Prinsipputtalelse

Arbeidsgiveravgift ved arbeidsgivers forskuttering av sykepenger mv.

  • Publisert:
  • Avgitt 03.11.2023

Når arbeidsgiver forskutterer sykepenger mv. følger det av folketrygdloven at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift av denne ytelsen. Fritaket for arbeidsgiveravgift gjennomføres i praksis ved at arbeidsgiverne får et fradrag i grunnlaget for arbeidsgiveravgift når ytelsene faktisk er refundert fra NAV. Skattedirektoratet har foretatt en fornyet vurdering av regelverket og praktiseringen av dette, og kommet til at arbeidsgiver i stedet kan velge å unnta forskutterte sykepenger fra arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget i forskutteringsmåneden. Arbeidsgivere som fortsatt ønsker å rapportere i henhold til praksis, kan gjøre det på samme måte som tidligere. Det er imidlertid gjort en endring i veiledningen for ekstra arbeidsgiveravgift slik at arbeidsgivere som velger å følge praksis ikke skal betale for mye ekstra arbeidsgiveravgift.

Folketrydloven § 23-2 (5) - formelt fritak og praktisk tilpasning

I henhold til folketrygdloven § 23-2 (5) skal det ikke betales arbeidsgiveravgift av lønn og feriepenger så langt arbeidsgiveren får lønnen eller feriepengene refundert etter reglene i § 8-20 tredje ledd, § 8-21 tredje ledd eller § 22-3. Bestemmelsen innebærer et formelt fritak fra arbeidsgiveravgift for utbetalinger som i realiteten er forskuttering av sykepenger mv. fra folketrygden. Tilfeller der arbeidsgiveren har refusjonsrett, men ikke gjør refusjonskravet gjeldende, faller utenfor fritaket, se blant annet Ot prp. nr. 26 (2005-2006) punkt 9.3.

Fritaket har vært praktisert slik at arbeidsgiver rapporterer de aktuelle ytelsene som avgiftspliktige i den måneden ytelsene forskutteres, og får et fradrag i grunnlaget for arbeidsgiveravgift i den måneden ytelsene faktisk blir refundert fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV), se Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2023 - Skatteetaten punkt 15. Praktiseringen av bestemmelsen har vært den samme siden 2006, se Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2006 - Skatteetaten punkt 12. Den praktiske tilpasningen innebærer i realiteten en refusjonsordning for arbeidsgiveravgiften, og gir ikke et formelt fritak. Bakgrunnen for denne tilpasningen var blant annet at arbeidsgiverne ikke hadde tilstrekkelig informasjon til å kunne unnta forskutterte sykepenger mv. fra grunnlaget for arbeidsgiveravgift i forskutteringsmåneden. Den praktiske tilpasningen kan ha medført en ulempe for arbeidsgiver med hensyn til likviditet, og tapte renter.

Formelt fritak eller praktisk tilpasning - valgmulighet for arbeidsgiver 

Skattedirektoratet har foretatt en fornyet vurdering av regelverket og praktiseringen av dette, og kommet til at arbeidsgiver har en valgadgang mellom å unnta forskutterte sykepenger fra arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget i forskutteringsmåneden (formelt fritak) eller å kreve refusjon av arbeidsgiveravgift, som i dag (praktisk tilpasning).

Arbeidsgivere som ønsker å rapportere i henhold til formelt fritak finner informasjon om dette her: «Fritak for arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver forskutterer sykepenger og andre trygdeytelser».

Arbeidsgivere som ønsker fritak for arbeidsgiveravgift, må kunne sannsynliggjøre beløpet innen fristen for rapportering i a-meldingen for den måneden forskutteringen skjer. Det vises til «På hvilket tidspunkt kan du kreve fritak for arbeidsgiveravgift når du forskutterer ytelser fra NAV?».

Arbeidsgivere som ønsker fritak, kan også i ettertid endre sin rapportering for forskutteringsmåneden i henhold til skatteforvaltningsloven § 9-4. Endringsmelding må være kommet fram til skattemyndighetene senest tre år etter leveringsfristen.

Arbeidsgivere som fortsatt ønsker å rapportere i henhold til den praktiske tilpasningen, kan gjøre det på samme måte som tidligere.

Endret veiledning - ekstra arbeidsgiveravgift ved rapportering etter den praktiske tilpasningen

Det ble forutsatt i veiledningen til a-meldingen at arbeidsgiver bare kunne trekke fra refusjoner fra NAV hvis det var beregnet ekstra arbeidsgiveravgift av de forskutterte sykepengene. Når forskutteringsbeløpet inngår i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, vil arbeidsgiver kunne nå innslagspunktet for ekstra arbeidsgiveravgift på 750 000 kroner (2023) for den enkelte ansatte tidligere enn om forskutteringsbeløpet ikke var inkludert. For å unngå at det betales for mye ekstra arbeidsgiveravgift i slike tilfeller, er veiledningen endret. Endringen innebærer at ytelsene som refunderes fra NAV skal redusere grunnlaget for beregningen av ekstra arbeidsgiveravgift i sin helhet, uavhengig av om det faktisk er beregnet ekstra arbeidsgiveravgift. Det totale avgiftsgrunnlaget for den enkelte ansatte kan likevel ikke settes lavere enn null. For oppdatert veiledning knyttet til dette vises det til «Ekstra arbeidsgiveravgift på lønnsinntekt over 750 000 kroner».