Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Kost og losji – sats for kostbesparelse

Med kostbesparelse menes de innsparinger av utgifter til kost (mat) du har i hjemmet per døgn fordi du som arbeidstaker får dekket kosten av arbeidsgiver eller fradragsfører kostnader til mat.

Som pendlar har frådragsrett for meirkostnader til kost (mat og drikke) når pendlarbustaden ikkje har kokemoglegheiter, og i maksimalt 24 månader rekna frå det tidspunktet du først vart gitt frådrag for meirkostnadene.

Tidsavgrensinga på 24 månader gjeld òg for losji, noko som betyr at frådragretten for kost og losji stoppar etter 24 månader, rekna frå det tidspunktet frådraget først blir gitt.

Reglane om maksimalt 24 månader med frådrag hadde verknad frå og med inntektsåret 2020. Tidsavgrensinga på 24 månader blir berekna frå 1. januar 2018, slik at bortfallet av frådragretten først skjedde frå 1. januar 2020.

Skifter du kommune for både arbeidsstad og pendlarbustad, kan du få frådrag i ei ny 24-månadersperiode

Har du fri kost eller får kost dekket etter regning ved pendleropphold utenfor hjemmet skal det gjøres et tillegg i inntekt for kostbesparelse tilsvarende satsen nedenfor.

Krever du fradrag for kost etter faktiske utgifter ved pendleropphold utenfor hjemmet, trekkes det fra et beløp per døgn (tilsvarende satsen nedenfor) for kostbesparelse fordi du har mindre utgifter til mat hjemme.

Merk: Pendlere har ikke krav på fradrag for kostutgifter i pendlerbolig med kokemuligheter eller utover 24 mnd. for pendlerboliger uten kokemuligheter.

Er kost på yrkes-/tjenestereise dekket etter regning eller som fri kost, skal det ikke gjøres tillegg for kostbesparelsen. Det samme gjelder når kost er dekket etter Skattedirektoratets satser for skattefri kostgodtgjørelse da kostbesparelse er tatt hensyn til i satsene.

Krever du fradrag for kost etter faktiske utgifter ved yrkes-/tjenestereiser med overnatting, skal fradraget ikke reduseres med en sats for kostbesparelse.

Merk: Satsen for kostbesparelse gjelder ikke ved yrkesreise, bare for pendlerreise.  


Sats for kostbesparelse: 98 kroner per døgn