Skatteklasser

Alle skattytere skattlegges i skatteklasse 1.

For skatteklasse 1 har du et personfradrag, et fribeløp, ved beregningen av skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekt). 

Er du bosatt i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms?

Det særskilte inntektsfradraget for bosatte i Finnmark og i enkelte kommuner i Nord-Troms (Finnmarksfradraget) gis automatisk på bakgrunn av de opplysningene Skatteetaten har.

Er du enslig forsørger?

For enslige som forsørger barn under 18 år og mottar utvidet barnetrygd, finnes et særfradrag av hensyn til høyere kostnader ved forsørgeransvar. Enslige forsørgere får skatteklasse 1 på sitt skattekort.

I skatteklasse 0 gis det ikke personfradrag.

Eksempler

  • Enslig skattyter får skatteklasse 1. Med enslig menes her person som er ugift, skilt, separert eller enke/enkemann.
  • Ektefeller som skattlegges særskilt for sin inntekt, dvs. at ektefellenes inntekter skattlegges hver for seg, får skatteklasse 1 ved beregning av inntektsskatten.
  • Ektefeller som skattlegges under ett for begges samlede inntekt, får skatteklasse 1.
  • Dødsbo skattlegges i skatteklasse 1 det året skattyter døde.
  • Dødsbo skattlegges i skatteklasse 0 for år som følger etter dødsfallåret (når boet ikke er oppgjort).
  • Upersonlige skattytere (for eksempel aksjeselskap) skattlegges i skatteklasse 0.

Nytt for 2018

Skatteklasse 2 for ektefeller avvikles fra 1. januar 2018. For inntektsåret 2018 gis det kun personfradrag i klasse 1. Det høyere personfradraget gitt til ektefeller som skattlegges under ett for inntektene, faller bort.

Hver av ektefellene som ble skattlagt i skatteklasse 2 tidligere, får skatteklasse 1 på sitt skattekort for inntektsåret 2018.

Ektefeller skal fortsatt skattlegges sammen for formue.

footer/desktop/standard