levere den hvis det er endringer. 

Personfradrag ved selvstendig skattefastsetting

Barn og ungdom som skattlegges selvstendig som enslig skattyter får sitt eget personfradrag. Personfradraget er et bunnfradrag/fribeløp ved fastsetting av skatt på alminnelig inntekt, dvs. alle typer inntekter (lønns-, pensjons-, kapital- og næringsinntekter).

Personfradraget skal ikke føres opp i skattemeldingen, men blir gitt automatisk ved skatteberegningen. For inntektsåret 2021 er personfradraget 52 450 kroner. Har barnet/ungdommen vært bosatt i Norge kun deler av året, reduseres personfradraget forholdsmessig.

Dersom barnet skattlegges sammen med en av eller begge foreldrene, gis barnet ikke eget personfradrag i foreldrenes alminnelige inntekt. 

Særskilt fastsetting av arbeidsinntekt eller renter av erstatning/forsikring

Det gis likevel eget personfradrag ved særskilt fastsetting av arbeidsinntekt (barn 13 år-16 år), se over, og særskilt fastsetting av renter av mottatt erstatning/forsikring, se under. 

Fribeløp i formuesbeskatning

Barn under 17 år som skattlegges selvstendig får eget fribeløp ved beregning av formuesskatt.

Barn under 17 år som skattlegges sammen med foreldre får ikke eget fribeløp ved formuesskatteberegningen.

Det gjelder egne formuesskatteregler for barn og ungdom under 22 år som har mottatt erstatnings- eller forsikringsutbetaling for personskade eller for tap av forsørger. For nærmere informasjon om formuesskattefritaket, se artikkelen "Skattefritak for erstatning og forsikringsutbetaling til barn for personskade eller tap av forsørger".

Har du selv eller har du et barn som i siste inntektsår eller et tidligere år har mottatt slik utbetaling som er fritatt for formuesskatt, kan du ikke benytte deg av leveringsfritaket ved skattemeldingen. Da må du må gi opplysninger i vedlegg til skattemeldingen eller i eget brev til skattekontoret om hvilke beløp som stammer fra erstatnings- eller forsikringsutbetalingen.

Selv om utbetalingen er fritatt for formuesskatt, vil disse verdiene likevel være oppført som formue i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Erstatnings- eller forsikringsutbetalinger er ofte plassert på bankkonto, i verdipapirer osv. og beløpene blir rapportert til Skatteetaten av banken, VPS osv. og blir registrert som formue på barnet. Banken, VPS osv. som forvalter pengene vet ikke at dette er beløp unntatt formuesskatt. Dessuten kan det f.eks. på bankkontoen stå både penger som det skal svares formuesskatt av (f.eks. arv, egen sparing) og penger det ikke skal betales formuesskatt av (f.eks. erstatning).

Om et barn under 17 år har mottatt slik erstatning/utbetaling har ingen betydning for om barnet skal skattlegges sammen med foreldre eller skattlegges selvstendig som enslig skattyter.

Dersom barnet skattlegges sammen med foreldrene, er beløpet forhåndsutfylt i skattemeldingen til foreldrene. Dersom barnet/ungdommen skattlegges som selvstendig skattyter, er beløpet forhåndsutfylt i barnets/ungdommens skattemelding.

Hvordan gi opplysningene på skattemeldingen for 2021?

NB! Du/dere skal ikke endre beløpene i skattemeldingen.

Det er svært viktig at du som leverer skattemeldingen ikke stryker de skattefrie formuesbeløpene fra den forhåndsutfylte skattemeldingen.

I stedet må du gi opplysninger i vedlegg til skattemeldingen om hvilket beløp som gjelder renter/avkastning fra erstatningen og hvilke beløp som er erstatning som fortsatt er i behold 31.12 i inntektsåret. Dette er nødvendig for at skattekontoret skal kunne fange opp hvilke skattytere som har formuesskattefrie verdier fra erstatning og foreta riktig skattemessig behandling av formuen og renteinntekter både dette inntektsåret og inntektsårene frem til skattyter fyller 22 år.

Etter fylte 22 år gjelder vanlige regler om skatteplikt for formuen.

Barn med erstatning som skattlegges sammen med foreldre

Det gjelder en spesiell skatteberegning der barnet skattlegges med foreldre. Formuen og renter fra erstatnings- eller forsikringsutbetalingen legges til foreldrenes formue og inntekt, men skattekontoret foretar en beregning som innebærer at erstatningsformuen unntas formuesskatt og skatt på avkastingen/rentene fastsettes særskilt:

Særskilt fastsetting av skatt på rentene
Særskilt fastsetting av skatt på renteinntektene innebærer at det gis et eget personfradrag (fribeløp) ved denne skatteberegningen, slik at det i praksis blir lav eller ingen skatt på renteinntektene.

Eksempel:
Renteinntekter på 40.000 kroner minus personfradrag på 52 450 kroner = null skatt på renteinntektene.

Ved særskilt fastsetting av skatt på rentene sendes det ikke ut egen skattemelding eller eget skatteoppgjør for barnet. Skattekontoret vil foreta skattefastsetting på den måten som er den gunstigste for skattyter.

Merk at særskilt fastsetting av skatt på inntekt ikke er det samme som selvstendig skattefastsetting for en person som skattlegges alene.

Fra og med det inntektsåret du fyller 17 år behandles du som selvstendig skattyter. Du må fastsette all din skattepliktige inntekt og formue i skattemeldingen. Når du skattlegges selvstendig betyr det at du selv blir ansvarlig for skatten.

Du får tilsendt egen skattemelding med opplysninger om inntekter og formue som du må kontrollere. Opplysningene er innrapportert fra arbeidsgiver, bank osv. Dersom den forhåndsutfylte skattemeldingen er korrekt, kan du benytte deg av det såkalte leveringsfritaket. Det betyr at du ved passivitet godkjenner at skattemeldingen er riktig og fullstendig, uten at du må foreta seg noe.

Gjør du endringer i de forhåndsutfylte opplysningene eller tilføyelser, må skattemeldingen leveres.

Dokumentasjon

Du/dere trenger ikke sende inn dokumentasjon sammen med skattemeldingen, men dokumentasjon må kunne vises frem på forespørsel.

For mer detaljert informasjon, se Skatte-ABC under emnet "Barn og ungdom".