Høring

Konseptvalg for et nytt system for veibruksavgift og bompenger

  • Publisert:
  • Avgitt 23.11.2022

I samarbeid med Statens vegvesen, sender Skatteetaten på høring Konseptvalgutredning (KVU) for veibruksavgift og bompenger.

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Skatteetaten og Statens vegvesen gjennomført en konseptvalgutredning for fremtidig system for fastsettelse og innkreving av veibruksavgift og bompenger.

Bakgrunnen for utredningen er behovet for å endre dagens system for veibruksavgift og bompenger med et mer bærekraftig og treffsikkert system for prising av bruk av vei. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 1. februar 2023.

Høringsinnspillene sendes til: [email protected].

Vi ber om at vår referanse 2022/3873 oppgis ved henvendelser i saken.

Konseptvalg for et nytt system for veibruksavgift og bompenger holder informasjonsmøte om høringen 13. desember kl.10:00 - 12:00 i auditoriet hos Skattekvartalet. Schweigaards gate 17, 0191 Oslo.

Det vil også bli mulighet for å delta digitalt. Lenke sendes til de påmeldte i forkant av møtet. 

Utredningen vil bli presentert, samt at det vil gis leserveiledning til hvordan rapporten og vedlegg er bygget opp. 

Lenke til påmelding.

Påmeldingsfrist til informasjonsmøtet er: mandag 12. desember kl. 15:00

Høringsdokumenter

Høringssvar

Med merknad

SSB
NHO
OFV
KS

Uten merknad