Kostnader til barnepass (foreldrefradrag)

Har du utgifter til pass av barn som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre, og/eller barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Du kan også få fradrag for utgifter til fritidsordning.

Foreldre som har hatt utgifter til barnepass for barn de bor sammen med, og barnet er 11 år eller yngre i inntektsåret, kan få foreldrefradrag.

Foreldre som har hatt tilsynsutgifter til barn som er 12 år eller eldre når barnet har særskilt behov for omsorg og pleie på grunn av handikap eller lignende, har også rett på foreldrefradrag.

Foreldre som har felles hjem med barn i utlandet kan også få foreldrefradrag.

Du kan få fradrag for disse utgiftene:

 • barnehage
 • dagmamma
 • skolefritidsordning/idrettsfritidsordning
 • kjøring til og fra disse hvis det er en omvei til jobben. Det er kostnadene til den ekstra kjøringen som gir rett til fradrag. Dersom du ikke kjører til egen jobb, skal du regne med kostnadene for hele reisen.
 • ekstra reiseutgifter til transport til barnepasser.
 • betaling for formidling av barnepasstjenester
 • pass av eldre barn når barnet har særlig behov for omsorg eller pleie. Du må kunne vise frem attest fra lege, barnevern eller liknende, dersom vi ber om det.
 • Fradragsrett for kostnader til fritidsordning utenom skolefritidsordningen gjelder fritidstilbud i regi av klubber og foreninger med aktiviteter innenfor f.eks. idrett, teater, korpsmusikk, barnekor, kulturskole mv. Det er et vilkår at ordningen må være etablert som et fullverdig alternativ til skolefritidsordning på barneskole, både med hensyn til tidsrom og regularitet. Dersom aktiviteten foregår i helg eller på kveldstid eller kun i skoleferien gis det ikke fradrag. Se mer om alternativ fritidsordning her.

Du får ikke fradrag for utgifter til kost/mat.

Fradraget er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første. Du finner en oversikt over øvre grense for hvert år her.

Du kan maksimalt få

Maksimalt foreldrefradrag er avhengig av antall barn du/dere har i den aktuelle aldersgruppen. Hvordan utgiftene fordeler seg mellom barna eller om det for ett eller flere av barna ikke er pådratt utgifter har ingen betydning. Har du for eksempel tre barn under 12 år kan du kreve fradrag for kostnader på kr 55 000 selv om hele beløpet gjelder pass og stell av bare ett av barna.

Hvis du har fått tilskudd fra arbeidsgiver til barnehage, regnes beløpet som skattlegges som kostnad til pass og stell i tillegg til egenbetalingen.

Hvis du som enslig forsørger har fått stønad til barnetilsyn (se sammenstillingen du har fått fra NAV over årets stønader), vil mottatt stønad redusere beregningsgrunnlaget for fradrag. Du får foreldrefradrag i den utstrekning dine utgifter overstiger stønaden.

Fradraget gis til den som barnet har bodd sammen med største delen av året. Hvis dere ønsker å endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine skattemeldinger. Hvis din tidligere partner ikke vil endre, må du endre hos deg og angi årsak til endring i skattemeldingen.

Ektefeller har et felles maksimumsbeløp for fradrag. De kan fordele fradraget fritt mellom seg hvis de ikke ønsker fradrag med en halvpart på hver, men begge må da endre i sine skattemeldinger. Det gjelder også der fradraget gjelder barn som ikke er felles barn.

Når ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret: Hvis dere har for eksempel ett særkullsbarn hver (og ikke har felles barn), kan dere velge om dere vil føre det opp som hvert deres barn eller 2 barn felles, altså maksimalt 2 x 25 000 kroner eller 40 000 kroner i fradrag.

Samboere med felles barn kan fordele fradraget fritt mellom seg hvis de ikke ønsker fradrag med en halvpart på hver, men begge må da endre i sin skattemelding.

For samboere som ikke har felles barn, gis foreldrefradraget til den som er særkullbarnets far/mor.

Fradraget er forhåndsutfylt

Fradraget skal være forhåndsutfylt i skattemeldingen din. Summen baserer seg på hva som er blitt rapportert inn av den du har betalt til, så sjekk at alt er riktig. Innrapportert beløp/fradragsbeløpet fordeles automatisk likt mellom ektefeller/samboere med felles barn.

Barnehager og fritidsordninger er pliktige til å innrapportere opplysninger om foreldre/foresattes kostnader til pass og stell av barn. Er kostnadene ikke forhåndsutfylte i skattemeldingen, kan du likevel kreve fradrag, men du må kunne dokumentere kostnadene dersom vi ber om det.

Kontantstøtte reduserer ikke fradraget.

Slik endrer du foreldredrefradraget hvis det er feil

Mangler det opplysninger må du legge det inn i skattemeldingen. Du finner opplysningene under temaet "Familie og helse".

Se film

Vi forklarer hvordan du fører foreldrefradrag i skattemeldingen din hvis dette ikke allerede er fylt ut:

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere følgende:

 • For kostnader til pass og stell som ikke er fylt ut i skattemeldingen må dette kunne dokumenteres med originalbilag der navn og adresse på mottakeren må oppgis.
 • Ved krav om fradrag for pass og stell av barn 12 år eller eldre på grunn av særskilt omsorg og pleie, skal behov kunne dokumenteres ved attest fra lege, barnevern eller lignende.
 • Det kreves at utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, skal være betalt via bank eller ved trekk i lønn for å kunne få fradrag. Betaling må du kunne dokumentere ved bankutskrift eller lønnsslipp.