Sats for:

Kost og losji – sats for kostbesparelse

Med kostbesparelse menes de innsparinger av utgifter til kost (mat) du har i hjemmet per døgn fordi du som arbeidstaker får dekket kosten av arbeidsgiver eller fradragsfører kostnader til mat.

Som pendler har du fradragsrett for merkostnader til kost (mat og drikke) når pendlerboligen ikke har kokemuligheter, og i maksimalt 24 måneder regnet fra det tidspunktet du først ble gitt fradrag for merkostnadene.

Tidsbegrensningen på 24 måneder gjelder også for losji, noe som betyr at fradragsretten for kost og losji stopper etter 24 måneder, regnet fra det tidspunktet fradraget først gis.

Reglene om maksimalt 24 måneder med fradrag hadde virkning fra og med inntektsåret 2020. Tidsbegrensningen på 24 måneder beregnes fra 1. januar 2018, slik at bortfallet av fradragsretten først skjedde fra 1. januar 2020.

Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode.

Har du fri kost eller får kost dekket etter regning ved pendleropphold utenfor hjemmet skal det gjøres et tillegg i inntekt for kostbesparelse tilsvarende satsen nedenfor.

Krever du fradrag for kost etter faktiske utgifter ved pendleropphold utenfor hjemmet, trekkes det fra et beløp per døgn (tilsvarende satsen nedenfor) for kostbesparelse fordi du har mindre utgifter til mat hjemme.

Merk: Pendlere har ikke krav på fradrag for kostutgifter i pendlerbolig med kokemuligheter eller utover 24 mnd. for pendlerboliger uten kokemuligheter.

Er kost på yrkes-/tjenestereise dekket etter regning eller som fri kost, skal det ikke gjøres tillegg for kostbesparelsen. Det samme gjelder når kost er dekket etter Skattedirektoratets satser for skattefri kostgodtgjørelse da kostbesparelse er tatt hensyn til i satsene.

Krever du fradrag for kost etter faktiske utgifter ved yrkes-/tjenestereiser med overnatting, skal fradraget ikke reduseres med en sats for kostbesparelse.

Merk: Satsen for kostbesparelse gjelder ikke ved yrkesreise, bare for pendlerreise.  


Sats for kostbesparelse: 98 kroner per døgn