Prinsipputtalelse

Bosted i Sveits etter skatteavtale for person med «modified lump-sum»-beskatning

  • Publisert:
  • Avgitt 06.07.2023

Skattekontoret endrer praksis i saker om bosted etter skatteavtalen med Sveits. Personer som skattlegges i Sveits i den såkalte «modified lump-sum»-ordningen skal kunne anses bosatt i Sveits etter skatteavtalen så fremt vilkårene for øvrig er oppfylt.

Om den sveitsiske «modified lump-sum»-ordningen

Sveits har en særskilt skatteordning for personer som flytter til Sveits og blir bosatt der og som ikke skal drive inntektsgivende aktivitet i Sveits. Beskatningsordningen kalles «lump-sum taxation» eller «expediture-based taxation» (utgiftsbasert skattlegging).

Skatteordningen innebærer at personen ikke skattlegges for inntekt og formue på vanlig måte, men at beskatningsgrunnlaget er personens årlige levekostnader i Sveits og i utlandet for seg selv og sin nærmeste familie. Beregningen av skatten skjer etter ordinære sveitsiske skattesatser. Det gjelder imidlertid regler om hva minimum skattegrunnlag og fastsatt skatt kan være, hvilket innebærer at skatten som fastsettes ikke kan være lavere enn sveitsisk skatt beregnet etter ordinære skattesatser på spesifikke inntekts- og formuesposter. Det skal alltid foretas en slik kontrollberegning.

Flere land har i sine skatteavtaler med Sveits inntatt en forsterket bostedsbestemmelse som gjør at skattytere som underlegges «lump-sum»-beskatning i Sveits ikke kan anses bosatt i Sveits etter skatteavtalen, deriblant i Norges skatteavtale med Sveits artikkel 4(4).

For skattytere fra slike land har Sveits innført en modifisert utgave av «lump-sum»-ordningen, «modified lump-sum».

Ordningen tilsvarer den ordinære «lump-sum»-ordningen, med unntak av at alle inntektene fra det andre landet (Norge) som generelt er skattepliktige til Sveits skal tas med i kontrollberegningen. Det er bare hvis denne kontrollberegningen gir et lavere skattegrunnlag enn en beregning basert på utgifter (eventuelt angitt minimumsnivå), at en i stedet skal basere beskatningen på en utgiftsberegning (eventuelt angitt minimumsnivå). Det høyeste skattegrunnlaget basert på de ulike beregningene, skal ilegges skatt i tråd med de alminnelige satsene som gjelder føderalt og i den relevante kantonen.

Nærmere om endringen av praksis

Bosted etter skatteavtalen artikkel 4

Skatteetaten vil i saksbehandlingen fremover legge til grunn at personer som skattlegges i den sveitsiske «modified lump-sum»-ordningen kan anses bosatt i Sveits etter skatteavtalen artikkel 4.

For at en person skal anses som bosatt i Sveits etter skatteavtalen må personen være skattepliktig der på grunnlag av domisil, bopel eller lignende. Det er ikke tilstrekkelig at personen er skattepliktig i Sveits bare på grunnlag av inntekt eller formue i Sveits, jf. skatteavtalen artikkel 4(1) annet punktum. En person som underlegges «modified lump-sum»-beskatning i Sveits vil som hovedregel falle inn under bostedsbegrepet i skatteavtalen artikkel 4(1).

Den forsterkede bostedsbestemmelsen i skatteavtalen artikkel 4(4) krever at personen «undergis den alminnelige inntektsbeskatning» i Sveits for all inntekt med kilde i Norge, for at han skal anses bosatt i Sveits. I den modifiserte «lump-sum»-ordningen settes skattegrunnlaget aldri til et lavere beløp enn hva som følger av kontrollberegningen hvor alle inntekter fra Norge tas med, og det er de ordinære sveitsiske skattesatsene som gjelder. Personer som skattlegges i denne ordningen må dermed anses for å oppfylle vilkåret om å være undergitt den alminnelige inntektsbeskatning i Sveits av all inntekt fra Norge.

Endring av skattefastsettingen

Skattyter kan korrigere skattefastsettingen innenfor de fristene som fremgår av skatteforvaltningsloven.

Endringer av egenfastsettingen følger reglene i skatteforvaltningsloven § 9-4. Endringsmelding må være kommet fram til skattemyndighetene senest tre år etter leveringsfristen. For mer informasjon se Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlige skattepliktige - Skatteetaten.

Skatteetaten kan også ta opp saker til endring på eget initiativ innenfor fem års endringsfrist, jf. skatteforvaltningsloven § 12-6. For mer informasjon om anmodning om endring se Feil i tidligere skatteoppgjør - Skatteetaten.